česky  français 

rozšířené vyhledávání

Daňová problematika

Francouzský daňový systém zahrnuje jak přímé tak nepřímé daně. Mezi přímé daně patří daň z příjmu fyzických osob, daň ze společností (Impôt sur les sociétés), daň z majetku (Impôt sur la fortune- ISF) a přímé místní daně (daň z nemovitostí, daň z bydlení, daň z činnosti…). Z nepřímých daní je pak nejdůležitější platba DPH (TVA). Smlouva o zamezení dvojího zdanění a možnost zažádat o vrácení daně placené v zahraničí umožňují podnikatelům optimalizovat jejich daňové zatížení v rámci přeshraničních aktivit.

Daň z přidané hodnoty, DPH (La Taxe sur la valeur ajoutée, TVA)

DPH je nepřímá daň vztahující se na prodej zboží a služeb. Tato daň je placena zákazníkem. DPH se podílí více než z 50% na celkových daňových příjmech Francie. Standardní sazba DPH je nově od 1. ledna 2014 stanovena na 20%, mezi-sazba na 10%, snížená sazba pak na 5,0 % resp. 2,1 %.
Základní sazba se týká většiny zboží a služeb.
Většina výrobků a služeb, které dříve podléhaly snížené sazbě 5,5%, jsou od ledna 2012 zdaněny mezi-sazbou 10% (restaurační služby, ubytování, přeprava, renovační služby, kina, výstavy, atd.).
Snížená 5,0% sazba se vztahuje na zboží a služby považované za objekty primární potřeby (potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, atd.).
Sazba 2,1% je uplatňovaná na léky hrazené zdravotním pojištěním, na příspěvek na veřejnoprávní TV vysílání nebo na tiskoviny.

Administrativní postup registrace pro obchodní společnosti

Do 15 dnů od zahájení podnikání je nutné, aby se obchodní společnosti  nahlásili u úřadu CFE (Le centre des formalités des entreprises), který se stará o zápisy a změny ve statutu firem. Viz. sekce „francouzské podnikatelské prostředí“, kde je možné dohledat i příslušný úřad CFE. U patřičného úřadu jste povinni se nahlásit při založení podnikatelské činnosti ve Francii a to pomocí deklarace „PO“ pro fyzické osoby a „MO“ pro obchodní společnosti . Tyto deklarace mimo jiné obsahují informace o Vašem platebním režimu daně z přidané hodnoty, pod který spadáte, viz. níže.

Po obdržení Vašeho přiznání, úřad CFE rozešle údaje o Vaší činnosti všem patřičným orgánům a Vám zajistí následující:

 • Zápis do národního adresáře firem a institucí (Registre National du Commerce et des Sociétés)
 • 14-číselné identifikační číslo SIRET vydávané francouzským národním statistickým úřadem INSEE. Číslo SIRET je vaší identifikací u všech úřadů ve Francii
 • Vydání registračního čísla pro platbu DPH (Numéro de TVA communautaire) pro vaše obchodní aktivity v rámci Evropské unie

Registrace k platbě DPH

Co se týče samotné registrace k DPH, je k tomu potřeba vyplnit žádost o registraci (IMP formulaire). K tomu je nutné přiložit tyto dokumenty:

 • Kopii o výpisu z obchodního rejstříku,
 • Originál potvrzení o placení DPH v ČR, na kterém bude uvedeno Vaše číslo plátce (v evropském formátu),
 • Pokud žádáte jako právnická osoba, kopie stanov nebo společenské smlouvy s překladem do francouzštiny,
 • Kopie faktur, nabídek, smluv nebo jiných dokumentů dokládajících obchodní vztahy s klienty nepodléhajícími platbě DPH ve Francii,
 • Bankovní údaje.

Všechny dokumenty je potřeba odeslat na příslušný Service des impôts des entreprise (SIE), který se nachází v místě sídla vaší společnosti. Tento úřad pro podnikové daně vám následně přidělí DPH identifikační číslo tvořící součást SIREN. Vyřízení žádosti trvá v průměru 3 týdny.

