česky  français 

rozšířené vyhledávání

Žádost o biometrický pas


Jedná se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Doba jeho platnosti je u dospělých osob 10 let. Biometrický pas platí k cestám do všech států světa.


Žádost lze podat jen osobně a je potřebné se předem telefonicky objednat.Pokud nemáte platný český občanský průkaz ani platný český pas, je potřeba nejprve požádat o vydání nového osvědčení o státním občanství ČR. Při podání žádosti o cestovní pas nesmí být toto osvědčení starší než 1 rok.

Děti narozené v zahraničí musí mít český rodný list vydaný zvláštní matrikou v Brně.

Osoby, které uzavřely sňatek v zahraničí, musí mít český oddací list vydaný zvláštní matrikou v Brně. V případě, že manželství bylo rozvedeno, musí být na oddacím listu poznámka o rozvodu.

Máte-li pochybnosti o správnosti údajů vedených o Vaší osobě v informačním systému evidence obyvatel, doporučujeme nejprve provést předběžné prověření osobních údajů (tzv. prevalidace dat).

 

Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní doklad.

Dříve učiněné zápisy dětí do cestovních dokladů již nejsou platné.

Do čipu biometrického pasu se ukládají osobní údaje, fotografie a otisky prstů.

Snímání otisků prstů se provádí na místě při podání žádosti, a to osobám starším 12 let.

Každý žadatel starší 5 let se musí při podání žádosti vlastnoručně podepsat.

Vydaný biometrický pas lze převzít pouze u úřadu, kde byla žádost podána, nebo který pas vydal.

 

Místo podání žádosti

 • v České republice u orgánu příslušného k jeho vydání,
 • ve Francii na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži.

O vydání biometrického pasu nelze požádat na honorárním konzulátu.


Kdo vydává

Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele, resp. podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice.

Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud ho nelze zjistit, vydá biometrický pas Magistrát města Brna.


Územní a časová platnost

Biometrický pas platí pro cesty do všech států světa.

Doba platnosti je:

 • 5 let pro občany mladší 15 let,
 • 10 let pro občany starší 15 let.

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.


Zákonné lhůty pro vydání

30 dnů, je-li žádost podána v ČR,
120 dnů, je-li žádost podána na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži

Poznámka: vyřízení v praxi trvá přibližně 1 měsíc.


 

K žádosti o vydání pasu je zapotřebí předložit:

 • Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu – v zásadě se předkládá platný občanský průkaz nebo cestovní pas ČR. Pokud nastaly změny v osobních údajích, bude požadováno jejich doložení (předloží se opravený rodný list, oddací list provdaných žen, které změnily příjmení, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.)
 • Pokud žadatel nedisponuje žádným platným českým dokladem totožnosti, prokáže se cizozemským osobním dokladem a předloží české matriční doklady (rodný list, oddací list, doklad o rodném čísle, doklad o změně jména nebo příjmení apod.). Za této situace je potřeba nejprve vyžádat osvědčení o státním občanství ČR, které nesmí být starší než 1 rok (viz informace o státním občanství ČR).
 • Doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let – příp. opatrovníkem apod. (osobní doklad totožnosti zákonného zástupce, osobní doklad a rodný list nezletilého a za absence osobního dokladu i osvědčení o státním občanství)
 • 1 fotografie o rozměru 5 x 5 cm (fotografie se během podání žádosti skenuje)


Vzhledem k tomu, že se fotografie během podání žádosti zpracovává výpočetní technikou, je její kvalita velmi důležitá pro bezproblémové přijetí žádosti. Šablonu fotografie doporučujeme vytisknout a předat ji fotografovi.

Šablona s požadovanými parametry fotografie


Fotografie musí mít hladký povrch, může být v černobílém nebo barevném provedení. Zobrazuje občana v předním čelném pohledu a ukazuje jeho hlavu a horní část ramen. Ústa musí být zavřená. Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti.

Pohled přes rameno nebo pootočená hlava nejsou přípustné. Výška obličejové části hlavy (vzdálenost od očí k bradě) je minimálně 13 mm. Vzdálenost mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je minimálně 2 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré popř. světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby (obočí, oči, nos, ústa, brada a celkový tvar obličeje).


K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

Kde a kdy nás najdete

 

 Poplatek za vydání

Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v měně EUR. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatku naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole "Konzulární informace - Sazebník konzulárních správních poplatků".

 


 

Převzetí pasu

Vydaný pas může žadatel pas převzít:

 • na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví,
 • na obecním úřadu s rozšířenou působností, který je příslušný k vydání pasu,
 • na honorárních konzulátech ČR v Lyonu, Marseille, Štrasburku, Baie-Mahault (Guadeloupe) a v Monaku.

Žadatel musí při podání žádosti sám určit, na kterém z výše uvedených míst bude chtít pas převzít.

 


Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa