česky  français 

rozšířené vyhledávání

Právní formy podnikání ve Francii

Právní formy poboček

 

Podnik jedné osoby s ručením omezeným „Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée“ (EURL)
Výhody: nízké náklady, jednoduchost
Vedení: 1 vedoucí
Minimální kapitál: 1€
Počet společníku: 1
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společnosti, nebo daň z příjmu
Jmenování auditora nebo účetního: povinné, jestliže přesahuje dvě z těchto kritérií - 1 550 000 € (účetní rozvaha); 3 100 000 € (obchodní obrat) nebo 50 zaměstnanců.

Společnost s ručením omezeným „Société à Responsabilité Limité“ (SARL)
Výhody: jednoduchost
Vedení:1 nebo více vedoucích
Minimální kapitál:1€
Počet společníků: 2-100
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společnosti
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné, pokud přesahuje 2 z těchto kritérií: 1 550 000 EUR (účetní rozvaha); 3 100 000 EUR (obchodní obrat) nebo 50 zaměstnanců.

Akciová společnost „Société Anonyme“ (SA)
Výhody: možnost vnějších kap. zdrojů
Vedení: 3-18 členů správní rady a statutární ředitel nebo představenstvo a dozorčí rada
Minimální kapitál: 37000 €
Počet společníků: min. 7
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společnosti
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné

Komanditní akciová společnost „Société en Commandite par action“ (SCA)
Výhody: možnost vnějších kap. zdrojů
Vedení: 1 nebo více vedoucích
Minimální kapitál: 37000 €
Počet společníků: min. 1 komanditista a 3 komplementáři
Ručení: komanditista - neomezené a nedílné; komplementář - omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společností
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné

Zjednodušená akciová společnost „Société à action simplifié“ (SAS)
Výhody: volnost, možné změny stanov
Vedení: 1 předseda (možno i kolekt. orgán)
Minimální kapitál: 1€
Počet společníků: min. 1 (právnická osoba nebo fyzická osoba)
Ručení: omezené do výše vkladů
Daňový režim: daň ze společností
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné, pokud přesahuje 2 z těchto kritérií: 1 000 000 EUR (účetní rozvaha) 2 000 000 EUR (obchodní obrat) nebo 20 zaměstnanců

Veřejná obchodní společnost „Société en Nom collectif“ (SNC)
Výhody: jednoduchost
Vedení: všichni společníci jsou vedoucí
Minimální kapitál: není
Počet společníků: 2 společníci f.o. nebo p.o.
Ručení: společníci ručí společně a nerozdílně svým majetkem
Daňový režim: daň z příjmu f.o. nebo daň ze společností
Jmenování auditora nebo účetního: Povinné, pokud přesahuje 2 z těchto kritérií: 1 550 000 EUR (účetní rozvaha); 3 100 000 EUR (obchodní obrat) nebo 50 zaměstnanců.

Individuální společnost s ručením omezeným EIRL - Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée“ (EIRL)

Výhody: ochrana osobního majetku podnikatele v případě úpadku firmy
Vedení: Auto-entrepreneur
Minimální kapitál: není
Počet společníků: 1 (p.o.)
Ručení: do výše majetku získaného výkonem profesionální činnosti
Daňový režim: daň z příjmu  nebo daň z příjmu právnických osob
 

Více informací o právní formě podnikání EIRL z roku 2011 naleznete níže:

Právní forma podnikání EIRL se vztahuje na všechny podnikatele, ať už se jedná o l’auto-entrepreneur, obchodníka, obchodního zástupce, řemeslníka, zemědělce či podnikatele vykonávajícího svobodné povolání.

Výhodou EIRL je možnost ochrany osobního majetku podnikatele v případě úpadku firmy. Majetek získaný při výkonu profesionální činnosti je oddělen od osobního majetku podnikatele a to i v případě, že nedošlo k založení společnosti. Jinými slovy to znamená, že pokud dojde k bankrotu firmy, tak bude na splacení závazků použit jen majetek získaný při výkonu profesionální činnosti a osobní majetek (jako např. dům, vozidlo a úspory) zůstane nedotčen.

V případě podnikatele l’auto-entrepreneur je nutné uzavřít za přítomnosti notáře prohlášení o zajištění majetku. Teprve poté je osobní majetek podnikatele chráněn a nemůže být použit na splacení závazků vzniklých výkonem podnikání.

Kroky k přijetí právní formy podnikání EIRL a k ochraně majetku

Pro vytvoření vlastního majetku firmy musí EIRL podat žádost o zaregistrování do obchodního rejstříku (RCS, pokud je předmětem podnikání obchod), do rejstříku řemesel (RM, pokud je předmětem podnikání řemeslnictví) nebo do sdružení sociálního zabezpečení (URSSAF, pokud je předmětem svobodné povolání).

Důležitá informace: L’auto-entrepreneur nemající povinnost zápisu do obchodního rejstříku ani do rejstříku řemesel musí podat žádost na zaregistrování na registratuře u obchodního soudu.

Poznámka č. 1: Pro podání žádosti o změnu právní formy podnikání z l’auto-entrepreneur na formu EIRL musí podnikatel podat žádost o zaregistrování podniku u Centre de Formalités des Entreprises (CFE), ke kterému náleží podle jeho profesní činnosti (obchodník, řemeslník, svobodné povolání).

Poznámka č. 2: Pokud nejste l’auto-entrepreneur nebo neúčtujete s DPH, doporučujeme začít ihned používat on-line fakturační software pro EIRL určený pro velmi malé podniky a pro malé a střední podniky, který můžete najít na naších webových stránkách Evoliz.com.

