česky  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a celní záležitosti

Obchod, obchodně ochranná opatření a celní záležitosti

Chcete začít exportovat svoje zboží na trh třetí země a nevíte, jak začít a čeho se vyvarovat? Nebo jste už zkušený exportér a setkáváte se s problémy certifikace, celních řízení či jiných netarifních překážek obchodu? Poškozuje vaše podnikání nekalá konkurence dumpingovými cenami či subvencemi? Či se jen chcete zapojit do veřejné diskuse nad podobou obchodní politiky EU a jejích nástrojů? V tom všem by Vám měl být nápomocen náš rozcestník užitečných odkazů na příslušné webové stránky.

Obchod:

Celní problematika:

Pro zapojení podnikatelské veřejnosti do přípravy nové legislativy je možno využít pracovní skupiny, kterou zřídilo Generální ředitelství pro cla a daně (DG TAXUD). Skupina se účastní pravidelných zasedání Výborů Komise, kde má právo prezentovat svá stanoviska a postoje.

Na národní úrovni byla zřízena obdobná skupina, do jejíž práce se lze rovněž zapojit.

 

Potíže s vývozem mimo EU?

Můžete se obrátit na zvláštní kontaktní místa, která zřídilo Generální ředitelství cel ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU.

 


Ochrana investic

Podnikání a investice v zahraničí (mimo EU) mají usnadňovat také dohody o ochraně a podpoře investic.

Seznam platných dvoustranných investičních dohod mezi Českou republikou a třetími zeměmi  a jejich plné znění lze nalézt v databázi UNCTAD.

V souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy budou některé investiční dohody členských států se třetími zeměmi mimo EU postupně nahrazeny dohodami o ochraně investic mezi EU a danou třetí zemí. Platnost investičních smluv mezi členskými státy EU navzájem (typicky uzavíraných mezi původním členským státem EU a kandidátskou zemí před rozšířením EU) budou ukončována a režim ochrany investic uvnitř EU se bude nadále řídit pravidly vnitřního trhu EU.

Další informace: