česky  français 

rozšířené vyhledávání

Dlouhodobý pobyt ve Francii


Při pobytu ve Francii, který potrvá déle než 6 měsíců, doporučujeme nejprve informovat o svém záměru příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR a projednat s ní další postup.


Dále doporučujeme prostudovat kapitolu Přestěhování do zahraničí na portálu Vaše Evropa. Na tomto portálu získáte i řadu dalších užitečných informací a rad.

Ve Francii neexistuje centrální evidence obyvatel a všechny změny osobního stavu (uzavření manželství, rozvod, změna jména) se zapisují do rodné matriky. Francouzské orgány proto běžně vyžadují předložení duplikátu rodného listu, který není starší než 6 měsíců, a to i v případě, že se daná osoba narodila v zahraničí.

Před příjezdem do Francie je proto vhodné obstarat si čerstvý duplikát českého rodného listu.

Informace o formalitách spojených s přestěhováním do Francie naleznete na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr v kapitole Européens en France.

Při dlouhodobém pobytu ve Francii lze požádat o vydání pobytové karty. Není to však povinnost.

Informace o francouzském systému sociálního zabezpečení naleznete na portálu Sécurité sociale.

Návod, jak získat číslo sociálního pojištění, naleznete například na portálu zdravotní pojišťovny l'Assurance Maladie.

Pro potřeby registrace u francouzských orgánů zdravotní a sociální péče budete potřebovat rodný a případně oddací list. České matriční doklady musí být přeloženy do francouzského jazyka některým překladatelem registrovaným u francouzského soudu.

Informace o vzdělávání žáků v zahraničí naleznete na portálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zde naleznete i informaci o plnění povinné školní docházky během pobytu dítěte v zahraničí. Děti též mohou navštěvovat Českou školu bez hranic v Paříži.

Francie zavedla začátkem roku 2017 souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí bez jeho doprovodu.

Evropský řidičský průkaz je ve Francii uznáván po celou dobu jeho platnosti. Podmínky jeho užívání jsou uvedeny na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr.

Výměna řidičského průkazu je povinná například v důsledku spáchání dopravního přestupku. Postup při výměně českého řidičského průkazu na řidičský průkaz francouzský je na portálu francouzské veřejné správy popsán v článku Échange d'un permis de conduire obtenu en Europe

Informaci o podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče naleznete na webové stránce Ministerstva dopravy. Výpis z evidenční karty řidiče lze vydat i jiné osobě, a to na základě ověřené plné moci. Upozorňujeme, že výpis z bodového hodnocení řidiče, o který lze požádat na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, tedy i na našem velvyslanectví, má pouze informativní charakter o stavu bodového hodnocení řidiče a není výpisem z evidenční karty řidiče.

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí není registrace na zastupitelském úřadu ČR povinná. Je však možné se nechat zapsat do zvláštního seznamu voličů či se registrovat v aplikaci Drozd.

Pokud hodláte ve Francii žít trvale, doporučujeme zvážit možnost ukončení trvalého pobytu v České republice. Informace o ukončení trvalého pobytu naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR, kapitola Služby pro veřejnost, článek Ukončení trvalého pobytu.

Ke sdílení informací, zkušeností a rad slouží internetové fórum Čechů ve Francii La Petite Prague à Paris.

Je možné též navázat kontakt s některým krajanským spolkem ve Francii. Ke krajanským spolkům patří i asociace Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii, na jejíž webové stránce lze získat řadu praktických rad.

Současně upozorňujeme, že pro život a získání zaměstnání ve Francii je v každém případě žádoucí alespoň základní znalost francouzského jazyka.

 

Zaměstnání


Dne 27.6.2008 byl ve věstníku Journal Officiel publikován dekret č. 0149 ze dne 24. 6. 2008, kterým se francouzský trh práce zcela otevřel mimo jiné i českým občanům.

Podle sdělení ministerstva práce a sociálních věcí Francie nepotřebují čeští občané počínaje 1. 7. 2008 k výkonu práce ani pracovní povolení ani povolení k pobytu.

Další informace je možné získat na portálech:

 

Podnikání


Občané ČR mají ve Francii právo podnikat za stejných podmínek jako francouzští občané.

Bližší informace získáte na webových stránkách.

 


Další užitečné odkazy
 

Francie - studium, práce, cestování (EUROSKOP)

Francie životní a pracovní podmínky (MPSV)

Francouzský daňový systém

Dvojí zdanění

Poznejte Francii (Velvyslanectví Francie v Praze)

Uznávání diplomů v EU

Uznávání cizích diplomů ve Francii

Uznávání odborných kvalifikací v EU