česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na Velvyslanectví ČR v Pretorii ve dnech 25. – 26. října 2013

(Archivní článek, platnost skončena 31.10.2013.)

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na velvyslanectví ČR v Pretorii proběhne hlasování v pátek 25. října mezi 14.00 a 22.00 hodin místního času a v sobotu 26. října mezi 8.00 a 14.00 hodin místního času. Volební místnost se bude nacházet v budově Velvyslanectví ČR v Pretorii na adrese 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria.

Hodláte-li se účastnit voleb na našem velvyslanectví, máte dvě možnosti jak postupovat:

1)     Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii

Při dlouhodobém pobytu v zemích, pro které je akreditováno Velvyslanectví ČR v Pretorii (JAR, Angola, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius a Sv. Tomáš a Princův ostrov), lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelských úřadem. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha 1 níže) a doložit těmito náležitostmi:

A)   Originál, popř. ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR

Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže: občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, bez ohledu na datum jejich vydání nebo vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců.

B)   Doklad o bydlišti na území států akreditace Velvyslanectví ČR v Pretorii

Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu, resp. ve zvláštním volebním okrsku, zastupitelského úřadu se považuje zásadně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů (např. povolení k pobytu, ID).

Žádost musí být doručena nebo předána Velvyslanectví ČR v Pretorii nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, t.j. do 15.9.2013. Protože tímto dnem je neděle, prosíme zájemce, aby tak učinili, pokud možno, do pátku 13.9.2013. V případě možnosti podat žádost pouze ve dnech 14.-15.9.2013 si prosím sjednejte předem schůzku na níže uvedeném čísle konzulárního úseku.

Žádost můžete zaslat rovněž i poštou. V tomto případě však musí obsahovat policií JAR standardně ověřené kopie požadovaných dokumentů.

POZOR! Zápisem do seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území České republiky, musíte nejprve požádat Velvyslanectví ČR v Pretorii o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2)     Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (do 18. října 2013), nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb (do 23. října 2013). Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (10. října 2013). Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

 

Jste-li již veden/a na našem seznamu voličů a hodláte volit jinde:

1)     Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Pretorii

Jste-li veden/a v seznamu voličů u našeho velvyslanectví a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha 3 níže). Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující. Ústně lze podat žádost o vyškrtnutí pouze při osobní návštěvě zastupitelského úřadu.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 23. října 2013. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu v ČR, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi. Více informací k následkům vyškrtnutí ze seznamu viz příloha 2.

2)     Voličský průkaz

Jste-li veden/a ve zvláštním seznamu voličů u našeho velvyslanectví a hodláte-li volit jinde než na ZÚ Pretoria, můžete požádat o vydání voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (do 18. října 2013) nebo osobně nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb (23. října 2013).

Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře (viz příloha 4 níže).

Průkaz můžeme předat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb (10. října 2013), a to Vám osobně nebo osobě, která se prokáže Vaší plnou mocí s ověřeným podpisem, nebo Vám průkaz zašleme na Vámi uvedenou adresu.

 

Jak se v zahraničí hlasuje

Při samotném aktu hlasování volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a, pokud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, předloží i voličský průkaz.

Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady. (Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.) Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu volič obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Státní volební komise dne 30. srpna 2013 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou tedy volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje. Hlasovací lístky pro Středočeský volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Středočeského kraje.

Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené zastupitelským úřadem, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasuje se pouze ve volebních místnostech. V každé z nich budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů; pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením volby, při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Detailní informace o volbách, příslušných zákonech, kandidátech, jak postupovat při hlasování na území ČR i v zahraničí včetně harmonogramu naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR k volbám 2013:

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví v Pretorii na níže uvedené adrese:

Embassy of the Czech Republic in Pretoria

Consular Section

936 Pretorius Street

Arcadia, Pretoria

Republic of South Africa

P.O. Box 13671, Hatfield 0028-Pretoria, Republic of South Africa

E-mail : consulate_pretoria@mzv.cz

tel.: +27 12 4312 380

fax: +27 12 4312 398

přílohy

Příloha 1 Formulář žádosti o zápis do zvláštního seznamu... 43 KB DOC (Word dokument) 7.9.2013

Příloha 2 Informace o souvislostech vyškrtnutí voliče ze... 23 KB DOC (Word dokument) 7.9.2013

Příloha 3 Formulář žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního... 41 KB DOC (Word dokument) 7.9.2013

Příloha 4 Žádost o vystavení voličského průkazu 27 KB DOC (Word dokument) 7.9.2013