česky  english 

rozšířené vyhledávání

O Stálém zastoupení

Role Stálého zastoupení ČR při EU

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Diplomaté Stálého zastoupení jednají na zasedáních 150 pracovních skupin, kterých v průběhu šesti měsíců bývá přes dva tisíce. Stálé zastoupení ve spolupráci s úřadem vlády, ministerstvem zahraničních věcí a ostatními resorty připravuje během jediného pololetí aktivity ČR na více než třech desítkách formálních rad ministrů a několika Evropských radách nejvyšších představitelů členských států. Evropské rady jsou hlavními orgány Unie, které určují směr jejího vývoje.

Všechna jednání ministrů v radách připravují dva výbory stálých představitelů při EU, takzvané COREPER II a COREPER I. První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a ČR v něm zastupuje velvyslankyně při EU Edita Hrdá. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a zasedá v něm Jaroslav Zajíček, zástupce stálého představitele při EU. Třetím klíčovým výborem je Politický a bezpečnostní výbor, ve kterém jedná velvyslankyně Jitka Látal Znamenáčková.

 

Představitelé Stálého zastoupení

 


Edita Hrdá

velvyslankyně a stálá představitelka ČR ve výboru COREPER II
vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU

 


Jaroslav Zajíček

velvyslanec
stálý představitel ČR ve výboru COREPER I
zástupce vedoucí SZ ČR při EU

 

 


                  

Jitka Látal Znamenáčková

velvyslankyně
stálá představitelka ČR v Politickém a bezpečnostním výboru
zástupkyně vedoucí SZ ČR při EU

 

 

 

Ivan Hotěk

velvyslanec
zástupce vedoucí SZ ČR při EU

 

Agendy a vedoucí oddělení

Stálé zastoupení je organizováno do oddělení podle agend projednávaných v expertních skupinách, poté ve výborech stálých představitelů a nakonec v radách ministrů a v Evropské radě, takzvaném summitu hlav států a vlád Evropské unie.

Antici

Veronika Musilová
Antici zajišťuje podporu stálému představiteli ČR při EU a koordinaci činností COREPER II. Připravuje mimo jiné jednání Evropských rad.

 

Mertens

Lucie Šestáková
Mertens poskytuje podporu zástupci stálého představitele a zajišťuje koordinaci činností COREPER I.

 

Nicolaidis

Tomáš Sitter
Nicolaidis poskytuje podporu stálému představiteli v Politickém a bezpečnostním výboru a zajišťuje koordinaci činností tohoto výboru. Připravuje mimo jiné jednání Rady pro zahraniční věci.

 

Oddělení Kancelář vedoucí Stálého zastoupení

Veronika Musilová
Oddělení zajišťuje podporu stálému představiteli ČR při EU a koordinaci činností COREPER II. Připravuje mimo jiné jednání Evropských rad. Oddělení se dále zabývá institucionálními vztahy včetně vztahu České republiky s Evropským parlamentem.

 

Oddělení právní

Lucie Březinová
Právní oddělení se zabývá institucionálními vztahy a reformami včetně vztahu s Evropským soudním dvorem a zajišťuje právní expertizu pro ostatní oddělení Stálého zastoupení.

 

Oddělení finanční a kohezní politiky

Jiří Palán

Oddělení finanční a kohezní politiky připravuje jednání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti. Oddělení se zaměřuje na Hospodářskou a měnovou unii, rozpočet EU, daňovou politiku, statistiku a finanční služby. Přispívá rovněž k zajišťování čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

 

Oddělení obchodní politiky

Matyáš Pelant
Oddělení obchodní politiky připravuje jednání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu. Činnost odděleníje zaměřena na problematiku společné obchodní politiky EU, která mimo jiné zahrnuje agendu Světové obchodní organizace a ekonomické vztahy EU se třetími zeměmi. Do oblasti působení oddělení dále patří oblast celní politiky (celní unie, celní spolupráce a Světová celní organizace), vztahy se zeměmi ESVO a rozvojová spolupráce se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku.

