česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí pro rok 2022

V roce 2022 bude v souladu s usnesením vlády č. 926/2020 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských    

     komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské)

     vzdělávací instituce

Upozorňujeme na to, že podmínky vstupu do České republiky se mohou i v roce 2022 v návaznosti na aktuální situaci pandemie COVID-19 měnit (nepředvídatelnost dalšího vývoje situace v jednotlivých zemích tzn. šíření nákazy, otevření hranic, možnost povinné karantény, možnosti dopravy do/z ČR aj., povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod.).

 

 

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka (nezbytná podmínka).

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000, - Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500, - Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000, - Kč pro evropské a 5.000, - Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu
v ČR ztrácí student nárok na stipendium
. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést v přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz v rubrice Programy a sítě: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay .

 

Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře spolu s níže uvedenými přílohami je třeba zaslat na ZÚ Ottawa.

 

Přílohy:

  • životopis,
  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu,
  • podrobný studijní program,
  • kopie cestovního dokladu,
  • doporučení krajanského spolku.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK.

 

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 až únor 2023) do 15. 3. 2022;

  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2022/2023 (září 2022 až červen 2023) do 15. 3. 2022;

  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2022/2023 (únor 2023 až červen 2023) do 15. 8. 2022.

 

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem Rozhodnutí o přiznání stipendia a absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

 

Termín kurzu: 18. 7. – 12. 8. 2022

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky.

Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena.  Od krajanských spolků očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů (krajanů) na kurzu a k předpokládané smysluplnosti
a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možno zúčastnit se kurzu v kategorii
tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2022, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Programy a sítě  http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse.

 

Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč na ZÚ Ottawa do 18. 3. 2022.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a dodavatel zajišťující krajanské kurzy (termín konání v první polovině dubna 2022) rozhodne na základě došlých přihlášek (zařazeni pouze uchazeči, jejichž originál přihlášky dorazil v termínu do ústředí) o přijetí do kurzu a MŠMT zašle následně prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat KRAJ prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

 

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

 

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd pak do 2 týdnů po skončení kurzu (doprava vlastním vozem se neproplácí).

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000, - Kč. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí mít velmi dobrou znalost českého jazyka. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně, přednost při výběru uchazečů mají však vždy prvoúčastníci.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS www.dzs.cz  v rubrice Kurzy a studenti: http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse do 15. 3. 2022.

Originál elektronicky vyplněné vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením krajanského spolku zašle uchazeč na ZÚ Ottawa do 18. 3. 2022.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a dodavatel zajišťující krajanské kurzy (termín konání v první polovině dubna) rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle vybraným kandidátům prostřednictvím KRAJ na ZÚ Ottawa potvrzení o přijetí. Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik účastníků.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude zaměřena na pedagogy vyučující děti (např. v Českých školách bez hranic a školách obdobného typu); druhá část bude zaměřena na učitele u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi.  

 

 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám bude v roce 2022 vysláno na základě platného usnesení vlády 15 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních
a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).

Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu jednou ročně do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 926/2020. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být prodloužena bez výběrového řízení o další 3 roky a v odůvodněných případech ještě o 2 roky, celkem na dobu nejvýše 4, resp. 6 po sobě jdoucích ucelených školních roků, jak stanoví UV č. 926/2020.

Jednotlivé destinace působení stanovuje KRAJ, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených ZÚ a po dohodě s MŠMT a DZS. Výzvu k účasti na výběrovém řízení na obsazení pracovních pozic učitelů u krajanů učiní DZS a MŠMT na svých webových stránkách, Facebooku a popř. v tištěných periodikách. Informace obsahuje spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS
a UK oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům s dostatečným předstihem před nástupem do teritoria. MZV zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy
s odpovídajícími vízy na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými ZÚ zajistí vyslaným učitelům registraci, případně povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována.

Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz konkrétně:  https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#ucitele-cestiny-u-krajanu

 

 

5) Vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity / vzdělávací instituce za účelem výuky českého jazyka, propagace českého jazyka a literatury, české kultury
a reálií České republiky. V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.  

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR.

Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy
v příloze usnesení vlády č. 926/2020 (https://www.dzs.cz/program/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici#lektori-ceskeho-jazyka-literatury-na-univerzitach).

 

 

Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů (aktualizace pro rok 2022)

V roce 2022 bude (v souladu s usnesením vlády č. 1078 ze dne 25. listopadu 2021) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Upřednostňujeme příspěvky na konkrétní aktivity spolků a podporu českých škol před údržbou a opravami různých objektů.

Z prostředků daru NELZE HRADIT investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.

 

Aktualizovaný text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je k nalezení na webových stránkách:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/poskytovani_peneznich_daru.html. Tato pravidla se aplikují na dar udělený v r. 2022
a vyúčtovaný v r. 2023.

 

Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2021 – do 31. ledna 2022

Dle stávajících pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů. Formulář vyúčtování peněžních darů je k nalezení na níže uvedené webové stránce:  https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/poskytovani_peneznich_daru.html .

Dovolujeme si proto požádat příslušné ZÚ o kontaktování krajanských spolků, které obdržely peněžní dary na rok 2021, s žádostí o předložení vyúčtování (nejpozději do
15. ledna 2022). Na zmíněné webové adrese v kapitole „Peněžní dary do zahraničí“ se kromě zmíněných pravidel nachází i seznam obdarovaných spolků.

 

Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2022–2. čtvrtletí 2022

Ve 2. čtvrtletí roku 2022 (po schválení SR na rok 2022 a přidělení peněz do rozpočtu MZV) bude KRAJ rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2022. Seznam bude poté vyvěšen také na: https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/index.html.

Termíny podání žádostí o peněžní dary na rok 2023:

krajanské spolky zašlou žádosti nejpozději do 1. srpna 2022 na ZÚ Ottawa.

Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2022 je na webových stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici/zadost_o_penezni_dar_2016.html umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého elektronického odeslání.

Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí ZÚ Ottawa k dalšímu řízení dle dosavadního postupu.

   

Důrazně upozorňujeme, že na žádosti, které budou doručeny na ZÚ Ottawa po tomto datu, nebude brán zřetel vzhledem k těsné návaznosti na harmonogram schvalovacího procesu.

Pokud v zemi Vaší působnosti žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti
a kopie platných stanov spolku.

Vzhledem k tomu, že některé ZÚ stále zasílají svá stanoviska k žádostem v neúplné podobě, důrazně žádáme, aby toto stanovisko vždy obsahovalo náležitosti dle níže uvedené
osnovy.

                                  

Osnova stanoviska k žádostem o peněžní dar:

Název spolku v českém jazyce

 

Název spolku v místním jazyce

 

Název projektu

 

Stručný obsah projektu a účel daru

 

Celkové náklady na projekt v Kč

 

Výše požadavku od MZV v Kč

 

Doporučená výše daru dle návrhu ZÚ v Kč

 

Stručné zdůvodnění ZÚ

 

 

 

Kontaktní informace:

Embassy of the Czech Republic in Ottawa

PaeDr. Miloslava Minnes

251 Cooper Street

Ottawa, ON, K2P 0G2

E-mail: miloslava_minnes@mzv.cz

Tel.: 613 562 3875, ext. 27