Pro zahraniční společnosti vyřizuje veškeré formality k registraci k placení DPH Service des impôts des entreprises étrangères (SIE).

Více naleznete na: www.impots.gouv.fr


Forma platby DPH

Existují dvě podoby plateb DPH, jejichž výběr nahlašujete Vašemu daňovému úřadu formou doporučeného dopisu. Způsob platby pak následovně nelze změnit po dobu dvou let.

 • Režim RN, reálný normální režim. V tomto režimu jste povinni každý měsíc odesílat vyplněný formulář CA3. Pomocí tohoto formuláře vypočítáte Vaše DPH z předchozího měsíce. Pokud je výše DPH nižší než 4000 Eur, můžete toto prohlášení podávat jednou za čtvrt roku. Tento režim mohou využívat firmy s obratem minimálně 234 000 EUR v oboru služeb a 777 000 EUR
 • Režim RSI – reálný zjednodušený režim. V rámci tohoto režimu jste povinni platit čtyřikrát ročně zálohu, každý rok se konkrétní data plateb mění, proto doporučujeme sledovat konkrétní data v elektronickém kalendáři. Na konci roku jste pak následovně povinni podat přiznání CA12, které rekapituluje Vaši daňovou aktivitu za poslední kalendářní rok, a ze které Vám bude spočítána výše záloh pro následující rok. Přiznání CA12 se podává do začátku května.

Tento režim mohou využívat firmy s obratem mezi 81 500 EUR a 777 000 EUR pro oblast nákupu a prodeje a 32 600 a 234 000 EUR pro oblast služeb.

V obou případech lze platit dvěma způsoby, buď osobně na přepážkách daňového úřadu, pod který spadáte, nebo elektronicky. Elektronickým způsobem lze podat a zaplatit přiznání  současně, či podat přiznání a zažádat si o vrácení peněz. Pro společnosti s vysokými zisky je elektronické podání povinností (od 1.10.2011 se jedná o společnosti s obratem vyšším než 230 000 EUR.)

 • Osvobození od placení DPH podléhají malé podniky, jejichž obrat v předchozím roce byl nižší než stanovené limity (jejich hodnota se mění každým rokem). Pokud tyto podmínky obchodní společnost splňuje, není povinna platit DPH a tudíž ani podávat daňové přiznání. Na vydané faktury pak společnost DPH nezapočítává a pouze uvádí informaci o faktu, že není plátcem DPH. (TVA non applicable)

Zažádání o vrácení daně z přeplatků

Obchodní společnosti inkasují daň při prodeji a platí daň při nákupu. V případě, že objem zaplacené daně z odpočitatelných položek  přesáhne hodnotu daně inkasované, vzniká nárok na vrácení daně. Rozdíl je na základě žádosti vrácen.

O navrácení daně si může zažádat jakákoli společnost, minimální suma, o kterou je možné žádat je 150 EUR za rok.

Mezi odpočitatelné položky spadá nákup položek nezbytných pro provoz podniku, nelze do nich zahrnout výdaje soukromého charakteru ani položky, které nepodléhají DPH.

Firma žádá o vrácení u svého daňového úřadu. V rubrice „Vos services locaux“ vyplníte adresu, směrovací číslo Vaší společnosti a server Vám automaticky nalezne kontakt na váš úřad. Žadatel si může vybrat mezi dvěma formami vrácení peněz. Prvně může zažádat o odečtení částky z dalšího platebního období. Dále pak při splnění určitých podmínek může požadovat přímé vrácení peněz.

