česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodně právní ochrana dětí

V době otevřených hranic a snadného cestování je běžné, že vzniká mnoho smíšených manželství. Společné soužití lidí pocházejících z rozdílných kultur však může přinášet specifické problémy. Řešení takových situací je pak složitější, pokud se ze vztahu narodí děti.


Úvodem upozorňujeme na skutečnost, že Francie zavedla začátkem roku souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí bez jeho doprovodu.


Informace pro rodiče

Dne 20. listopadu 1989 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte. Tato úmluva patří mezi mezinárodní smlouvy s největším počtem smluvních stran vůbec. Úmluva o právech dítěte stanoví v článku 11, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí opatření k potírání nezákonného přemísťování dětí do zahraničí a jejich nenavrácení zpět. Tato úmluva však neobsahuje právní mechanismus, který zajistil návrat dítěte v případě jeho neoprávněného zadržování na území jiného státu.

Tento mechanismus upravuje Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla podepsána v Haagu dne 25. 10. 1980. Česká republika uvedenou úmluvu ratifikovala a publikovala sdělením č. 34/1998 Sb.

Hlavním cílem Haagské úmluvy je chránit děti před škodlivými účinky jejich protiprávního přemístění nebo zadržování a stanovit postupy k zajištění jejich bezodkladného návratu do státu jejich obvyklého bydliště.

Mezi členskými státy Evropské unie je Úmluva doplněna nařízením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27.11.2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (tzv. Nařízení Brusel II).

Z hlediska rozhodování podle zmíněných předpisů není podstatné státní občanství dítěte, nýbrž místo jeho obvyklého bydliště. O návratu dítěte rozhoduje soud ve státě, do něhož bylo dítě protiprávně přemístěno nebo ve kterém je protiprávně zadržováno. Pouze ze zcela výjimečných důvodů není tento soud povinen nařídit návrat dítěte do státu jeho obvyklého bydliště. Rozhodnutí o návratu dítěte se netýká věcné úpravy práva péče o dítě. K tomu jsou příslušné orgány státu obvyklého bydliště dítěte. Jedná se tedy o dvě nezávislá řízení.

Ústředním orgánem k výkonu povinností uložených Úmluvou je na české straně Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (ÚMPOD).


Upozorňujeme proto rodiče - české občany, kteří se rozhodnou vycestovat s dítětem bez souhlasu nebo dokonce proti vůli druhého rodiče, že po příjezdu do ČR může český soud na návrh druhého rodiče nařídit návrat dítěte do státu jeho obvyklého bydliště.

Zároveň upozorňujeme, že podle francouzského trestního řádu může být rodič, který protiprávně přemístí nebo zadrží dítě, trestně stíhán (art. 227-5 - 227-11 du Code pénal).

Doporučujeme proto, aby se rodič - český občan, nacházející se ve složité rodinné situaci, snažil tuto situaci řešit ve státě obvyklého bydliště dítěte, a to prostřednictvím vhodné instituce, která se zabývá bezplatným poskytováním právního poradenství v rodinných otázkách a bezplatným poskytováním mediačních služeb.

O smyslu mediace pojednává článek, který se nachází na portálu Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Ve Francii je od roku 2001 zřízena pod Ministerstvem spravedlnosti mediační instituce s názvem Mission d´aide a la médiation internationale pour les familles, sídlící na adrese:

Mission d´aide à la Médiation Internationale pour les familles
92 rue de Richelieu
75002 Paris

Tel.: 01 42 92 07 12

Bližší kontakty podle místa Vašeho bydliště ve Francii lze získat prostřednictvím Fédération Nationale de la Médiation Familiale (FENAMEF) na adrese:

Fédération Nationale de la Médiation Familiale
11 rue Guyon de Guercheville
BP 10116
14204 Hérouville Saint Clair Cedex

Tel.: 02 31 46 87 87
Fax: 02 31 46 87 80
E-mail: cl@fenamef.asso.fr
www.mediation-familiale.org

V ČR je možné využít pomoc Asociace mediátorů.

Doporučujeme též seznámit se s letáčkem Pomoc mezinárodní rodině v krizi, který naleznete na webové stránce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

V případech, kdy je důvodem pro odchod s dítětem do jiného státu domácí násilí, je důležité tuto skutečnost nejprve oznámit místní policii, případně se obrátit na některou z Asociací na pomoc  obětem domácího násilí prostřednictvím  Fédération Nationale Solidarité Femmes  nebo na čísle Info Violences Conjugales 3919.

Seznam česky a francouzsky hovořících advokátů naleznete na webové stránce našeho velvyslanectví www.mzv.cz/paris v sekci "Konzulární informace", kapitola Právní poradenství. 

Překladatele ve Francii naleznete též na naší webové stránce.  

Překladatele v ČR lze vyhledat pomocí formuláře Evidence znalců a tlumočníků na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.