česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace pro občany ČR, kteří mají své bydliště v zahraničí

Zvláštní seznam voličů

Občanům ČR, kteří mají bydliště v zahraničí  umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v místě pobytu.
Na základě platných právních předpisů ČR o volbách mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím České republiky v Ottawě a Generálním konzulátem ČR v Torontu ti občané České republiky, kteří mají trvalý pobyt  Kanadě v konzulárním obvodu daného zastupitelského úřadu.

Zastupitelský úřad provede zápis do zvláštního seznamu voličů na základě písemné žádosti voliče, která je doložena originálem dokladu potvrzujících žadatelovu

- totožnost

- státní občanství ČR,

- bydliště v konzulárním obvodu

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, může uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu při volbě prezidenta ČR a při volbách do Poslanecké sněmovny. V případě voleb do Senátu může volit pouze ve svém volebním obvodu v České republice (do Senátu nelze volit v zahraničí).

Prokázání totožnosti

Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Prokázání státního občanství

Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným v ustanovení § 20 zákona č. 40/1993 Sb. (občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem, cestovním průkazem, osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starším 6 měsíců, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden). Státní občanství ČR lze pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokázat též Listinou o udělení občanství České republiky vydanou podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v Listině uvedeno, že občan nabyl státní občanství České republiky, a osvědčením o státním občanství České republiky vydaným podle zákona č. 193/1999 Sb.

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zastupitelskými úřady ČR v zahraničí:

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

 

Voličský průkaz

Pokud se občan ČR zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem ČR rozhodne volit v jiném volebním okrsku (např. v ČR, kde bude trávit dovolenou, nebo u jiného zastupitelského úřadu v zahraničí), musí v zákonné lhůtě požádat o vydání tzv. „voličského průkazu“ – viz § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu:

Volič může již ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu u příslušného zastupitelského úřadu, kde je zapsán ve zvláštním seznamu voličů, a to osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, tj. 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle."

 

 

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►