Společnosti žádají o navrácení DPH (TVA) zasláním následujících formulářů na daňový úřad:

 • Formuláře č. 3519 (naleznete v přílohách) pro firmy spadající pod normální fiskální režim
 • Firmy podléhající zjednodušenému fiskálnímu režimu píší požadovanou částku k vrácení do svého ročního daňového přiznání č. 3517-CA12 nebo 3517-CA12E, pro zjednodušený režim zemědělských aktivit pak 3517-AGR.
 • Bankovní spojení, tzv. RIB, případně adresu svého trvalého bydliště
 • Přehledný seznam faktur, který obsahuje informace o jménu a adrese dodavatele či poskytovatele služeb, datum a výše jednotlivých faktur a výši DPH uvedeném na faktuře

Všechny popsané operace lze snadno provádět ve vašem osobním prostoru stránky Ministerstva financí, www.impots.gouv.fr, do kterého je nutné se zaregistrovat (viz. níže).

Daně bývají vraceny ročně, v některých případech lze však zažádat o čtvrtletní či měsíční vyplacení. Možnost se týká pouze žádosti o 760 EUR a více.

Jiné podmínky platí pro společnosti, podléhající speciálním daňovým režimům. V níže uvedeném kalendáři si vždy hlídejte data, do kterých žádost musíte podat, prostudujte důkladněji uvedené linky a vždy žádejte o vrácení DPH z jednotlivých položek s rozvahou, francouzská administrativa studuje velmi důkladně podaná přiznání a neváhá v případě nesrovnalostí poslat do dotyčné firmy finanční kontrolu.

Zažádání o vrácení daně placené v zahraničí

Legislativa Evropské unie sladila pravidla pro povinnost přiznání daně z přidané hodnoty. Jedná se vždy o příjemce služby, který daň musí přiznat a v jehož státě bude služba či zboží zdaněno. Proto je možné zažádat o vrácení daně ze země, odkud pochází poskytovatel služby/prodejce, pokud daná služby/zboží bylo zdaněno. Od roku 2010 je procedura žádání o vrácení daní z jiného státu jednodušší. Žadatel podá elektronickou žádost přes internetový portál, přes který bude jeho žádost zpracována patřičným úřadem ve Francii, který se již sám obrátí na úřady státu, od kterého je vrácení žádáno. On-line žádost je dohledání na příslušných stránkách, kde v rubrice Professional, Espace abonné (předplacený prostor, viz. „Zaregistrování na portálu ministerstva financí“), najdete patřičné odkazy.

Pokud jste českou firmou a chcete zažádat o vrácení DPH z produktů či služeb zakoupených ve Francii, obraťte se na Ministerstvo financí České republiky.

Více viz. link

Zaregistrování na portálu ministerstva financí

Abyste mohli plně užívat služeb portálu ministerstva financí, je nutné se zaregistrovat a zapsat si služby, kterých chcete využívat.

Některé společnosti získají přístup do registrovaného prostoru již během jejich prvních administrativních kroků. Jiné se musí zaregistrovat sami, pro tuto registraci je potřeba vlastnit elektronický certifikát (identifikační číslo pro internetové operace) schválený Ministerstvem financí nebo certifikát „fiscal pro“ poskytovaný zdarma francouzským Ministerstvem financí, který však slouží pouze pro  potřeby portálu impots.gouv.fr.

Dalším krokem je registrace služeb, které budete chtít využívat. Tyto služby si vyberete v aplikaci impots.gouv.fr, vytisknete, odpovědná osoba podepíše tento výběr a zašlete je úřadu SIE (Service des impots et entreprises).

Pro všechny bližší informace navštivte stránky francouzského ministerstva financí www.impots.gouv.fr, kde rovněž nalezente veškeré formuláře pro rok 2016 a elektronický kalendář.

 

Daň z příjmu právnických osob (Impôt sur les sociétés - IS)

Výpočet daňového základu

Daním z příjmu PO podléhají zisky společností realizované ve Francii. Zahraniční zisky společností prostřednictvím poboček předmětem této daně nejsou. Výše příjmů, které společnosti deklarují jako základ daně, se tedy vztahují pouze k pobočkám firem ve Francii.

