česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování listin

Ověření podpisu na listině, překladu, kopie nebo opisu a vyšší ověření listin - superlegalizace

Ověření podpisu

Náležitosti: osobní účast; platný doklad totožnosti (čeští občané musí předloži cestovní doklad nebo občanský průkaz, cizinci cestovní doklad); příslušná listina (v českém, anglickém nebo francouzském jazyce; nesmí se jednat o nevyplněnou listinu či prázdný papír); správní poplatek neleznete zde.

Lhůta: V závislosti na počtu ověření buď na počkání (do 7 ks) nebo 2-3 pracovní dny.

Pozn.: Ověření podpisu nemá za následek úřední stvrzení pravdivosti či správnosti údajů v listině uvedených ani potvrzení právní bezvadnosti úkonu.

V případě, že se nemůžete (např. z důvodu vzdálenosti apod.) k zastupitelskému úřadu ČR dostavit osobně, lze požádat o ověření podpisu kanadského notáře v místě a následně jeho ověřovací doložku superlegalizovat dle pokynů uvedených níže v oddílu "superlegalizace" (nezapomeňte prosím do obálky přiložit poplatek za superlegalizaci, nikoliv za ověření podpisu). Takto superlegalizovaný dokument pak plně nahradí ověření podpisu zastupitelským úřadem a lze jej použít v ČR. Kanadské předpisy o ověřování vyžadují, aby podepisované listiny takto předkládané byly opatřeny překladem do anglického nebo francouzského jazyka, a to na stejném listě jako případný český text.

 

Ověření překladu

Náležitosti: zdrojová listina; překlad na odlišném listu papíru; doklad totožnosti žadatele; správní poplatek  za jednu A4 stranu textu (poplatek se vybírá v poloviční výši v případě registrace matričních událostí u zvláštní matriky v Brně). Přijatelné formy platby jsou hotovost, certifikované šeky a "money orders".

Lhůta: V závislosti na délce a odbornosti textu a způsobu doručení obvykle 1-7 dní.

Pozn.: Žádost lze předložit také poštou, v tomto případě je třeba přiložit zpáteční předplacenou obálku (nejlépe Expresspost). Přijatelné formy platby jsou hotovost, certifikované šeky a "money orders".

 

Ověření fotokopie

Náležitosti: originální listina; doklad totožnosti; správní poplatek za jednu A4 stranu (poplatek se vybírá v poloviční výši v případě registrace matričních událostí u zvláštní matriky v Brně). Přijatelné formy platby jsou hotovost, certifikované šeky a "money orders".

Lhůta: V závislosti na počtu dokumentů a způsobu doručení 1 - 7 dnů.

Pozn.: Nelze ověřit kopie osobních dokladů (cestovních dokladů, občanských průkazů apod.), vkladových knížek, šeků, losů, geometrických plánů a technických nákresů a dále listin, jejichž obsah odporuje právním předpisům ČR a Kanady a dobrým mravům. Nelze ověřit také listiny, jejichž věrohodnost je snížena či u nichž nelze spolehlivě zjistit originalitu.

 

Superlegalizace kanadských veřejných listin

Účel: Pro uznání kanadské veřejné listiny v ČR je nutno, aby tato byla příslušným způsobem ověřena (superlegalizována), tedy opatřena legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR, kterou se potvrzuje, že listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou či úřadem v zahraničí. Superlegalizace cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Superlegalizaci nelze provést bez předchozí legalizace listiny kanadským úřadem ověřujícím listiny pro jejich použití v zahraničí.

Náležitosti: Kanadská veřejná listina legalizovaná kanadským úřadem oprávněným provádět legalizaci (Global Affairs Ottawa) -  https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/step-etape-1.aspx?lang=eng dává  českému zastupitelskému úřadu záruku, že  není padělkem a že byla vydána v souladu s kanadským právem); doklad totožnosti; správní poplatek  .Přijatelné formy platby jsou hotovost, certifikované šeky a "money orders".

Lhůta: V závislosti na počtu listin a způsobu doručení 1 - 7 dnů.

Poznámky: Kanadské úřady legalizující listiny pro jejich použití v zahraničí v některých případech vyžadují, aby listina jim předkládaná byla nejprve ověřena kanadským notářem (formou ověření kopie). České zastupitelské úřady nemohou listinu superlegalizovat bez příslušného legalizačního razítka kanadského ověřujícího úřadu.
Kanadské úřady neověří listiny, jejichž obsahu nerozumí. Z tohoto důvodu je třeba, aby tyto byly ověřeny překladem do úředního jazyka Kanady, a to na stejném listu.
Pro použití superlegalizovaných cizozemských listin v ČR je dále třeba, aby tyto byly opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Zastupitelské úřady ČR tyto překlady na žádost ověří postupem a za poplatek uvedený výše v části "Ověření překladu".