crnogorski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Občané České republiky, kteří dlouhodobě pobývají na černohorském území, případně ti, kteří se budou v době voleb na území Černé Hory nacházet, se mohou zapojit do hlasování organizovaného na Velvyslanectví České republiky v Černé Hoře při splnění níže uvedených podmínek.

Parlamentních voleb se budou moci zúčastnit také občané České republiky dlouhodobě žijící na území Černé Hory, kteří budou ve dnech 8. a 9. října pobývat na území České republiky. Tito občané mohou požádat o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadě v Podgorici osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu  (tj. do 8. září 2021), případně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb na zastupitelský úřad.

Občané České republiky, kteří dlouhodobě pobývají na černohorském území  a mají zájem zúčastnit se hlasování na půdě velvyslanectví České republiky v Podgorici, mohou do 29. srpna 2021 písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů, který je veden Velvyslanectvím České republiky v Podgorici. Písemnou žádost o zápis musí doložit originály (případně u některých dokladů lze i oveřenými kopiemi) dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Černé Hoře. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů před dnem voleb (tj. do 29. srpna 2021).

Občanům České republiky, kteří dlouhodobě pobývají na černohorském území a mají zájem hlasovat přímo v České republice, vydá na základě jejich žádosti zastupitelský úřad voličský průkaz a  tuto skutečnost poznamená do zvláštního seznamu. V případě českých občanů s dlouhodobým/trvalým pobytem v Černé Hoře, kteří budou chtít hlasovat v České republice, předá zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb - a to buď osobně voliči (volič se musí na ZÚ dostavit) nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Občané České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, kteří se v době konání voleb budou nacházet na území Černé Hory, mohou volit na zastupitelském úřadě v Podgorici na voličský průkaz.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.

 

Bližší informace k hlasování ve volbách do PSP ČR v zahraničí:

 

Informace o hlasování v zahraničí (DOCX, 19 KB)

 

Informace o hlasování na voličský průkaz (DOCX, 19 KB)

 

Informace o způsobu hlasování (DOC, 35 KB)