по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Obecná informace

Pro posouzení žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu je příslušné regionální pracoviště oddělení pobytu cizinců (OPC) odboru azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR (MV).

Generální konzulát v Sankt Peterburgu nerozhoduje o udělení či neudělení pobytového povolení.

 V případě kladného stanoviska Ministerstva vnitra, vyznačuje generální konzulát do cestovního dokladu cizince vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu (na 1 vstup na 60 dnů). V případě záporného stanoviska Ministerstva vnitra oznamuje generální konzulát tuto skutečnost žadateli a tlumočí zákonné důvody, na základě kterých byla žádost o povolení k pobytu zamítnuta.

Občané Ruské federace mohou žádat o povolení k dlouhodobému nebo trvalého pobytu pouze na zastupitelských úřadech ČR v Ruské federaci (Moskva, Sankt Peterburg, Jekatěrinburg), nebo na zastupitelských úřadech ČR v zemi, ve které mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Při podání žádosti o dlouhodobý nebo trvalý pobyt je nutná osobní přítomnost žadatele.

Náležitosti žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak. Všechny náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v cizím jazyce s ověřeným překladem do českého jazyka).

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Pracovníci konzulárního oddělení jsou oprávněni provést se žadatelem výslech. Pokud je se žadatelem výslech proveden, generální konzulát sepíše protokol o výslechu, který žadatel následně podepíše. Upozorňujeme však, že řízení o žádosti je vedeno v českém jazyce a tudíž i záznam je vyhotovován v českém jazyce. Pokud českému jazyku nerozumíte, doporučujeme si přivést tlumočníka.

 Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky se vydá:

  • ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka,
  • ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území,
  • ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka.

Prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu náleží pouze do kompetence Ministerstva vnitra.

Přenos povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu do nového cestovního dokladu

Náležitosti k získání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu do nového CP:

  • vyplněný tiskopis žádosti
  • 1x fotografie
  • originál nově vydaného cestovního pasu
  • příp. kopie starého cestovního pasu + kopie pobytového titulu
  • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající území České republiky (pojištění se předkládá v případě kladného výsledku řízení před vyznačením víza do cestovního pasu) - neplatí pro povolení k trvalému pobytu;

Doba vyřízení se pohybuje okolo 7 - 30 dnů.

Upozornění:

Držitel povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu má právo volného pohybu po celém schengenském prostoru, tj. může pobývat po dobu platnosti pobytu v ČR rovněž tři měsíce během šestiměsíčního období v ostatních státech Schengenu.