česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak žádat o důchod z České republiky

Postup při podání žádosti o český důchod

Osoba pobývající v Kanadě si vyžádá formulář žádosti o českou dávku

1. Osoba pobývající v Kanadě může podat žádost o dávku vyplácenou z českého důchodového pojištění (česká dávka) úřadu Human Resource Centre of Canada (Kanadské centrum lidských zdrojů ), u kterého si vyžádá žádost o českou dávku (CAN-CZ 1).

Žadatel v kanadské žádosti uvede informace o započitatelné době získané v České republice

2. Osoba pobývající v Kanadě může o českou dávku zažádat také tak, že současně se žádostí o dávku vyplácenou podle Kanadského důchodového programu nebo zákona o zabezpečení ve stáří (kanadská dávka) uvede, že tato žádost má být považována za žádost o českou dávku podle platných právních předpisů České republiky, případně může poskytnout informace o započitatelné době podle právních předpisů České republiky. Žadateli bude následně zaslán formulář žádosti o českou dávku.

 

3. Případ 1: Osoba kontaktuje Human Resource Centre of Canada a vyžádá si formulář žádosti o českou dávku.

 

 

Úloha Human Resources Centre of Canada

3.1 Pokud má Human Resource Centre of Canada k dispozici formulář žádosti o českou dávku (formulář CAN-CZ 1), vydá žadateli tento formulář a "Návod na vyplnění žádosti".V možné míře také žadateli s vyplněním formuláře pomůže. V takovém případě se přejde k bodu (6.) níže.

3.2 Pokud Human Resource Centre of Canada nemá formulář CAN-CZ 1 k dispozici, žadatel vyplní formulář ISP 5005 "Prozatímní žádost o zahraniční dávky v rámci smlouvy o sociálním zabezpečení".

4. Žadatel vyplní formulář ISP 5005, ve kterém uvede celé jméno, adresu, telefonní číslo, kanadské číslo sociálního pojištění, české rodné číslo (zná-li ho) a typ české dávky, o kterou žádá. Žadatel odevzdá vyplněný formulář ISP 5005 buď přímo International Operations (Úřad pro mezinárodní úhrady) nebo Human Resource Centre of Canada, který formulář označí datumovým razítkem a odešle ho do International Operations. Prozatímní žádost obsahuje dostatečné informace, které International Operations umožní vydat žadateli příslušný formulář.

Datum žádosti

4.1 Žádost o českou dávku je považována za podanou v den, kdy byla prozatímní žádost označena datumovým razítkem, pokud žadatel nepodal po datu vstupu této smlouvy v platnost žádost o obdobnou kanadskou dávku a v této žádosti neuvedl, že získal potřebnou započitatelnou dobu podle právních předpisů České republiky. V takovém případě se za datum podání žádosti o českou dávku považuje datum přijetí žádosti o obdobnou kanadskou dávku.

Úloha International Operations

5. Poté, co International Operations obdrží vyplněný formulář ISP 5005, zašle žadateli formulář CAN-CZ 1 a "Návod na vyplnění žádosti". Žadatel vyplní formulář žádosti a doručí ji buď osobně nebo poštou do Human Resource Centre of Canada. Žádost musí dále obsahovat dokumenty, kterými žádost podkladá (např. rodný nebo křestní list, oddací list, úmrtní list apod.)

5.1 Pokud International Operations neobdrží vyplněnou žádost do tří měsíců od data, kdy byl žadateli zaslán formulář, International Operations nepodnikne žádné další kroky.

6. Pokud žadatel odevzdá vyplněnou žádost přímo International Oeprations, bude žádost označena datumovým razítkem. International Operations ověří klíčové údaje podkladových dokumentů, vyhotoví fotokopie originálních dokumentů a ověří je a dokumenty vrátí žadateli.

Úloha Human Resource Centre of Canada

6.1 Pokud žadatel odevzdá žádost Human Resource Centre of Canada, tento úřad označí žádost datumovým razítkem, vyhotoví fotokopie originálních dokumentů a ověří je a dokumenty vrátí žadateli. Žádost a ověřené fotokopie podkladových dokumentů odešle International Operations.

6.2 Pokud žadatel obdržel formulář žádosti o české dávky podle bodu 3.1 již při první návštěvě Human Resource Centre of Canada (tzn. žadatel neobdržel formulář ISP 5005), považuje se za datum podání žádosti datum podle bodu 6. nebo 6.1, pokud žadatel nepodal po datu vstupu této smlouvy v platnost žádost o obdobnou kanadskou dávku a v této žádosti neuvedl, že získal potřebnou započitatelnou dobu podle právních předpisů České republiky. V takovém případě se za datum podání žádosti o českou dávku považuje datum přijetí žádosti o obdobnou kanadskou dávku.

