česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zapojení do legislativního procesu

Legislativní proces v EU a možnost aktivního zapojení podnikatelů

Smlouva o Fungování Evropské Unie (dále také „SFEU“) rozdělila pravomoce mezi EU a členské státy na výlučné (pouze EU má pravomoc tvořit legislativní předpisy), sdílené (EU sdílí pravomoc tvořit legislativní předpisy s členskými státy, zjednodušeně – členské státy vykonávají pravomoce v rozsahu, v jakém je nevykonává EU) a podpůrné/ koordinační/ doplňkové (EU pouze podporuje činnost členských států).

Primární právo EU tvoří zakládající smlouvy a smluvy o přistoupení nových členských států. Na základě pravomocí stanovených v primárním právu jsou přijímány legislativní akty, tj. akty sekundárního práva přijímané řádným nebo zvláštním legislativním postupem (směrnice, nařízení  a rozhodnutí).

Řádný legislativní postup (čl. 294 SFEU)

Tento legislativní postup se po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost používá ve většině oblastí, ve kterých EU přijímá sekundární akty. Návrh legislativního aktu, který je připraven Evropskou komisí, je postoupen k přijetí Radě a Evropskému parlamentu. Evropský parlament a Rada mají rovné postavení, tzn. že se musí na konečném znění předpisu shodnout.

Podrobný popis průběhu řádného legislativního procesu:

Zvláštní legislativní postup (čl. 289 odst. 2 SFEU)

Tento postup se používá jen ve zvláštních případech přímo stanovených Smlouvami. Nařízení, směrnice nebo rozhodnutí jsou přijímány Evropským parlamentem za účasti Rady nebo Radou za účasti Evropského parlamentu.


 

Přijatá legislativa

Přijímání legislativy

Přípravná fáze legislativy