V zásadě platí, že každá společnost platí tuto daň pouze ze svých vlastních zisků.
Nicméně, v případě, že si společnost zvolí možnost daňové konsolidace, může mateřská společnost zahrnout do svých zdanitelných zisků i zisky svých dceřiných společností, pokud ovládá alespoň 95% kapitálu. Mateřská společnost tak platí daň ze zisku celé skupiny.

Sazby a výpočet daně

Standartní sazba
Standardní sazba činí 33,33 %. Tato sazba se vztahuje na společnosti, jejichž roční obrat je vyšší než 7 630 000 EUR (bez daně). Sazba může být navýšena o tyto položky: sociální příspěvky, mimořádné příspěvky a dodatečné příspěvky.

Sociální příspěvek je 3,3% pro podniky s obratem alespoň 7 630 000 EUR a daň z příjmu PO přesahující 763 000 EUR.
Mimořádný příspěvek je stanoven na 5% pro firmy, jejichž obrat je vyšší než 250 mil EUR pro určené období.
Dodatečný příspěvek se rovná 3% z částek rozdělených společníkům, akcionářům nebo podílníkům a zisku, který nebyl vložen do rezerv nebo začleněn do kapitálu společnosti.

Neziskové organizace podléhají zvláštní sazbě daně. A sice 24% pro příjmy z majetku (nemovitosti, pronájmy, zemědělské zisky, atd.) a 10% z kapitálových výnosů (např. dluhopisy).

Snížená sazba
Snížená sazba je stanovená na 15% a vztahuje se na společnosti a aplikuje se na daňový základ nižší než 38 120 EUR ze zisku. Týká se společností, jejichž roční obrat bez daně je nižší než 7 630 000 EUR a jejichž základní kapitál byl splacen a je držen nejméně do výše 75% fyzickými osobami.

Daň z příjmu podnikatelů (Impôt sur le revenu pour les professionnels)

Jedná se o globální daň uplatněnou na celkový příjem jednotlivce v průběhu jednoho roku. Z daňového hlediska existují pro jednotlivce dvě možnosti: podnikatel může zvolit režim zdanění mikro-podniků nebo režim srážkové daně z příjmu (mikro-sociální režim).

Režim zdanění mikro-podniků je možný uplatnit individuálním podnikatelem, který podléhá dani z příjmu v kategorii zisků průmyslových nebo komerčních pro obchodní nebo řemeslnou činnost, nebo nekomerčního zisku z odborné činnosti.

Srážkovou daň z příjmu je možné zvolit podnikatelem za určitých podmínek a v rámci tohoto zjednodušeného režimu podléhá podnikatel srážkové dani, která nahrazuje daň z příjmu a povinné příspěvky sociálního zabezpečení.

Daň z majetku (Impôt de Solidarité sur la Fortune- ISF)

Jedná se o daň uvalenou na majetek fyzických osob (movitý i nemovitý), jehož čistá hodnota přesahuje 1,3 mil EUR. k 1. lednu 2016.
Tato daň se týká fyzických osob, které jsou registrované k platbám daní ve Francii, ale i osob, které mají majetek ve Francii dosahující této hodnoty a k daním zde registrovaní nejsou.
Pro osoby žijící ve Francii se daň vztahuje na veškeré nemovitosti ve vlastnictví fiskální domácností ve Francii, ale i v zahraničí.
Pro osoby žijící v zahraničí se daň vztahuje pouze na majetek ve Francii.

přílohy

Formulář CA3 127 KB PDF (Acrobat dokument) 13.7.2010

Formulář 3519 141 KB PDF (Acrobat dokument) 13.7.2010

Formulář 3517s CA12 289 KB PDF (Acrobat dokument) 13.7.2010

Formulář 3517AGR 240 KB PDF (Acrobat dokument) 13.7.2010

smlouva o zamezení dvojího zdanění 163 KB DOC (Word dokument) 20.12.2010

Formulář CA12 1 MB PDF (Acrobat dokument) 13.7.2010