по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Schengenské vízum za účelem obchodní cesty

Žádost o schengenské vízum za obchodu vyřizuje náš úřad zpravidla ve lhůtě 4-5 pracovních dnů, jinak ve lhůtě do 10 dnů, ve zvlášť složitých nebo odůvodněných případech do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Náš úřad také vyřizuje žádosti ve zvláštním  režimu „expres“ do tří pracovních dnů, anebo v případech, kdy žadatel předloží žádost nejpozději 3 dny před termínem jeho předpokládaného odjezdu. GK vyřizuje takové žádosti v termínu do tří dnů tak, aby žadatel mohl cestu realizovat; vyřízení žádosti v tomto termínu však není garantováno.

 Náležitosti k žádosti o udělení víza:

 • formulář žádosti o udělení schengenského víza
 • cestovní doklad (+ kopie datové stránky)
 • 1 barevná fotografie
 • kopie datové stránky ruského "graždanského" pasu a kopie registrace
 • doklad uvádějící účel cesty - pozvání od obchodního partnera (pozvání na hlavičkovém papíře společnosti nebo pozvání ověřené cizineckou policií), pozvání zaslané žadateli na hlavičkovém papíře akceptujeme i faxem nebo mailem;
 • doklad prokazující existenci dostatečných finančních prostředků (mladší než 3 měsíce) jak na obživu na dobu předpokládaného pobytu, na ubytování, tak na návrat do země původu nebo bydliště nebo na průjezd do třetí země (výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o pravidelném příjmu)
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění (pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR).
 • poplatek za podání žádosti.
 • Rezervace zpátečních letenek - na základě vízového kodexu (článek 14, bod 1, písm. d) žadatel k žádosti o vízum předloží informace, které umožní posoudit záměr opustit území ČR/schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky).
 • fakultativně: doklad o ubytování nebo důkaz dostatečných prostředků na ubytování (např.: pozvání od zvoucí osoby, voucher z hotelu atd.) - akceptujeme faxem i emailem
 • fakultativně: doklad o finančních prostředcích, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby atd.)

Obecné podmínky:

Žádost o vízum se podává osobně (s výjimkou dětí do 12 let). U žadatelů, kteří již od 14. 9. 2015 alespoň jedno schengenské vízum obdrželi, tj. odevzdali otisky prstů a toto vízum řádně využili, není osobní přítomnost nutná. Žádost je možné podat na základě notářsky ověřené plné moci. Nezbytné je v tomto případě předložení kopie schengenského víza, které žadatel obdržel po 14. 9. 2015.

Náležitosti žádosti o udělení víza nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie cizince, odpovídající jeho skutečné podobě, pokud není stanoveno jinak.

Cestovní doklad nesmí být starší 10 let, musí obsahovat nejméně 2 volné stránky a doba jeho platnosti musí být nejméně o 3 měsíce delší, než je doba platnosti předpokládaného víza.

Doklady zaslané přímo našemu úřadu (např. emailem nebo faxem) mají pouze  informativní charakter. Všechny náležitosti musí mít žadatel u sebe, když podává žádost o vízum.