english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky v r. 2021

Dne 28. prosince 2020 prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., vyhlásil podle článku 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1  odst. 3 zákona č. 247/ 1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října a sobotu 9. října 2021.

 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Na Velvyslanectví ČR v Oslo mohou volit čeští občané, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Oslo a dále čeští občané, kteří předloží voličský průkaz.

Ti, kteří na území Norska dlouhodobě pobývají, ale ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Oslo zapsáni nejsou, se do něj  mohou pro nadcházející volby nechat zapsat. Pro zápis je nutno předat písemnou žádost, doloženou originály, příp. úředně ověřenými kopiemi dokladů potvrzujících totožnost žadatele a jeho české státní občanství (cestovní pas nebo občanský průkaz). Současně je třeba prokázat trvalé bydliště v Norsku předložením potvrzení o bydlišti (Bostedsattest). Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být velvyslanectví předána nebo doručena nejpozději dne 29. 08. 2021.

Čeští občané, kteří nejsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Oslo, mohou volit s voličským průkazem vydaným obecním nebo městským úřadem v ČR, nebo jiným zastupitelským úřadem ČR podle místa jejich trvalého pobytu. Tito občané pak v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi působící při Velvyslanectví ČR v Oslo tento voličský průkaz spolu s platným českým občanským průkazem, nebo českým cestovním, diplomatickým či služebním pasem, příp. českým cestovním průkazem.

Je-li volič zapsán do zvláštního seznamu voličů na Velvyslanectví ČR v Oslo, může volit v místě svého trvalého pobytu v ČR pouze na základě voličského průkazu, který mu může na základě žádosti být zastupitelským úřadem v Oslo vydán (lhůty viz níže). Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Oslo v den voleb předloží zvláštní okrskové volební komisi platný český občanský průkaz, nebo  platný český cestovní, diplomatický či služební pas, příp. český cestovní průkaz.

Žádost o vydání voličského průkazu lze na Velvyslanectví ČR v Oslo podat buď osobně do středy 06. 10. 2021 do 16:00 hod., nebo v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslanou prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR. Konec lhůty pro doručení písemné žádosti poštou nebo datovou zprávou byl stanoven na pátek 01. 10. 2021. Voličský průkaz pro účely říjnových voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, nebo mu jej zaslat na jím uvedenou adresu nejdříve ve čtvrtek 23. 09. 2021.

Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti, která je zřizována v budově Velvyslanectví ČR v Oslo. Nejsou zasílány voličům předem poštou. Při příchodu do volební místnosti je každý volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným českým dokladem totožnosti. Volič, který není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Oslo a bude hlasovat na základě voličského průkazu, je povinen tento voličský průkaz následně odevzdat.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do PSP ČR jsou umístěny i na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 24 KB)