česky  english 

rozšířené vyhledávání

O Stálém zastoupení

Role Stálého zastoupení ČR při EU

Stálé zastoupení je hlavním spojovacím článkem mezi českou vládou a orgány Evropské unie. Diplomaté ze stálého zastoupení připravují jednání pro  Výbory stálých zástupců vlád členských států EU, kterým se říká COREPER II a COREPER I (zkratka z francouzského Comité des représentants permanents). První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a Česko v něm zastupuje velvyslankyně při EU Edita Hrdá. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a zasedá v něm velvyslanec Jaroslav Zajíček, zástupce velvyslankyně. Třetím klíčovým výborem je COPS (Comité politique et de sécurité), který řeší otázky politické a bezpečnostní. Česko v něm zastupuje velvyslankyně Jitka Látal Znamenáčková.

Na těchto třech výborech, které zasedají každou středu (někdy i častěji), se scházejí velvyslanci ze všech členských zemí. Každý představí pozici svého státu k projednávaným návrhům. Diskutují o těchto tématech a zároveň hledají státy s podobnými názory, se kterými pak mohou prosadit do návrhů změny. O návrzích, které tyto tři výbory připraví, pak hlasují ministři členských zemí pro každou oblast na zasedání Rady EU.

V uspořádání české státní správy tedy stálé zastoupení spadá pod ministerstvo zahraničí, jeho diplomaté ale úzce spolupracují i s ostatními ministerstvy podle toho, jaké téma pro který výbor zpracovávají. V unijní hierarchii spadá pod Radu EU. Ta společně s Evropským parlamentem schvaluje legislativu, která pak platí pro všechny státy Evropské unie.

Kromě těch, kdo se starají o politické a diplomatické otázky, působí na stálém zastoupení také IT specialisté, účetní nebo kuchař. Momentálně tvoří celý tým dohromady 266 lidí. Je to více než obvykle, kvůli českému předsednictví totiž přibyly úřednické posily.

 

Představitelé stálého zastoupení

 


 

 

Edita Hrdá

velvyslankyně

stálá představitelka ČR ve výboru COREPER II
vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU


 

 

Jaroslav Zajíček

velvyslanec

stálý představitel ČR ve výboru COREPER I
zástupce vedoucí SZ ČR při EU

 

 


                 

 

 

Jitka Látal Znamenáčková

velvyslankyně

stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru
zástupkyně vedoucí SZ ČR při EU

 


 

 

Ivan Hotěk

velvyslanec

zástupce vedoucí SZ ČR při EU

Agendy a vedoucí oddělení

Na stálém zastoupení existuje několik oddělení podle toho, jakým tématům se v nich diplomaté věnují. Zaměření jednotlivých oddělení přibližně odpovídá zaměření českých ministerstev a zároveň zaměření expertních skupin, ve kterých pak diplomaté z těchto oddělení připravují společně s diplomaty z ostatních členských zemí návrhy pro výbory COREPER I, COREPER II a COPS. Jedná se například o oddělení zemědělství a životního prostředí nebo oddělení zahraniční a bezpečnostní politiky.

Kromě toho pracují na stálém zastoupení také lidé, kteří se starají přímo o přípravu a koordinaci zasedání výborů. Na výborech se totiž vždy řeší témata z několika expertních skupin, z několika oddělení. Těmto lidem se říká Antici (pro COREPER II), Mertens (pro COREPER I) a Nicolaidis (pro COPS). Tyto názvy pochází od příjmení prvních diplomatů, kteří na těchto místech působili.

Antici

 
Českou Antici je Veronika Musilová. Připravuje a koordinuje program jednání COREPERu II, kde Česko zastupuje velvyslankyně Edita Hrdá. Na těchto jednáních se řeší politická, finanční a zahraniční témata. Antici připravuje také summity Evropské rady, tedy prezidentů a premiérů členských zemí EU, které se konají většinou jednou za tři měsíce.

 

Mertens

 
Mertens Lucie Šestáková má podobnou úlohu jako Antici, ale pro COREPER I. Ten se věnuje hlavně otázkám hospodářským a sociálním. Česko v něm zastupuje velvyslanec Jaroslav Zajíček, jehož je Mertens jakousi náměstkyní.

 

Nicolaidis

 
Nicolaidis připravuje zasedání COPS, politického a bezpečnostního výboru, v němž Česko reprezentuje velvyslankyně Jitka Látal Znamenáčková. Vykonává podobnou funkci jako Antici a Mertens. Na stálém zastoupení tuto funkci vykonává Tomáš Sitter.
 