Zaslání formuláře pro komunikaci kompetentních institucí

7. International Operations zašle žádost o českou dávku České správě sociálního zabezpečení. Spolu se žádostí zašle International Operations také kanadský formulář pro komunikaci kompetentních institucíCAN-CZ 2, který obsahuje následující informace:

Žádost o českou dávku

• datum podání žádosti (jeho stanovení je popsáno v bodech 4.1 a 6.2);

• jméno, adresu, datum narození, místo narození, české rodné číslo (je-li známo) a kanadské číslo sociálního pojištění nebo číslo účtu přispěvatele;

Žádost o český pozůstalostní důchod

• v případě žádosti o český pozůstalostní důchod žadatelovo jméno, adresu, datum narození, místo narození, české rodné číslo (je-li známo) a kanadské číslo sociálního pojištění nebo číslo účtu, vztah k zesnulému přispěvateli a datum přispěvatelova úmrtí;

Potvrzení klíčových údajů

• potvrzení klíčových údajů o žadateli, jeho manželovi/manželce a dětech (má-li nějaké), které získá buď z původních dokumentů dodaných žadatelem nebo z informací, které o žadateli má oddělení programů zajištěného příjmu (Income Security Programs Branch);

Započitatelná doba získaná v Kanadě

• u žádosti o starobní důchod také příspěvkovou dobu přispěvatele podle Kanadského důchodového programu a u žadatelů ve věku 65 let a starších, kteří do Kanadského důchodového programu přispívali po dobu kratší než 15 let, nebo u žadatelů mladších 65 let, kteří do Kanadského důchodového programu přispívali po dobu kratší než 25 let, a také dobu pobytu podle zákona o zabezpečení ve stáří pouze za tu dobu, která se zároveň nezapočítává jako příspěvková doba podle Kanadského důchodového programu;

• u žádosti o invalidní nebo pozůstalostní důchod také započitatelnou dobu přispěvatele podle Kanadského důchodového programu;

   

Doprovodná dokumentace žádosti o český důchod

n Doklad terciárního vzdělání, vyučení nebo odborného vzdělání;

n Doklad o vykonání české vojenské služby nebo civilní služby;

n Doklad z období, kdy byl žadatel zaměstnán mimo území Kanady a České republiky;

n Potvrzení Ministerstva obrany České republiky o období, kdy byl žadatel účastníkem odbojového hnutí;

n Doklad o adopci dítěte;

   

Doprovodná dokumentace žádosti o český invalidní důchod

n u žádosti o český invalidní důchod: v případě, že žadatel v minulosti zažádal o invalidní důchod v rámci Kanadského důchodového programu, International Operations zašle také informace o žadateli, které eviduje a které se týkají žadatelovy invalidity a jeho zdravotního stavu. Pokud žadatel v minulosti o invalidní důchod v rámci Kanadského důchodového programu nežádal, International Operations zašle vyplněný dotazník, oprávnění k poskytnutí informací/ souhlas s vyhotovením lékařského posudku a lékařskou zprávu. International Operations na kanadském formuláři pro komunikaci kompetentních úřadů označí, že k žádosti je připojena zdravotní dokumentace;

Doprovodná dokumentace žádosti o český vdovský/vdovecký důchod

n u žádosti o český vdovský/vdovecký důchod, kdy je žadatelce méně než 55 let a žadateli méně než 58 let, zdravotní dokumentaci, pokud je žadatel invalidní;

   

Doprovodná dokumentace žádosti o český sirotčí důchod

n u žádosti o sirotčí důchod doklad o školní docházce nebo o odborném vzdělávání/učení, pokud je dítěti 18-26 let; zdravotní dokumentaci, je-li dítěti více než 18 let a je invalidní.

   
 

9. Požaduje-li Česká správa sociálního zabezpečení od žadatele další informace, spojí se s žadatelem přímo a žadatel informace podá přímo pobočce ČSSZ nebo OSSZ, která se s ním spojila.

9.1 Požaduje-li Česká správa sociálního zabezpečení další informace od International Operations, použije na jejich vyžádání český formulář pro komunikaci kompetentních institucí CZ CAN 2, International Operations odpoví na kanadském formuláři pro komunikaci kompetentních institucí CAN-CZ 2.

V případě žádosti o invalidní důchod, kdy Česká správa sociálního zabezpečení vyžaduje, aby se žadatel podrobil dodatečnému lékařskému vyšetření, označí typ požadovaného vyšetření a je-li třeba, také požadované konkrétní testy či postupy.

 

10. Česká správa sociálního zabezpečení rozhodne, zda vzniká nárok na požadovanou dávku, a vyrozumí o tom písemnou formou žadatele. O svém rozhodnutí vyrozumí také International Operations, a to českým formulářem pro komunikaci kompetentních institucí CZ-CAN 2.

