по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Rodinný příslušník občana Evropské unie

Rodinným příslušníkem občana EU se rozumí jeho (1) manžel, (2) rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti, (3) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana EU a (4) nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana EU. Pakliže je účelem pobytu studium, rozumí se rodinným příslušníkem pouze manžel a nezaopatřené dítě.

Za nezaopatřenou osobu se považuje cizinec vyživovaný občanem EU nebo jeho manželem, který se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo cizinec, který se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

K vyřízení žádosti o schengenské vízum předkládá rodinný příslušník občana EU:

1. Cestovní pas, jehož platnost bude delší než platnost víza nejméně o tři měsíce.

2. 1 barevná fotografie pasového formátu, 3,5 x 4,0 cm, v souladu s podmínkami Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

3. Formulář „Žádost o udělení schengenského víza“ vyplněný latinkou.

4. Doklad potvrzující, že jste rodinným příslušníkem (rodný list, oddací list) – originál nebo ověřenou kopii.

5. Listiny potvrzující, že hodláte cestovat společněs občanem EU nebo cestovat za tímto občanem, který již na území České republiky pobývá (např. rezervace letenky).

Žádosti rodinných příslušníků občana ČR/EU vyřizujeme v průběhu 3 – 4 dnů. Podání žádosti je bezplatné.

Žádost o vízum se podává osobně (s výjimkou dětí do 12 let). U žadatelů, kteří již od 14. 9. 2015 alespoň jedno schengenské vízum obdrželi, tj. odevzdali otisky prstů a toto vízum řádně využili, není osobní přítomnost nutná. Žádost je možné podat na základě notářsky ověřené plné moci. Nezbytné je v tomto případě předložení kopie schengenského víza, které žadatel obdržel po 14. 9. 2015.

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, může v případě neudělení víza požádat Ministerstvo zahraničních věcí ČR o nové posouzení důvodů neudělení víza, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení písemné informace příslušného zastupitelského úřadu o zamítnutí víza. Ministerstvo zahraničních věcí ČR okolnosti přezkoumá v 60 denní lhůtě ode dne obdržení žádosti. Odpověď se zasílá prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu.

Podání žádosti o schengenské vízum na hraničním přechodu ČR:

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, je oprávněn podat žádost o udělení víza k pobytu do 90 dnů na hraničním přechodu ČR. Je přitom povinen prokázat důvody, na jejichž základě o udělení víza žádá právě na hraničním přechodu.