по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum na základě účasti v právnické osobě

Žádost o schengenské vízum vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Náš úřad také vyřizuje žádosti ve zvláštním  režimu „expres“ do tří pracovních dnů, anebo v případech, kdy žadatel předloží žádost nejpozději 3 dny před termínem jeho předpokládaného odjezdu. GK vyřizuje takové žádosti v termínu do tří dnů tak, aby žadatel mohl cestu realizovat; vyřízení žádosti v tomto termínu však není garantováno.

 Náležitosti k žádosti o udělení víza:

  • formulář žádosti o udělení schengenského víza
  • cestovní doklad (+ kopie datové stránky)
  • 1 fotografie
  • kopie datové stránky ruského "graždanského" pasu a kopie registrace
  • doklad uvádějící účel cesty - výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie)
  • doklad o ubytování nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování (akceptujeme faxem i emailem, dostatečná je rezervace ubytování)
  • doklad prokazující existenci dostatečných finančních prostředků (mladší než 3 měsíce) jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země (výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o pravidelném příjmu)
  • doklad o cestovním zdravotním pojištění (pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR).
  • poplatek za podání žádosti.

Výše uvedené podmínky pro udělení víza se týkají účastníka v právnické osobě, manžela, manželky a nezletilého dítěte. Pokud žádá o udělení víza manžel(ka) nebo nezletilé dítě, je povinen doložit i kopii rodného nebo oddacího listu.

Obecné podmínky:

Žádost o vízum se podává osobně (s výjimkou dětí do 12 let). U žadatelů, kteří již od 14. 9. 2015 alespoň jedno schengenské vízum obdrželi, tj. odevzdali otisky prstů a toto vízum řádně využili, není osobní přítomnost nutná. Žádost je možné podat na základě notářsky ověřené plné moci. Nezbytné je v tomto případě předložení kopie schengenského víza, které žadatel obdržel po 14. 9. 2015.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Doklady zaslané přímo našemu úřadu (např. emailem nebo faxem) mají pouze  informativní charakter. Všechny náležitosti musí mít žadatel u sebe, když podává žádost o vízum.