english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbám - obecně

Informace o podmínkách hlasování na velvyslanectví, zapsání do zvláštního seznamu voličů, o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, o vydání voličského průkazu a o průběhu volby

I. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí se občané ČR mohou účastnit následujících voleb:

- volba prezidenta ČR

- volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

II. Místem hlasování ve zvláštním volebním okrsku zastupitelského úřadu ČR v Oslo je volební místnost na Velvyslanectví České republiky v Oslo, Fritzners Gate 14, 0264 Oslo.

 

III. Hlasování na Velvyslanectví ČR v Oslo je při volbách umožněno:

1) osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden na Velvyslanectví v Oslo, nebo

2) osobám, které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem v ČR, příp. jiným k tomu určeným subjektem.

Ad 1) Zápis do zvláštního seznamu voličů (pokud jste již zapsán z minulých voleb, není třeba se zapisovat znova)

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem. Zapsáni mohou být voliči, kteří mají bydliště na území obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: tj. na území Norského království.

Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře a doložit těmito náležitostmi: 

  1. Originál dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR. V případě písemného podání zákon připouští i zaslání ověřené kopie dokladů , lze li-ji ve státě pobytu získat.
  • Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.
  • Pro zápis do zvláštního seznamu voličů akceptujeme případně i úředně ověřené kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR.
  • Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 41 zákona č. 186/2013 Sb. (občanským průkazem ČR, cestovním pasem ČR, diplomatickým pasem ČR, služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR; osvědčením o státním občanství ČR ne starším než 1 roku, listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku).

          2. Doklad o bydlišti na území Norského království

  • Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku, zastupitelského úřadu by měl sloužit primárně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana v Norsku (např. Utskrift av registrerte opplysninger i Folkeregistreret nebo Bostedsattest).

           3. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (konkrétní konečné datum je zvlášť zdůrazněno na webu zastupitelského úřadu před každými volbami).

V případě písemné žádosti zasílané poštou Vás prosíme: a) o přiložení adresy, abychom Vám mohli zaslat zpět potvrzení o zapsání do zvláštního volebního seznamu, případně zaslat zpět i originály přiložených dokumentů. b) o sdělení, zda souhlasíte s pořízením kopie Vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu pro evidenční účely našeho zastupitelského úřadu (toto prosím uveďte v doprovodném dopise spolu s žádostí o zápis a dalšími výše uvedenými náležitostmi).

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat náš zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Ad 2) Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter (vydává se ke specifickým volbám) a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Před jednotlivými volbami jsou specifikována konkrétní data stanovených lhůt a zveřejněna na našiích webových stránkách.

Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Oslo, bude mu průkaz předán (pokud byl doručen včas) ve volební místnosti. 

 

IV. Co udělat, jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde: 

  1. Požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů (trvalé)

nebo

          2. Požádat o vystavení voličského průkazu (specificky pro nejbližší volby)

Ad 1) Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující (uznat lze případně pouze žádost zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem).

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

Ad 2) Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte jinde, můžete požádat o vydání voličského průkazu.

Zastupitelský úřad vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů. Žádost lze podat v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na zastupitelský úřad a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu zastupitelský úřad voličský průkaz na počkání.

 

V. Průběh hlasování - obecná informace

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Oslo a hlasovací lístky, které je při volbě nutno použít. Jiné volební lístky (např. ty, které si přinese volič z ČR, nelze použít). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

S případnými dotazy se obracejte, prosím, na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Oslo na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví České republiky – konzulární úsek

Fritzners Gate 14

0264 Oslo

E-mail : consulate_oslo@mzv.cz

tel.: 047 22 12 10 34

přílohy

Žádost o vydání voličského průkazu 23 KB DOC (Word dokument) 21.10.2021

Žádost o zápis do seznamu voličů 24 KB DOC (Word dokument) 21.10.2021

Žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů 23 KB DOC (Word dokument) 21.10.2021