česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Harmonizovaný seznam podpůrných dokladů, které předkládají žadatelé o krátkodobá víza v Jižní Africe

Níže uvedený seznam je společný všem členským státům schengenské spolupráce. Každý členský stát si však může určit nad rámec těchto požadavků další dokumenty, které je třeba k žádosti o schengenské vízum předložit.

1. Obecné požadavky pro všechny žadatele

a) rezervace zpáteční jízdenky/letenky a podrobný harmonogram cesty, včetně dat a čísel letů s uvedením dat vstupu na území členského státu a výstupu z něj;

b) doklad o dostatečných prostředcích na obživu během předpokládaného pobytu: výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce, pokud všechny náklady nehradí zaměstnavatel nebo hostitel;

c) osoby, které nejsou státními příslušníky Jižní Afriky: povolení nebo vízum k trvalému nebo dočasnému pobytu v Jižní Africe platné ještě nejméně tři měsíce po plánovaném pobytu na území členských států;

d) nemá-li žadatel v úmyslu vrátit se do Jižní Afriky, ale cestovat buď do své země původu, nebo do jiné třetí země, je zapotřebí, aby o svém záměru předložili vhodný důkaz, jako je pracovní smlouva v novém místě pobytu nebo doklad o zápisu na univerzitu/školu nebo nájemní smlouva.

- V případě nezletilých osob se předkládá:

a) rodný list nezletilé osoby

b) ověřené kopie průkazu totožnosti/pasu obou rodičů;

c) v případě, že nezletilá osoba cestuje sama, se předkládá: ověřený souhlas obou rodičů;

d) v případě, že nezletilá osoba cestuje jen s jedním rodičem, musí k tomu dát druhý rodič ověřený souhlas. Má-li poručenství nad nezletilou osobou jen jeden rodič, musí se předložit příslušné soudní dokumenty.

2. Dokumenty, které předkládají žadatelé cestující za účelem turistiky, obchodu nebo studia

a) doklad o ubytování po celou dobu plánovaného pobytu. Hradí-li náklady na ubytování jiný subjekt, je to třeba jasně uvést ve zvacím dopise;

b) pobývá-li žadatel u příbuzného nebo přítele, musí být předložen zvací dopis, který se o tom zmiňuje.

Je třeba, aby zvací dopis jasně uváděl totožnost hostitele a pozvaného (jméno, adresu, datum narození, úřední identifikační číslo, profesi a trvalý pobyt); účel návštěvy; délku pobytu a ubytování (kde bude pozvaný pobývat a kdo je uhradí). Některé členské státy mohou vyžadovat, aby bylo převzetí nákladů na pobyt a/nebo ubytování v soukromí doloženo s použitím zvláštního formuláře;

c) v případě předem zaplaceného zájezdu je třeba poskytnout podrobnosti o zájezdu spolu s dokladem o úhradě zaplacené pořadateli zájezdu;

d) doklad o zaměstnání: potvrzení od zaměstnavatele s uvedením měsíční mzdy, návratu do zaměstnání po dovolené a délce dovolené atd.;

e) osoby samostatně výdělečně činné předkládají: osvědčení od jihoafrické komise pro podniky a duševní vlastnictví (Companies and Intellectual Property Commission) nebo jihoafrické daňové správy;

f) studenti předkládají: potvrzení ze školy / univerzity v Jižní Africe dokládající, že má žadatel má status studenta.

3. Doklady, které se předkládají při účasti na zvláštních akcích, jako jsou konference, workshopy, krátkodobé studium a výzkum, oficiální setkání, kulturní a sportovní akce, výstavy, veletrhy, odborné vzdělávání atd.

a) osoby účastnící se sportovních akcí, výstav a veletrhů předkládají: dokument prokazující účast žadatele na akci;

b) v případě jiných akcí se předkládá: pozvání od hostitele či společnosti v cílovém členském státě. Toto pozvání by mělo jasně uvádět totožnost subjektu, který pozvání vydal, a zvaného žadatele; povahu, trvání a místo konání dané akce; úlohu žadatele na akci a vazbu mezi hostitelem a pozvaným žadatelem;

c) v případě účasti na konferencích se předkládá: doklad o registraci a platbě;

d) v případě oficiálních návštěv se předkládá: verbální nóta ministerstva pro mezinárodní vztahy a spolupráci nebo jakéhokoliv jiného relevantního jihoafrického ministerstva.

Hradí-li náklady hostitel a/nebo zaměstnavatel, je třeba to jasné uvést ve zvacím dopise nebo případně ve verbální nótě.

4. Průjezd

Má-li žadatel v úmyslu vstoupit na území členského státu musí bez ohledu na to, o jak krátký pobyt půjde (včetně změny letiště, přesunu z letiště na vlakové nebo autobusové nádraží nebo i jen změny terminálů, vyžaduje-li to vstup na území členského státu), požádat o krátkodobé vízum.

5. Letištní průjezd

Doklad o povolení ke vstupu do konečné cílové země.