english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální informace ke vstupu na území Islandu po 1. červenci 2021

(Archivní článek, platnost skončena 24.08.2021 / 09:11.)

Vláda Islandu rozhodla o úpravě pravidel pro vstup do země platných prozatím do 15. srpna 2021.

Aktuálně platná pravidla pro vstup na území Islandu:

anglická verze: https://island.is/en/p/entry

https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland

německá verze: https://www.covid.is/de/reisen-nach-island

 

Pravidla na hranici pro osoby s očkováním nebo prodělanou infekcí COVID-19

Všichni cestující se musí před příjezdem na Island předem zaregistrovat a potvrdit svůj den odletu, pokud je znám. Na hranici musí předložit potvrzení o úplném očkování nebo potvrzení o předchozí prodělané infekci. Pokud certifikát není platný, musí jednotlivec podstoupit 2 testy a mezi nimi karanténu po dobu 5 dnů.

Od 1. července 2021 musí uplynout 14 dní od druhé dávky (nebo 14 dnů od dávky Janssen / Johnson & Johnson), aby byl certifikát platný. Pokud je doba kratší než 14 dní, musí cestující podstoupit testování na hranici a postupovat podle pravidel pro domácí karanténu, dokud se nedosáhne negativního výsledku. Tito cestovatelé nemusí předložit negativní test PCR.

Testování a karanténa dětí:

Děti narozené v roce 2005 nebo později nemusí být testovány na hranicích. Jsou osvobozeny od povinnosti předložit negativní certifikát PCR při příjezdu. Pokud dítě cestuje s osobou, která musí být v karanténě, zůstane s ní a je propuštěno z karantény, pokud je druhý test takovéto doprovázející osoby negativní. Pokud je doprovázející osoba osvobozena od dvojitého screeningu a karantény, je osvobozeno i dítě. Dítě, které cestuje samo, nemusí být v karanténě.

Děti narozené v roce 2004 nebo dříve musí být podrobeny testování na hranici, dále karanténě po dobu 5 dnů a poté testovány podruhé, pokud nemají osvědčení o úplném očkování. Děti, které nedosáhly věku 18 let, mohou cestovat na Island se svými rodiči, jsou-li rodiče osvobozeni od cestovních omezení na Island.

Cestujícím se doporučuje stáhnout si aplikaci Rakning C-19. Používá se mimo jiné ke komunikaci negativních výsledků testů a v případě potřeby pomáhá vysledovat infekci.

Pokud vznikne sebemenší podezření, že jednotlivec předložil padělaný certifikát, bude povinně v rámci karantény dvakrát testován.

 

!! Od 27. července 2021 dochází ke změně podmínek cestování na Island. I očkovaní nebo s testem na protilátky budou muset mít PCR nebo antigen test nikoli starší 72 hodin před nástupem na palubu letadla!!

Certifikát

anglická verze informací ohledně certifikátu: https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item44162/Certificate-of-vaccination-against-COVID-19-accepted-at-the-border

Certifikáty mohou být v papírové nebo elektronické podobě. Hraniční kontrola bude vyhodnocovat, zda je certifikát platný, a v případě potřeby bude požádán o konzultaci zástupce hlavního epidemiologa Islandu (zdravotnický pracovník). Konečné rozhodnutí o platnosti certifikátu je na uvážení hlavního epidemiologa. Pokud cestující předloží dokument, který je považován za neplatný, tj. nesplňuje požadavky na certifikát stanovené, musí cestující, kteří takový dokument předložili, podstoupit dvojí testování s karanténou mezi testy a povinností zůstat v navrženém karanténním zařízení.

NÁVRAT DO ČR:

S účinností od 9. srpna 2021 se mění zařazení   Islandu na českém Semaforu do kategorie „země s vysokým rizikem nákazy“ (červená).


Cestující z Islandu musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.
Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (letadlem či lodí)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru. Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimky z pravidel uvedených výše platí pro:
I) Očkované osoby:
1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:
a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo
b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,
a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;
2) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;
Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!
II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:
a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.
III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.
IV) Osoby do dovršení 12 let věku (od 31.7.): pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

Další výjimky a informace k nim naleznete na webu MZV ČR a MZd ČR.