česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis narození - žádost o český rodný list

Občané ČR narození v cizině potřebují k jednání s českými úřady rodný list vystavený zvláštní matrikou v Brně. Bez českého rodného listu není tedy možné například požádat o vydání českého pasu.


K osobnímu podání žádosti na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví je potřebné se předem objednat.

 


Pro občany ČR narozené v cizině

 

Základní informace ke státnímu občanství a určení otcovství

 

Podmínkou pro vystavení českého rodného listu je určení českého státního občanství dítěte. Od roku 1968 platí zásada, že dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

V konkrétním případě je pro postup k určení českého státního občanství dítěte podstatné, zda se dítě narodilo v manželství či nikoliv. Pokud se dítě narodilo v manželství, je hlavním podkladem k určení státního občanství kromě rodného listu dítěte též oddací list jeho rodičů. V tomto případě není z hlediska dalšího postupu rozhodné, zda státní občanství ČR má matka či otec.

U dětí narozených mimo manželství je dalším důležitým kritériem skutečnost, zda matka dítěte má české státní občanství. V tomto případě je státní občanství dítěte jednoznačně určeno, pokud státní občanství ČR má matka. Pokud státní občanství ČR má jen otec, liší se od 1. ledna 2014 další postup při určení státního občanství dítěte dle toho, jaké občanství matka má.

U dětí narozených mimo manželství proto doporučujeme další postup konzultovat telefonicky s naším velvyslanectvím. Konzultace postupu je významná nejen z hlediska určení státního občanství dítěte, ale též pro vysvětlení postupu při případném určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů. Postup konzultujte s naším velvyslanectvím telefonicky i tehdy, je-li matka dítěte rozvedená či ovdovělá.

 

Kdo rodný list vydává

Doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.


Místo podání žádosti


Ve Francii je žádost možno podat:

  • osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů,
  • v poštovním styku prostřednictvím našeho velvyslanectví.

V ČR lze žádost podat i u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele. V tomto případě doporučujeme podání žádosti předem s příslušným obecním úřadem projednat.


Náležitosti žádosti

Formuláře si laskavě vytiskněte a vyplňte hůlkovým písmem.


Upozornění

Všechny doklady se předkládají v originálu či ověřené kopii.

Cizozemské doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Úřední překlady do českého jazyka provádí:

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, pokud není starší 15 let.

Při osobním podání se formuláře podepisují před pracovníkem konzulátu.

Správní poplatky se hradí v hotovosti v měně EURO.

Uvítáme, pokud nám při podání žádosti dáte i prázdnou předplacenou obálku PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50g s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku zakoupíte na francouzské poště. Vydaný rodný list Vám zašleme v této obálce.

Cizozemský rodný list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací.

Upozorňujeme, že vyřízení žádosti o vydání českého rodného listu může trvat několik měsíců.

 

Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození

Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je  místo trvalého pobytu jeho matky.

Není – li matka občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce.

Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu dítěte  podle výše uvedeného, je místem trvalého pobytu dítěte narozeného v cizině sídlo zvláštní matriky (Brno, Dominikánská 2).

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.

Zaevidováním trvalého pobytu na území ČR vzniká občanovi mimo jiné povinnost hradit poplatek za komunální odpad.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR

 

Podání žádosti v písemném styku


Pokud budete žádost podávat v poštovním stkyu, musí být podpisy na všech formulářích úředně ověřené na místní radnici nebo u notáře.

Do Vašeho dopisu vložte též prázdnou předplacenou obálku  PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku lze zakoupit na francouzské poště. Vydaný rodný list Vám zašleme v této obálce.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Děkujeme za pochopení.

 

K osobnímu podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa

přílohy

zápis narození 560 KB PDF (Acrobat dokument) 8.2.2019