česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obecné vízové informace

Občané následujících států podléhají vízové povinnosti pro krátkodobé (do 90 dnů) pobyty v ČR/schengenském prostoru i dlouhodobé (nad 90 dnů) pobyt v ČR: Jihoafrické republiky, Botswanské republiky, Lesothského království, Namibijské republiky, Svazijského království, Angolské republiky, Madagaskarské republiky a Mosambické republiky.

Občané Mauricijské republiky nepodléhají pro krátkodobé pobyty (do 90 dnů) vízové povinnosti.

SCHENGENSKÉ (KRÁTKODOBÉ) VÍZUM

Vstup a pobyt cizinců na území Schengenu do 90 dnů je upraven Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem.

DLOUHODOBÉ VÍZUM / DLOUHODOBÝ POBYT

Pobyt cizinců na území České republiky je upraven zejména v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jehož aktuální znění je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

O udělení, neudělení nebo zrušení dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR.

Dlouhodobé vízum uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který hodlá pobývat na území ČR za účelem vyžadujícím pobyt na území delší než 3 měsíce.

Povolení k dlouhodobému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra na žádost cizince, který na území ČR pobývá na dlouhodobé vízum, hodlá na území ČR přechodně pobývat po dobu delší než 6 měsíců a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu lze obdržet bez předchozího pobytu na území v případě studia, vědeckého výzkumu a společného soužití rodiny.

Povolení k trvalému pobytu uděluje Ministerstvo vnitra po 5 letech nepřetržitého pobytu na území a nebo ve výjimečných případech stanovených § 66 a 67 zákona o pobytu cizinců. 

Zrušení dlouhodobého víza a povolení k pobytu:

Upozorňujeme, že Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení dlouhodobého víza, jestliže držitel víza neplní účel, pro který bylo vízum uděleno, nebo přestal splňovat jednu z podmínek pro udělení víza, např. v České republice dlouhodobě nepobývá. Ministerstvo vnitra může zahájit řízení o zrušení povolení k pobytu, pokud jeho držitel neplní účel, pro který bylo toto povolení vydáno.

Jednací jazyk v řízení o žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt

Velvyslanectví ČR v Pretorii vede řízení o žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý pobyt v českém nebo v anglickém jazyce. Písemnosti se vždy vyhotovují v jazyce českém.

 Pokud žadatel v řízení o dlouhodobé vízum či pobyt předložil dokument vyhotovený v jiném než českém jazyce a na výzvu zastupitelského úřadu nedoložil úředně ověřený překlad tohoto dokumentu do jazyka českého, hledí se na tento dokument, jako by nebyl předložen.

Jde-li o žádost o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu podanou na zastupitelském úřadu, žadatel prohlásil, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, a neobstaral si v přiměřené lhůtě stanovené zastupitelským úřadem na své náklady tlumočníka, ačkoli byl žadatel o této povinnosti zastupitelským úřadem poučen, zastupitelský úřad řízení usnesením zastaví.

Kontakty na pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR najdete zde.

Další užitečné informace se dočtete v publikaci pro cizince zde.

Fond pro vnitřní bezpečnost

thumb

Projekt Intenzifikace konzulárního školícího modulu ISF/11/01 – autoevaluační cesta na Velvyslanectví ČR v Pretorii (25. – 29. dubna 2022) Ministerstvo zahraničních věcí ČR zahájilo v říjnu 2018 realizaci projektu zaměřeného na… více ►