česky  français 

rozšířené vyhledávání

Zápis do zvláštního seznamu voličů


Do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Paříži mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Francie a Monaka.

 

Na portálu Ministerstva vnitra ČR si nejprve prostudujte Informaci o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě.

 

Za bydliště se považuje takové místo pobytu, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, a to bez ohledu na jeho účel a dobu trvání.

Bydliště je nutno doložit písemným dokladem.

 

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů musí volič předat, resp. doručit našemu velvyslanectví:
 

  • písemnou  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOCX, 13 KB) - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen,
     
  • doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský - opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození),
     
  • doklad prokazující státní občanství České republiky (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, cestovní průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku),
     
  • doklad potvrzující bydliště na území Francie, resp. Monaka.


Za doklad potvrzující bydliště na území Francie, resp. Monaka, se považuje především úřední doklad vydaný orgánem příslušným k evidenci obyvatel (např. carte de séjour, CNI). Pokud takový doklad nemáte, lze akceptovat i jiný úřední doklad s uvedením údaje o bydlišti (např. technické osvědčení vozidla, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, faktura za elektřinu či telefon ap.).

Shora uvedené doklady musí být v originále nebo ověřené kopii.

Žádost musí být předána, nebo doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb. Předání podkladů k žádosti o zápis do ZSV je možný i cestou místně příslušného honorárního konzulárního úřadu, kam se žadatel musí osobně dostavit a předat vyplněnou žádost do ZSV, kterou před HKÚ podepíše.

Za zápis do seznamu se neplatí žádný poplatek.


K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033 (0) 1 44 32 02 16.

Kde a kdy nás najdete

 

Podání žádosti na honorárním konzulátu

Předání podkladů k žádosti o zápis do ZSV je možné i cestou místně příslušného honorárního konzulárního úřadu ČR (dále jen HKÚ). Pro předání podkladů pro zápis do ZSV se žadatel musí osobně dostavit na místně příslušný HKÚ, kde předá vyplněnou žádost do ZSV, kterou před HKÚ podepíše.

 

Podání žádosti v poštovním styku

Pokud budete podávat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů v poštovním styku, je třeba nám zaslat ověřené kopie shora uvedených dokladů. O ověření kopie lze požádat na francouzské radnici či u notáře.

Vzhledem k tomu, že se kopie dokladů ukládají do volební dokumentace, prosíme, abyste na ověřenou kopii občanského průkazu ČR či cestovního pasu ČR uvedli vlastnoručně podepsanou poznámku "Souhlasím s pořízením kopie".

 

Naše korespondenční adresa

Ambassade tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

 

 


 

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů bude automaticky vyškrtnut na území ČR ze stálého seznamu voličů.

Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů se může následně účastnit hlasování na našem velvyslanectví po předložení dokladu totožnosti a dokladu o státním občanství ČR.

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa