по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Obecná informace

Dlouhodobé vízum (typ D) se uděluje na žádost cizince, který hodlá pobývat na území České republiky (dále jen ČR) za účelem vyžadujícím pobyt  na území ČR delší než 3 měsíce.

Dlouhodobé vízum si můžete podat pouze na zastupitelském úřadě, nikoliv na území ČR.

Občané Ruské federace mohou žádat o udělení dlouhodobého víza pouze na zastupitelských úřadech ČR v Ruské federaci (Moskva, Sankt Peterburg, Jekatěrinburg), nebo na zastupitelských úřadech ČR ve zemi, ve které mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Při podání žádosti o dlouhodobé vízum je nutná osobní přítomnost žadatele.

Žádost o udělení víza je přijata pouze za předpokladu, že je přípustná. Pokud nepředložíte, zákonem stanovené náležitosti nebo některou z náležitostí, žádost nemůže být přijata.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitostiv cizím jazyce, s výjimkou cestovního dokladu, musí být přeloženy do českého jazyka a překlady musí být ověřeny českým notářem. Poskytovat ověřené překlady je rovněž oprávněn soudní tlumočník.

Cestovní doklad nesmí být starší 10-ti let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza. Tj. v den podání žádosti musí být cestovní doklad platný ještě nejméně 12 měsíců, v případě žádosti o vízum za účelem studia 11 měsíců.

Pracovníci konzulárního oddělení jsou oprávněni provést se žadatelem pohovor. Pokud je se žadatelem pohovor proveden, GK sepíše o průběhu a obsahu pohovoru záznam, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud se v českém jazyce nedomluvíte , nebo máte pochybnosti o jeho srozumitelnosti, pak doporučujeme přivést si s sebou při podání dokumentů tlumočníka.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra ČR.

Generální konzulát v Sankt Peterburgu nerozhoduje o udělení či neudělení dlouhodobého víza.      

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné, s dobou platnosti nejvýše na 1 rok.

V případě kladného stanoviska Ministerstva vnitra, vyznačuje generální konzulát dlouhodobé vízum do cestovního dokladu cizince.

V případě záporného stanoviska Ministerstva vnitra oznamuje generální konzulát tuto skutečnost žadateli a tlumočí zákonné důvody, na základě kterých byla žádost o vízum zamítnuta.

Prodloužení dlouhodobého víza náleží do kommpetence Ministerstva vnitra.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o udělení dlouhodobého víza Ministerstvo vnitra vyřídí ve lhůtě do 90 dnů, ve zvlášť složitých případech do 120 dnů ode dne podání žádosti.

Žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem studia nebo za účelem pedagogické činnosti nebo za účelem výzkumu vyřídí Ministerstvo vnitra ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Upozornění:

Držitelé dlouhodobého víza mají právo volného pohybu po celém schengenském prostoru, tj. mohou pobývat po celou dobu vyznačenou ve vízu v ČR a rovněž tři měsíce během šestiměsíčního období v ostatních státech Schengenu.  

Informace o portálu MV pro cizince

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.mvcr.cz/cizinci) jsou v kapitole "Informace pro cizince" zveřejněny pokyny pro studenty, školy, ubytovatele a zaměstnavatele (nové kapitoly "Informace pro školy a studenty", "Informace pro ubytovatele" a "Informace pro zaměstnavatele"), kde se nachází podrobné pučení pro žadatele o dlouhodobá víza/dlouhodobé pobyty.

Informace o stavu řízení

Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status) je možné sledovat stavu řízení žádostí o dlouhodobé vízum/povolení k dlouhodobému pobytu dle čísla jednacího (popřípadě čísla "ŽOV").