česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement) je komplexní dohoda o volném obchodu mezi zeměmi EU a Kanadou. Jejím cílem je zvýšení vzájemného obchodu mezi EU a Kanadou odstraněním většiny dovozních cel (až 99 %), vytvořením nových pracovních míst a vznik nových příležitostí pro podnikání. 

Počátky dohody sahají do roku 2007, kdy se na summitu v Berlíně lídři EU a Kanady dohodli na společné studii, která by prozkoumala přínosy užšího hospodářského partnerství. Oficiální obchodní jednání pak byla zahájena v květnu 2009 v Praze v rámci tehdejšího předsednictví ČR v Radě EU. V roce 2014 byl pak zveřejněn kompletní text dohody CETA a k podpisu oběma stranami došlo v říjnu 2016 na summitu EU – Kanada v Bruselu. Evropský Parlament pak dohodu CETA schválil dne 15. 2. 2017, kanadský Parlament dne 16. 5. 2017. Datum prozatímního provádění dohody bylo stanoveno na 21. září 2017 a v plnou platnost vstoupí CETA po ratifikaci všemi členskými státy EU. V České republice byla dohoda ratifikována v říjnu roku 2017.

Prozatímní (předběžné) provádění umožňuje de facto vstup smlouvy v účinnost (s výjimkou ustanovení vyloučených z předběžného provádění), třebaže ratifikační proces v jednotlivých členských státech ještě nebyl dokončen. Po ratifikaci ze strany všech členských zemí již bude CETA platná v plném rozsahu.

 

Přínosy dohody CETA pro evropské firmy na kanadském trhu

 

- Odstranění cel (99 %) na dovoz průmyslových výrobků

- Odstranění 92 % cel na zemědělské a potravinářské položky (výjimka v rámci systému bezcelních množstevních kvót, aplikovaná na vybrané produkty, mj. hovězí a vepřové maso. Odstranění cel se netýká mj. drůbeže a vajec)

- Zpřístupnění trhu se službami (např. finanční, telekomunikační nebo zásilkové služby)

- Zpřístupnění trhu s veřejnými zakázkami

- Umožnění evropským firmám ucházet se o kanadské veřejné zakázky

- Ochrana tradičních evropských produktů zeměpisným označením (Geographical Indication – GI) a rozšíření ochrany duševního vlastnictví. Aktuální seznam produktů s chráněným zeměpisným označením v Kanadě je k nalezení na webu Kanadského úřadu pro duševní vlastnictví.

- Stanovení pravidel pro spolupráci v oblasti testování a certifikačních požadavků vybrané průmyslové výrobky. V EU tak bude možné získat prohlášení o souladu, které bude vyhovovat kanadským požadavkům a vice versa

- Umožnění bezvízového dočasného vstupu a pobytu fyzických osob pro konkrétní účely (mj. investiční, obchodní, osoby převedené v rámci společnosti, stážisté a absolventi, viz Kapitola 10 smlouvy)

- Vzájemné uznávání odborných kvalifikací (viz Kapitola 11 smlouvy)

 

Co je třeba k vývozu zboží?

 

K využití veškerých výhod, tedy preferenčnímu přístupu, který CETA přináší vč. nulové celní zátěže, je potřeba splnit požadavky na pravidla původu (Deklarace o původu/Rules of Origin) daného produktu a přihlášení do systému REX (Sytém registrovaného vývozce/Registered Exporter). Jejich cílem je zvýhodnit produkty, které skutečně z velké části pocházejí z EU.

Postup k přihlášení do systému REX:

1)      Přihlášení do systému REX  vyplněním formuláře zde – Celní správa ČR

2)     Zaslání formuláře na Celní správu ČR, kontaktní místa zde

3)     Následně Vám bude zasláno číslo REX, které je třeba vyplnit na prohlášení o původu zboží

4)     Na jeho základě bude Vašemu produktu přiznán přístup na kanadský trh pod výhodami CETA

 

Zjištění celního zatížení jednotlivých výrobků

 

K zjištění celního zatížení nebo přesné aktuální výši cla zřídila EU veřejnou databázi poskytující detailní informace o clu, podmínkách dovozu či požadovanou dokumentaci. Online databáze Market Access Database (MADB) je k nalezení na stránkách zde: https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.

MADB nabízí i informace k těmto tématům:

- Cla a daně z dovozu produktů do konkrétních zemí

- Postupy a dokumenty potřebné pro celní odbavení v partnerské zemi

- Statistika obchodních toků mezi zeměmi EU a třetími zeměmi

- Obchodní překážky ovlivňující evropský vývoz

- Bezpečnost potravin, zdraví zvířat a opatření pro ochranu rostlin

- Pravidla původu a preferenční dohody

- Služby pro malé a střední podniky

- Informace o obchodu v zemi

 

Přístup k vládním zakázkám

 

Kanada má tři úrovně vládních zakázek: federální, provinční/teritoriální a obecní (municipální). Provincie a teritoria mají vlastní jurisdikci nad veřejnými zakázkami vztahující se ke zdravotnictví, vzdělávání, sociální péči a dopravě, obce pak spravují např. místní dopravu a veřejné služby.

Díky CETA mají nyní firmy z EU přístup k výběrovým řízením jak kanadské vlády (federální), tak i k provinčním zakázkám.

Databáze vypsaných federálních zakázek:

- Government Electronic Tendering System (GETS): https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tenders

- MERX, Cebra Inc.: https://www.merx.com/

- Databáze federálních, provinčních a územních zakázek v rámci kanadské dohody o volném obchodu (Canadian Free Trade Agreement): https://www.cfta-alec.ca/doing-business/

Více informací na stránkách Evropské komise: https://madb.europa.eu/madb/fta_canada_content.htm#procurement

 

Uznávání certifikace

 

EU a Kanada se dohodly na posílení vazeb a spolupráce mezi svými orgány určujícími normy/standardy, jakož i mezi jejich zkušebními, certifikačními a akreditačními organizacemi. Proto CETA obsahuje i tzv. Protokol ke vzájemnému uznávání výsledků posuzování shody, který vymezuje uznávané produkty a postupy.

Seznam schválených subjektů posuzování shody (Conformity Assessment Bodies, CAB) určených členskými státy EU: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=mra.list&cou_id=124

Více informací na stránkách Evropské komise: https://madb.europa.eu/madb/fta_canada_content.htm#tbt

 

Další užitečné zdroje

 

Vlastní kompletní text dohody CETA v českém jazyce je k dispozici zde.

Shrnutí dohody CETA v AJ: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/november/tradoc_158417.pdf

Shrnutí dohody CETA - 7 hlavních částí v AJ: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/september/tradoc_156056.pdf

CETA a příležitosti pro firmy z České republiky v AJ: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155339.pdf

Praktické informace např. k pravidlům původu, duševnímu vlastnictví, investicím a potravinovým výrobkům lze nalézt na stránkách Evropské komise zde: https://madb.europa.eu/madb/fta_canada_content.htm

Průvodce - Přístup ke kanadských veřejným zakázkám v AJ: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158655.pdf

Průvodce - Předkládání alternativ k léčbě pesticidem methylbromidem Kanadské potravinářské inspekční agentuře (Canadian Food Inspection Agency - CFIA): https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158662.pdf

Průvodce -  Benefity CETA pro textilní a oděvní společnosti: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/november/tradoc_158417.pdf

Více informací o CETA a možné podpoře při vývozu do Kanady lze nalézt na stránkách Global Affairs Canada a zde, dále na stránkách EU Delegation to Canada a na českém portále BusinessInfo.