 

Oddělení právní

 
Právní oddělení vede Lucie Březinová. Zabývá se právním uspořádáním institucí Evropské unie a jeho reformami. Zajišťuje také komunikaci stálého zastoupení s Evropským soudním dvorem a právní podporu ostatním oddělením stálého zastoupení.

 

Oddělení finanční a kohezní politiky

 

Oddělení finanční a kohezní politiky se věnuje finančním otázkám, rozpočtu EU, eurozóně, daňové politice, statistice a finančním službám. Řeší také čerpání evropských dotací ze strukturálních fondů EU a fondu soudržnosti. Řídí ho Jiří Palán.

 

Oddělení obchodní politiky

 

Oddělení obchodní politiky vede Matyáš Pelant. Soustředí se na obchodní politiku EU, což mimo jiné zahrnuje ekonomické vztahy EU se třetími zeměmi nebo Světovou obchodní organizací. Věnuje se také celní politice a vztahům se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a rozvojové spolupráci se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku.

 

Oddělení justice a vnitra

 
Oddělení se zabývá vnitřní bezpečností, azylem, migrací, ochranou vnějších hranic nebo schengenským prostorem. Řeší také občanské právo, justiční spolupráci v trestních věcech, evropskou justiční síť v trestních věcech, trestní právo hmotné nebo e-justici. Oddělení vede Martin Šustr.

 

Oddělení zemědělství a životního prostředí

 
Pod oddělení zemědělství a životního prostředí spadá agenda zemědělství, rybářství, životního prostředí a veřejného zdraví. Věnuje se zejména rozvoji venkova, lesnictví, potravinářství, rybolovu, registraci zeměpisných označení zemědělských produktů nebo problematice geneticky modifikovaných organismů. Řídí ho Stanislav Němec.

 

Oddělení sektorových agend A

 
Oddělení sektorových agend A připravuje rady pro konkurenceschopnost a rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Oddělení se soustředí na podnikání a průmyslové politiky, otázky vnitřního trhu, volného pohybu zboží a služeb, technickou harmonizaci, hospodářskou soutěž, oblast dopravy včetně projektu Galileo, telekomunikace a informační společnosti, poštovní služby, ochranu osobních údajů, energetiku a jadernou bezpečnost. Vede ho Jan Havlík.

 

Oddělení sektorových agend B

 

Oddělení sektorových agend B připravuje rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, rady pro vzdělávání, mládež a kulturu a rady pro konkurenceschopnost. Zabývá se také oblastí zaměstnanosti a sociálních věcí, vědy a výzkumu, veřejného zdraví, zdravotnických prostředků a léčiv, vzájemného uznávání profesních kvalifikací, práva společností, duševního a průmyslového vlastnictví, vzdělávání, mládeže, sportu, kultury a audiovize. Vede ho Miroslav Hrstka.

 

Oddělení vnějších vztahů

 
Oddělení vnějších vztahů vede Tamara Katuščák. Věnuje se přípravě jednání Rady pro zahraniční věci (FAC), případně Rady pro všeobecné záležitosti (GAC) a zástupců Česka s partnery ze třetích zemí. Členové oddělení zastupují Česko v expertních skupinách zaměřených teritoriálně (východní Evropa, Střední Asie, západní Balkán, Maghreb, Blízký východ, Střední východ a oblast Perského zálivu, Afrika, Latinská Amerika a Karibik, USA a Kanada, Asie a Oceánie) nebo tematicky (rozšiřování EU, sousedská politika, lidská práva, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc).

 

Oddělení společné zahraniční a bezpečností politiky

 

Oddělení společné zahraniční a bezpečností politiky vede Juraj Fogada. Podílí se na přípravě jednání Rady pro zahraniční věci (FAC). Řeší zahraniční a bezpečnostní politiku, připravuje účast Česka na COPS a jemu podřízených pracovních skupinách. Pracovníci oddělení zastupují Česko například v Institutu pro bezpečnostní studia, Satelitním středisku, Evropské bezpečnostní a obranné škole a ve zvláštních výborech jednotlivých operací EU.

 

Vojenský úsek

 
Vojenský úsek tvoří skupina příslušníků Armády České republiky, kteří jsou pověřeni zastupováním České republiky ve Vojenském výboru EU a v jeho pracovních skupinách. Řídí ho Petr Havelka.