 

Oddělení justice a vnitra

Martin Šustr
Oddělení justice a vnitra připravuje jednání rad ministrů spravedlnosti a vnitra. Oblasti působení oddělení jsou například oblast vnitřní bezpečnosti, horizontální otázky justice a vnitra, občanské právo, justiční spolupráce v trestních věcech, evropská justiční síť v trestních věcech, trestní právo hmotné, pracovní skupina E-justice, azyl a migrace, ochrana vnějších hranic nebo Schengen.

 

Oddělení zemědělství a životního prostředí

Stanislav Němec
Oddělení zemědělství a životního prostředí připravuje jednání rad ministrů zemědělství a ministrů životního prostředí. Působí v orgánech EU v agendách týkajících se politik zemědělství, rybářství, životního prostředí a veřejného zdraví. V rámci těchto politik se věnuje zejména agendám zemědělství, rozvoje venkova, lesnictví, veterinární, rostlinolékařství, potravinářství, rybolovu a akvakultury, registrace zeměpisných označení zemědělských produktů, veřejné podpory v zemědělství, GMO a dalším včetně přípravy příslušných legislativních aktů. S ohledem na stupeň integrovanosti a rozsah přenesených kompetencí v těchto politikách na orgány EU se činnost oddělení zaměřuje i na působení v rámci výkonu komitologie a prosazování zájmů ČR v těchto rozhodováních.

 

Oddělení sektorových agend A

Jan Havlík
Oddělení sektorových agend A připravuje Rady ministrů pro konkurenceschopnost a Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Činnost oddělení je zaměřena na oblast konkurenceschopnosti a podnikání, průmyslové politiky, horizontální otázky vnitřního trhu, volného pohybu zboží a služeb, technickou harmonizaci, lepší regulaci, ochranu spotřebitele, hospodářskou soutěž, a dále oblast dopravy včetně projektu Galileo, telekomunikací a informační společnosti, poštovních služeb, ochrany osobních údajů, energetiky a jaderné bezpečnosti.

 

Oddělení sektorových agend B

Miroslav Hrstka

Oddělení sektorových agend B připravuje rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu, rady ministrů pro konkurenceschopnost. Oddělení jedná s orgány EU v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, vědy a výzkumu, veřejného zdraví, zdravotnických prostředků a léčiv, vzájemného uznávání profesních kvalifikací, práva společností, duševního a průmyslového vlastnictví, vzdělávání, mládeže, sportu, kultury a audiovize.

 

Oddělení vnějších vztahů

Tamara Katuščák 
Oddělení vnějších vztahů připravuje po expertní stránce jednání Rady pro zahraniční věci případně Rady pro všeobecné záležitosti a jednání zástupců ČR s partnery ze třetích zemí. Členové oddělení jsou delegáty ČR v pracovních skupinách Rady zaměřených teritoriálně (východní Evropa, Střední Asie, západní Balkán, Maghreb, Blízký východ, Střední východ a oblast Perského zálivu, Afrika, Latinská Amerika a Karibik, USA a Kanada, Asie a Oceánie) nebo tematicky (rozšiřování EU, sousedská politika, lidská práva, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc).

 

Oddělení společné zahraniční a bezpečností politiky

Juraj Fogada
Oddělení společné zahraniční a bezpečností politiky se podílí na přípravě jednání Rady pro zahraniční věci. Práce oddělení se týká oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, přípravy účasti ČR v rámci Politického a bezpečnostního výboru EU a jemu podřízených pracovních skupin, jakož i sledování vývoje SBOP včetně jejího finančního, právního a institucionálního rámce. Pracovníci oddělení zastupují ČR například v Institutu pro bezpečnostní studia, Satelitním středisku, Evropské bezpečnostní a obranné škole a ve zvláštních výborech jednotlivých operací EU.

 

Vojenský úsek

Petr Havelka
Vojenský úsek tvoří skupina příslušníků Armády České republiky podřízených vojenskému představiteli České republiky při NATO a EU, kteří jsou pověřeni zastupováním České republiky ve Vojenském výboru EU a v jeho pracovních skupinách.