Daňový a sociální systém EIRL

Výhodou EIRL je, že podnikatel může mít na jedné straně prospěch z omezené odpovědnosti za své závazky a na druhé straně si může zvolit, zda bude hradit či ne daň z příjmu právnických osob (l'impôt sur les sociétés).

Daňový systém EIRL

Daňový systém EIRL je přejatý od EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée). Jediným rozdílem je, že nedochází k vytvoření žádného právního subjektu.

Individuální podnikatel má možnost se rozhodnout buď pro daň z příjmu (IR) nebo pro daň z příjmu právnických osob (IS). Tento systém daně z příjmu je specifický pro samostatné podnikatele a jedná se spíše o slabé místo daňového systému (zisk realizovaný EIRL, jež je povinný k dani).

Pokud se podnikatel rozhodne pro daňový systém kapitálových společností (tedy pro platbu daně z příjmu právnických osob - DPPO), tato možnost je neodvolatelná. V případě DPPO je realizovaný zisk po odpočtu odměny řídícího pracovníka zdaněn sníženou sazbou 15 % až do výše příjmu 38 120 € a 33,33 % u příjmu vyššího.

Pro l’auto-entrepreneur, kteří se rozhodnou pro formu podnikání EIRL, tato volba nemá žádný vliv na jejich daňový systém, který zůstává buď systémem micro BIC (u poskytovatelů služeb realizujících průmyslový a obchodní zisk) nebo micro BNC (u svobodných povolání realizujících jiný než obchodní zisk). Tyto systémy se vyznačují rovnou daní, která se odvozuje z procenta inkasovaného obchodního obratu (tzv. platba srážkové daně) a příspěvky na sociální zabezpečení (zjednodušený micro sociální systém).

Sociální systém EIRL (odlišný od právní formy podnikání l’auto-entrepreneur)

EIRL zdůrazňuje sociální systém osob samostatně výdělečně činných. Příjem, který se bere v úvahu pro výpočet sociálních odvodů, odpovídá příjmu OSVČ, který se používá pro výpočet daně z příjmu. Individuální podnikatel tedy platí příspěvky z celého zisku z podnikání.

Pokud daňový systém nemá vliv na sociální systém, tak i přesto ovlivňuje alespoň způsob výpočtu sociálních odvodů splácených podnikatelem.

První možnost: volba daně z příjmu: Pokud podnikatel podléhá platbě daně z příjmu, tak sociální odvody jsou splatné ze všech příjmů pocházejících z výdělečné činnosti, které se rovněž používají pro výpočet daně z příjmu. Jedná se o stávající režim vztahující se k samostatným podnikatelům. Sociální platby se musí odvádět i v případě, že je příjem záporný.

Druhá možnost: volba daně z příjmu právnických osob:Pokud podnikatel podléhá platbě daně z příjmu právnických osob, tak sociální odvody jsou splatné z peněžní odměny podnikatele. Zisky, které si podnikatel vyplácí, jsou nicméně zdaňovány jako dividendy podobně jako u režimu společností se soukromou praxí.

Důležité: Povinnosti související s právní formou podnikání EIRL

Povinnosti ve vedení účetnictví: účetnictví majetku souvisejícího s podnikatelskou činností musí být vedeno odděleně a musí být zřízen bankovní účet výhradně pro tuto činnost (obchodní bankovní účet).

Název „entrepreneur individuel à responsabilité limitée“ nebo jednoduše zkratka EIRL musí doprovázet obchodní název společnosti na všech obchodních dokumentech (cenové nabídky, faktury, atd…).

Dále roční účetní závěrky musí být předkládány příslušnému registračnímu orgánu, u kterého podnikatel podával žádost o zaregistrování. Tímto rovněž podnikatel udává aktuální složení a hodnotu majetku souvisejícího s podnikatelskou činností.

Vzhledem k tomu, že podnikatel může učinit prohlášení o přiznání majetku náležícímu k jeho podnikatelské činnosti (nemovitý majetek, vybavení,…), věřitelé poté nemohou získat více, než je hodnota tohoto majetku. V této situaci banky často riskují, když nevyžadují osobní záruky. Pomoc získat úvěrové záruky poskytuje francouzská organizace OSEO.

V roce 2012 vyšla nová vyhláška pro činnost EIRL: V případě změny adresy podniku a následné příslušnosti k jinému soudu, EIRL, jenž se zaregistroval u nového registračního orgánu, musí nadále nést označení místa, kde původně podával prohlášení o přiznání majetku. Vyhláška rovněž doplňuje pojem „majetek nezbytný pro výkon profesní činnosti“. Upřesňuje, že se jedná pouze o majetek, který podle druhu nemůže být použit jinde než v rámci výkonu této činnosti.

Závěr: EIRL je nová právní forma podnikání tvořící prostředníka mezi právní formou l’auto entrepreneur a formami společností. Pokud jste již l’auto entrepreneur, EIRL je právní formou doplňkovou (komplementární), ne konkurenční, umožňující chránit váš majetek v případě úpadku AERL.

Nová právní forma podnikání pro individuálního podnikatele AERL (auto-entreprise à responsabilité limitée, tento název se používá od 1. ledna 2011) umožňuje kombinovat jednoduchost formy l’auto entrepreneurs možností ochrany osobního majetku, kterou přináší forma EIRL.

Více informací:
http://www.eirl.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31498.xhtml