   

Žadatel ve své žádosti uvede, že má nárok na započitatelnou dobu získanou v České republice

11. Případ II: Žadatel ve své žádosti o kanadskou dávku žádá, aby jeho žádost byla považována za žádost o odpovídající dávku podle právních předpisů České republiky nebo si nárokuje započitatelnou dobu získanou podle právních předpisů České republiky.

Úloha Human Resource Cenra of Canada

12. Pokud žadatel o kanadskou dávku podává žádost osobně v Human Resource Centre of Canada a tento úřad má k dispozici formulář žádosti o českou dávku (CAN-CZ 1) a " Návod na vyplnění žádosti", úřad v možné míře pomůže žadateli tento formulář vyplnit. Zpracování žádosti se dále řídí postupem popsaným v bodech 6. až 10. Případu I, přičemž se bere v potaz postup uvedný v bodě 13.

12.1 Pokud žadatel o kanadskou dávku podává žádost osobně v Human Resource Centre of Canada a úřad nemá k dispozici formulář CAN-CZ 1, žadatel vyplní formulář ISP 5005 "Prozatímní žádost o zahraniční dávku v rámci smlouvy o sociálním zabezpečení". Úřad mu v možné míře pomůže s vyplněním žádosti. Zpracování žádosti se dále řídí postupem popsaným v bodech 4. až 10. Případu I, přičemž se bere v potaz postup uvedený v bodě 13.

12.2 Je-li žádost o kanadskou dávku zaslána poštou, úřad, který žádost zpracovává, žadatele písemně vyrozumí o možnosti nároku na dávku podle právních předpisů České republiky a doporučí mu, aby se v případě, že tento nárok chce uplatnit, spojil s Human Resource Centre of Canada. Zpracování žádosti se řídí postupem popsaným v bodech 3.1 až 10. Případu I, přičemž se bere v potaz postup uvedený v bodě 13.

 

13. Při zpracování žádosti podle Případu II je třeba vzít v potaz následující skutečnosti:

Podkladové dokumenty

13.1 Ve většině případů budou dokumenty, které prokazují nárok žadatele na dávku (např. rodný list, křestní list, oddací list, úmrtní list, lékařská zpráva atd.), přiloženy již k žádosti o kanadskou dávku. V takovém případě není nutné, aby žadatel znovu přikládal tyto dokumenty, protože klíčové informace lze přímo ověřit z údajů evidovaných u Income Security Programs Branch.

Datum žádosti

13.2 Datum podání žádosti o kanadskou dávku podle kanadských právních předpisů je považováno za datum podání žádosti o odpovídající českou dávku, bez ohledu na to, zda byla dodána vyplněná žádost. Tento postup se nicméně týká pouze žádostí podaných po datu, kdy tato smlouva vstoupila v planost, a těch, v nichž žadatel žádá, aby byla považována za žádost o odpovídající českou dávku, nebo uvádí informace o započitatelné době získané podle právních předpisů České republiky. U žádostí o kanadské dávky se za datum podání žádosti zpravidla považuje datum, kdy pobočka Income Security Programs Branch obdrží vyplněnou kanadskou žádost.

Žádost o doplňující informace

13.3 Při zasílání žádosti České správě sociálního zabezpečení v Praze (bod 7 Případu I) uvede International Operations, zda od České správy sociálního zabezpečení požaduje nějaké informace (pokud ano, jaké), aby mohl rozhodnout o nároku na kanadskou dávku:

•a podává-li žadatel žádost o kanadskou dávku zabezpečení ve stáří nebo přídavek a nesplňuje podmínku trvání pobytu v Kanadě, International Operations si vyžádá potvrzení, že žadatel získal započitatelnou dobu podle právních předpisů České;

•a podává-li žadatel žádost o dávku z Kanadského důchodového programu a přispěvatel nemá splněnu příspěvkovou dobu, aby mu podle Kanadského důchodového programu vznikl nárok na tuto dávku, International Operations si vyžádá potvrzení, že žadatel získal započitatelnou dobu podle právních předpisů České republiky;

•a podává-li žadatel žádost o příspěvek nebo u něj existuje předpoklad nároku na doplněk zaručeného příjmu, International Operations si vyžádá informace týkající se peněžitých dávek podle právních předpisů České republiky.

13.4 Česká správa sociálního zabezpečení poskytne informace požadované podle bodu 13.3 na formuláři pro komunikaci kompetentních institucí CZ-CAN 2.

Kompletní informace ohledně důchodového pojištění v ČR naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení . Další informace jsou též na stránkách kanadského Ministerstva pro lidské zdroje a rozvoj.