česky  français 

rozšířené vyhledávání

Uzavírání registrovaného partnerství ve Francii

PACS (Pacte civil de solidarité) je forma registrovaného partnerství podle francouzského právního řádu. Jedená se o smlouvu uzavřenou mezi dvěma osobami různého či stejného pohlaví, která uspořádává jejich společný život.


Z PACSu vyplývají pro partnery práva a povinnosti, zejména jejich vzájemná pomoc a finanční podpora.

Příslušná ustanovení se stala součástí francouzského právního řádu (Code civil) zákonem č. 99-9444 ze dne 15. 11. 1999.

Obecné informace o PACS jsou k dispozici na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr v kapitole Famille - Pacte civil de solidarité (PACS).


Kdy PACS uzavřít nelze?

PACS nelze uzavřít v následujících případech:

 • mezi partnery je přímý příbuzenský vztah;
 • jeden z partnerů je v manželském svazku;
 • jeden z partnerů již uzavřel PACS, který není zrušen;
 • jeden z partnerů je pod ochranou poručníka;
 • jeden z partnerů není plnoletý.


Kde se PACS uzavírá?

PACS se uzavírá u Tribunal d´instance (soud první instance) podle místa bydliště jednoho z partnerů, kam je třeba se obrátit pro podrobné informace.

Případně je možné uzavřít PACS před notářem (v tomto případě je ale poplatek za jeho uzavření vyšší).


Jaké doklady francouzské úřady od cizinců vyžadují?

Francouzské úřady od cizinců obvykle vyžadují následující doklady:

 • doklad totožnosti (cestovní pas);
 • rodný list ne starší než 6 měsíců, opatřený překladem soudního překladatele (doporučujeme kvalifikovaného soudního překladatele se sídlem ve Francii);
 • potvrzení o rodinném stavu a o způsobilosti k právním úkonům (certificat de célibat); za tímto účelem je třeba požádat české orgány o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel;
 • potvrzení o českém právu (certificat de coutumes): naše konzulární oddělení pro tento případ vydává pouze potvrzení, že tento doklad nevydává;
 • v případě, že PACS uzavírá osoba rozvedená či ovdovělá, je třeba tuto skutečnost doložit rozvodovým rozsudkem respektive úmrtním listem manžela.

 

Podání žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

Výpis z informačního systému evidence obyvatel vydává městský úřad podle místa trvalého pobytu či podle posledního trvalého pobytu na území ČR.

Žádost se podává osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů ve Francii či Monaku.

K žádosti je nutno přiložit:

 • vyplněný formulář žádosti (formulář se vyplňuje na zastupitelském úřadu);
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v měně EUR ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální sazebník poplatků naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví www.mzv.cz v kapitole "Konzulární informace - Sazebník konzulárních správních poplatků".

Příslušná položka sazebníku se nazývá "vydání výpisu z IS evidence obyvatel".

Uvítáme, pokud nám při podání žádosti dáte prázdnou předplacenou obálku  PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku lze zakoupit na francouzské poště. Vydaný výpis Vám zašleme v této obálce.

Vyřízení žádosti obvykle trvá 6 až 8 týdnů.

Pro použití ve Francii je nutné výpis opatřit úředním překladem do francouzštiny. Upozorňujeme, že  překlady vyhotovené soudním překladatelem v ČR nemusí francouzská radnice uznat. Seznam překladatelů naleznete na naší webové stránce v kapitole "Konzulární informace - Seznam překladatelů a tlumočníků".

K podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

Kde a kdy nás najdete

 

Podání žádosti o potvrzení o českém právu (certificat de coutumes)

Toto potvrzení vydává konzulární oddělení našeho velvyslanectví.

O vydání potvrzení lze požádat osobně či písemně dopisem. K dopisu přiložte kopii Vašeho pasu či občanského průkazu.

Správní konzulární poplatek za vydání povrzení se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatků naleznete v Sazebníku konzulárních správních poplatků. Příslušná položka sazebníku se nazývá "vydání potvrzení o PACS ".

Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti.

Uvítáme, pokud do Vašeho dopisu též vložíte prázdnou předplacenou obálku  PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku lze zakoupit na francouzské poště. Vydané potvrzení Vám zašleme v této obálce.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

 Lze PACS zapsat do Zvláštní matriky v Brně?

Do zvláštní matriky v Brně lze PACS zapsat jen v případě, že byl uzavřen mezi osobami stejného pohlaví. Může se jednat o občana ČR a cizince nebo dva občany ČR žijící ve Francii.

 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa