česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dočasné vysílání zaměstnanců do Francie

Vyslání zaměstnanců do Francie je upraveno francouzským zákoníkem práce (články L. 1261-1 až L. 1263-2 a R. 1261-1 až R. 1264-3). O vyslání se jedná, pokud zaměstnavatel se sídlem v ČR svěří svému zaměstnanci úkol, který musí vykonat na území Francie. Po dobu vyslání nadále existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem a po splnění úkolu se zaměstnanec opět vrací k vysílajícímu zaměstnavateli do ČR. Pracovník nesmí být najat pouze na provedení práce ve Francii.

Zaměstnanci mohou být do Francie vysláni v následujících případech:

 • Zaměstnavatel vyšle zaměstnance za účelem poskytnutí služeb v průmyslu, obchodu, živnostenské činnosti, svobodném povolání nebo v zemědělství na území Francie na základě smlouvy uzavřené mezi vysílajícím podnikem a stranou, pro kterou jsou služby určeny.
 • Zaměstnavatel vyšle zaměstnance do organizace nebo podniku ve Francii náležejícího ke stejné skupině za účelem vzdělávání či splnění určitého úkolu.
 • Zaměstnavatel, jenž působí v oblasti zprostředkování práce, přechodně vyšle pracovníky do podniku na území Francie.
 • Zaměstnavatel vyšle pracovníky za účelem vykonání práce pro vysílající podnik. Např. česká společnost, majitel lesa ve Francii, vyšle přechodně pracovníky, aby provedli průřez.

Pokud však vysílající firma podniká ve Francii pravidelně nebo trvale, musí si zde zřídit provozovnu a podřídit se francouzské legislativě.

Právní režim vyslání pracovníka do Francie
S výhradou ustanovení mezinárodních dohod a smluv, kterými je Francie vázána, zaměstnanci dočasně vyslaní do Francie podléhají po dobu svého pobytu francouzským zákonům.
V oblasti stavebnictví je tento princip také platný a kontroly vyslaných zaměstnanců jsou velmi časté. Každý zaměstnanec musí mít tzv. kartičku BTP. Výjimka na krátkodobé vyslání se týká pouze profesí jako vědci, umělci, učni, sportovci a jejich doprovod. Vykonávání určitých profesí je ve Francii regulováno. Jedná se o lékaře, architekty, řidiče taxi, účetní, pojišťovací agenty, hlídače… V případě vyslání těchto zaměstnanců firma provozující regulované profese musí doložit, že obdržela příslušná povolení nebo diplomy požadované ve Francii k jejich výkonu. Seznam regulovaných profesí je dostupný zde.

Francouzský zákoník práce ve vztahu k vyslaným zaměstnancům

Na dočasně vyslaného zahraničního pracovníka se vztahují ustanovení o:

 • FR pracovní doba - 35 hodin týdně (specifika podle oboru)
 • minimální délka dovolené za kalendářní rok,
 • FR minimální mzda a mzda obvyklá v daném sektoru - pokud není stanovena, pak se na české pracovníky aplikuje kolektivní smlouva, kterou se řídí vztahy mezi poskytovateli usazenými ve Francii a jejich zaměstnanci v zásadě identických (in principal identic) oborech
 • ochrana zdraví, bezpečnost a hygiena při práci, lékařský dozor
 • ochranná opatření týkající se pracovních podmínek těhotných žen nebo žen krátce po porodu, dětí a mladistvých,
 • podmínky rovného zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení o nediskriminaci, atd.

Na vyslané zaměstnance se naopak nevztahují ustanovení francouzského zákoníku práce týkající se uzavření a rozvázání pracovního poměru, zastupování zaměstnanců a jejich vzdělávání.

Kolektivní smlouvy

Na dočasně vyslané pracovníky zahraničních firem se vztahují příslušná ustanovení kolektivních smluv pro daný pracovní obor.
Jedná se o úpravu délky pracovní doby, noční práce, práce v neděli, placené dovolené, pracovním volnu pro rodinné události, dnech pracovního volna, odměňování včetně příplatků, bezpečnosti a hygieně na pracovišti atd. viz předcházející odstavec.

Náležitosti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance

Pro splnění náležitostí sociálního pojištění se musí vyslaný pracovník prokázat vyplněným formulářem A1 (který nahradil původní formulář E101) a evropským průkazem zdravotního pojištění. Bližší informace poskytne Česká správa sociálního zabezpečení.

Notifikační/ohlašovací povinnost

Pod hrozbou sankcí každý český podnik vysílající do Francie dočasně své zaměstnance k poskytnutí služby musí zaslat místně příslušnému inspektorovi práce (Direction départementale du travail) prohlášení sepsané ve francouzštině, které musí obsahovat základní údaje o vysílající firmě, vyslaném zaměstnanci a charakteru a místu výkonu práce. Toto prohlášení musí být doručeno před zahájením vyslání pracovníků formou doporučeného dopisu do vlastních rukou s potvrzením o převzetí nebo faxem.

Seznam inspekcí

Formulář deklarace pro krátkodobé vyslání (PDF, 106 KB)

Dokumenty vyžadované při kontrole inspekcí:

 • výpis z obchodního rejstříku podniku
 • smlouva o subdodávce nebo na prováděnou službu
 • faktury
 • výplatní pásky vyslaných zaměstnanců, jejich pracovní doba
 • doklady o řádném placení zdravotního (Evropský zdravotní průkaz) a sociálního pojištění (Formulář A1 vydaný Českou správou sociálního zabezpečení, který nahradil původní formulář E101).

Všechny dokumenty musí být formulované ve francouzském jazyce a částky uvedeny v €.

Daňové aspekty:
Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Bližší informace o pracovních podmínkách ve Francii:
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/francie/pracovni-podminky-ve-francii/1000421/42998/