česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU O USNADŇOVÁNÍ DOČASNÝCH PRACOVNÍCH POBYTŮ MLÁDEŽE

Český trh pracovních sil se kanadským občanům otevírá více než kdy předtím

Dne 1. října 2007 vstoupila v platnost Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě (pro anglickou verzi klikněte zde). Dohoda byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 74/2007 Sb.m.s. Účelem této Dohody je usnadnit určitému počtu mladých občanů obou států ve věku od 18 do 35 let po splnění stanovených podmínek dočasný, maximálně roční, pracovní pobyt na území druhého státu. Tato dohoda představuje skutečný přelom ve dvoustranných vztazích mezi oběma zeměmi v oblasti výměny turistů a umožňuje zejména mladším generacím poznávat obě země a zachovat si současně finanční nezávislost příležitostnými pracovními poměry.

Zájemci o dočasný pracovní pobyt mládeže v České republice musejí splňovat určité obecné podmínky, zejména pak musejí:

a) mít státní občanství Kanady,

b) mít trvalý pobyt v Kanadě,

c) být držitelem kanadského pasu s platností přesahující předpokládanou dobu pobytu dle Dohody a

d) být ke dni podání žádosti ve věku 18-35 let včetně.

Jediným úřadem příslušným k přijetí žádsti o vízum k pobytu v České republice nad 90 dnů, avšak na dobu nejvýše jednoho roku, je Velvyslanectví České republiky v Ottawě.

Žádost o udělení víza lze podat osobně nebo poštou, přičemž si Velvyslanectví v případě potřeby může vyžádat osobní přítomnost žadatele. V tiskopise žádosti o udělení českého víza vyznačí žadatel v rubrice 29 dotazující se na účel pobytu "jiné důvody" a doplní slovy "pracovní pobyt mládeže (Temporary Work Stay of Youth)".

Řádně vyplněnou žádost o udělení vízamusejí doprovázet následující doklady:

a) platný pas s časovou platností přesahující předpokládanou dobu pobytu,

b) 2 fotografie,

c) zpáteční jízdenku/letenku nebo dostatečné finanční prostředky k jejímu zakoupení,

d) doklad o finančních prostředcích potřebných ke krytí nákladů spojených se začátkem svého pobytu na území ČR; za dostatečné prostředky ke krytí nákladů spojených se začátkem pobytu se považuje částka ve výši minimálně 2.500 CAD (finanční prostředky je možno doložit buď předložením hotovosti, kreditní karty s aktuálním výpisem stavu bankovního účtu, cestovních šeků nebo bankovního výpisu),

e) prohlášení, že si před vstupem sjedná cestovní zdravotní pojištění (formulář v češtině naleznete zde, formulář v angličtině naleznete zde).na dobu pobytu na území České republiky, které uhradí náklady léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území České republiky, včetně nákladů spojených s převozem do Kanady, a to s minimální výší pojistného krytí 30.000 EUR po dobu pobytu na území ČR; souhlas žadatel vyjádří formou písemného prohlášení na poskytnutém tiskopise v českém a anglickém, příp. francouzském jazyce,

f) podle účelu pobytu podle čl. 2 Dohody žadatel buď

- předloží příslib pracovní smlouvy na placenou práci, s podpisem a na hlavičkovém papíře společnosti nebo zařízení, jež žadatele zaměstná; tento doklad by měl zahrnovat přesnou informaci o termínu začátku a ukončení zaměstnaneckého poměru, výši odměny a popis pracovní náplně

nebo

- předloží doklad o zápisu ke studiu (resp. doklad o studiu) v instituci postsekundárního vzdělávání v Kanadě a příslib stáže či pracovního umístění v České republice

nebo

- potvrdí formou písemného prohlášení na poskytnutém tiskopise v českém či anglickém jazyce svůj úmysl pobývat na území České republiky za účelem cestování s možností získat příležitostné placené zaměstnání k doplnění svých finančních prostředků.

Podání žádosti o udělení víza podle Dohody je osvobozeno od správního poplatku. Zpracování žádosti nicméně podléhá správnímu poplatku ve výši 3.000,- Kč za žádost podanou pro pobyt v roce 2008 a následujících. Poplatek je vybírán v CAD podle směnného kurzu platného v den podání žádosti.

Lhůta pro zpracování žádosti o vízum je 60 dnů. Vízum udělené v rámci provádění Dohody nelze prodloužit. Zájemce o pracovní pobyt mládeže, který již absolvoval pobyt na základě Dohody v České republice, může požádat o vízum ještě jednou, avšak za jiným účelem podle čl. 2 Dohody a pobyty nesmí na sebe navazovat.

V případě, že žádost o udělení víza byla doručena Velvyslanectví ČR v Ottawě po vyčerpání limitu víz udělovaných v daném kalendářním roce (400 víz ročně), bude o této skutečnosti zájemce Velvyslanectvím informován a zájemci bude nabídnuta možnost vyřízení žádosti v následujícím kalendářním roce.

Velvyslanectví ČR vydá občanu Kanady, kterému bylo uděleno vízum podle Dohody, písemnou informaci v českém jazyce o skutečnosti, že k zaměstnání na území České republiky po dobu platnosti víza nepotřebuje pracovní povolení. Tato informace je určena pro zaměstnavatele v České republice.

Občané Kanady, kteří budou pobývat na území České republiky v rámci pracovního pobytu mládeže, musí dodržovat právní předpisy platné na území ČR, např. povinnost hlášení pobytu u oddělení cizinecké policie v místě ubytování ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území České republiky, pokud tuto povinnost nesplnil již u ubytovacího zařízení, jako je např. hotel, hostel, penzion, camping, apod., a to podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

přílohy

Youth Mobility Agreement CZ 44 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Youth Mobility Agreement EN 43 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

THI Declaration CZ 21 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

THI Declaration EN 22 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Intention Declaration CZ 21 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

Intention Declaration EN 27 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008