česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uznání některých rozhodnutí kanadských soudů v ČR

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství a o určení či popření otcovství; změna příjmení na původní.

Žádost o uznání kanadského rozhodnutí je nutné podat k Nejvyššímu soudu ČR.

K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství či o neplatnosti manželství, anebo o určení či popření otcovství je třeba připojit:

  1. Návrh na uznání rozhodnutí - formulář naleznete zde;
  2. K úhradě soudního poplatku v částce 2 000,- Kč kolek v této hodnotě;
  3. Doklad o státním občanství ČR žadatele ádá platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas (fotokopie jeho prvních stran, kde je vyznačeno, do kdy pas platí).
  4. Cizí (kanadské) rozhodnutí o rozvodu manželství či neplatnosti manželství anebo o určení či popření otcovství, a to ve stejnopise nebo v ověřeném opise, v úplném znění včetně odůvodnění s doložkou o tom, že rozhodnutí je v právní moci, pořízenou orgánem, který cizí rozhodnutí vydal.
  5. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství nebo o neplatnosti manželství se předkládá oddací list o uzavření manželství, jež bylo cizím rozhodnutím rozvedeno nebo prohlášeno za neplatné.
  6. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí o určení nebo popření otcovství se předkládá rodný list dítěte. Není-li muž uveden v rodném listě dítěte, je třeba uvést jeho jméno, příjmení a datum narození.
  7. K návrhu na uznání cizího rozhodnutí, které se místo odůvodnění odvolává na některé skutkové údaje uvedené v návrhu (žalobě) nebo v protokolu o jednání, se předkládá stejnopis (opis) návrh (žaloby), který byl podán cizímu soudu, anebo opis protokolu o jednání u cizího soudu. V návrhu na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství je třeba uvést, zda v manželství byly nezletilé děti a komu byly svěřeny pro dobu po rozvodu manželství do výchovy.
  8. Je-li ten, kdo podává návrh na uznání cizího rozhodnutí, zastoupen zástupcem na základě plné moci, předkládá se plná moc k zastoupení zástupce, opravňujícím jednat za navrhovatele před Nejvyšším soudem ČR a přijímat písemnosti. Tato plná moc nemusí být úředně ověřena. Zastoupení je vhodné zejména tehdy, zdržuje-li se ten, kdo podává návrh, v cizině, kam by mu bylo třeba doručovat písemnosti prostřednictvím příslušných orgánů České republiky a cizího státu, jimž náleží zprostředkovat a poskytovat mezistátní právní pomoc. Zmocněnce je možno si zvolit např. prostřednictvím České advokátní komory, Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, tel. 011 - 420-2-205 556, www.cak.cz.


Všechny cizojazyčné listiny k doložení skutečností uvedených v návrhu na uznání cizího rozhodnutí je třeba předkládat zároveň s ověřeným překladem do jazyka českého. Seznamy tlumočníků, kteří pro občany i úřední orgány provádějí tyto překlady jsou vedeny u těchto soudů:

- Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2

- Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5

- Krajský soud Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem

- Krajský soud v Plzni, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň

- Krajský soud v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice

- Krajský soud v Hradci Králové, třída ČSA 218, 502 08 Hradec Králové

- Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava

- Krajský soud v Brně, Rooseveltova 16, 601 95 Brno


Veškeré cizozemské doklady přikládané k návrhu musí být také opatřeny předepsanými ověřeními - apostilou či superlegalizací. Kanadské doklady je třeba superlegalizovat, tj. ověřit nejprve u Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), 125 Sussex Drive, Ottawa, Ont, K1A 0G2, tel. 1-800-267-8376, poté u Generálního kozulátu ČR v Torontu nebo Velvyslanectví ČR v Ottawě.

Nejsou-li k návrhu připojeny potřebné listinné doklady, bude žadatel či jeho zástupce písemně vyzván Nejvyšším soudem České republiky k jejich předložení (doplnění).

Poznámka

Podaný písemný návrh na uznání cizího rozhodnutí (s potřebnými listinnými doklady) zašle Nejvyšší soud České republiky, Burešova 20, 657 37 Brno k písemnému vyjádření Nejvyššímu státnímu zastupitelství České republiky se sídlem v Brně, tel: 541 593 111.
Návrh na uznání cizího rozhodnutí projedná potom senát Nejvyššího soudu České republiky v neveřejném zasedání. Písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky o uznání cizího rozhodnutí na území České republiky se doručí tomu, kdo žádá o uznání cizího rozhodnutí, nebo jeho zástupci, který jej zastupuje na základě plné moci.

Upozornění

Manžel/ka, který přijal při uzavření manželství příjmení druhého manžela, může do jednoho měsíce od nabytí právní moci českého rozsudku o rozvodu manželství následně oznámit u matričního úřadu v místě bydliště v ČR nebo u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, že opět přijímá své dřívější příjmení, případně že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Toto oznámení o přijetí dřívějšího příjmení bude následně postoupeno Zvláštní matrice v Brně.
Další informace k této otázce lze získat na webové stránce Nejvyššího soudu ČR v Brně.