česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přijímání legislativy

Návrh legislativního předpisu, který byl schválen kolegiem komisařů, je postoupen Radě EU a Evropskému parlamentu (dále také „EP“).

Vývoj legislativních návrhů od okamžiku, kdy jsou přijaty Evropskou komisí a předány Radě a Evropskému parlamentu, až po okamžik jejich konečného přijetí je možné sledovat v databázi Pre-Lex.

Časový harmonogram projednávání postoupeného legislativního návrhu v Evropském parlamentu je možné nalézt na stránkách Legislative Obsrvatory EP.

Průběh projednávání legislativního návrhu ve výboru nebo na plénu EP je možné sledovat on-line.

Dokumenty Rady a legislativní proces v Radě je možné nalézt na jejích webových stránkách.

 

Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost byla posílena úloha národních parlamentů jako garantů dodržování zásady subsidiarity. Národním parlamentům jsou postupovány návrhy legislativních aktů EU v souladu s Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Ve llhůtě osmi týdnů se mohou všechny národní parlamenty nebo jejich komory obrátit na předsedu Evropského parlamentu, předsedu rady ministrů nebo na předsedu Evropské komise se stanoviskem, že předložený návrh je v rozporu s principem subsidiarity.

Seznámit se se stanovisky národních parlamentů je možné v databázi IPEX (Interparliamentary EU Information exchange).