по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Neudělení víza

Každý žadatel, kterému není vízum uděleno, je informován písemně v souladu s čl. 32 Vízového kodexu o důvodech zamítnutí jeho žádosti o vízum.

Podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti

V souladu s článkem 32 odst. 3 Vízového kodexu a § 180e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, je žadatel o vízum oprávněn v případě neudělení schengenského víza podat žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza.

V případě prohlášení schengenského víza za neplatné nebo jeho zrušení je žadatel oprávněn požádat o nové posouzení důvodů prohlášení víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti.

Žádost o nové posouzení důvodu neudělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti lze podat u ZÚ, který rozhodnutí vydal, písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o neudělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti. Žádost nelze podat emailem.

Žádost musí obsahovat údaje o žadateli, který ji podává, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a stát narození, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, a údaj o tom, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež jí předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza.

Žádost o nové posouzení důvodu neudělení víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti posuzuje v první instanci ZÚ, který rozhodnutí vydal. Pokud ZÚ neshledá důvod pro udělení víza, je žádost ve druhé instanci posuzována odborem konzulárních koncepcí a metodiky Ministerstva zahraničních věcí ČR.

O výsledku nového posouzení je cizinec informován písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení žádosti na Ministerstvo zahraničních věcí zastupitelským úřadem.

Dovolujeme si upozornit žadatele, že podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení schengenského víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti, je zpoplatněno částkou 60 Euro.