english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní školy slovanských studií 2020

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od 3 do 4 týdnů. Délku kurzu určuje pořádající škola.

V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé pořádající školy kurzy českého jazyka na různých úrovních pokročilosti, výběrové semináře zaměřené na českou literaturu, kulturu a dějiny, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod. 

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky, kteří jsou starší 18 let. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu.


Kdo může o stipendium na LŠSS požádat?

O stipendium na LŠSS se mohou hlásit zájemci od 18 let z následujících zemí a teritorií:

Albánie, Belgie - Valonské společenství, Belgie - Vlámské společenství, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada (provincie Alberta), Kolumbie, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Mexiko, Mongolsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Ukrajina, USA a Vietnam.

Stipendia se poskytují pouze kandidátům/kandidátkám, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, případně zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Stipendium zahrnuje:

  • ubytování a stravu (snídaně, obědy, večeře);
  • zápisné a výuku;
  • výlety a exkurze;
  • některé Letní školy poskytují i lístky na MHD (informace k dispozici na webové stránce příslušné Letní školy).

Stipendium nezahrnuje:

  • náklady na mezinárodní dopravu;
  • náklady na pojištění;
  • náklady na vyřízení víza.

Jak se přihlásit?

Přihláška je k dispozici na http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2

Součástí přihlášky je i životopis napsaný v češtině nebo angličtině a kopie dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Instituce přijímající přihlášky může požadovat předložení i dalších dokumentů (např. motivační dopis, certifikát o úrovni jazyka aj.).

Součástí přihlášky je také prohlášení, že se zájemce může zúčastnit celého trvání kurzu LŠSS.

Počet poskytovaných míst a jejich distribuce mezi jednotlivé Letní školy jsou stanoveny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Bližší informace o tom, na jakou Letní školu se mohou uchazeči jednotlivých zemí hlásit, by měla poskytnout instituce přijímající přihlášky ke stipendiu.

Přihláška s přílohami musí být předána příslušné instituci přijímající přihlášky (může to být místní agentura nebo ministerstvo, v některých zemích výběr provádí zastupitelský úřad České republiky), bližší informace poskytne zastupitelský úřad České republiky.

 

Přihlášky zaslané přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným Letním školám nebudou akceptovány. Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven přijímající institucí.

Výběr kandidátů

Instituce přijímající žádosti nominuje: i) řádně nominované kandidáty, ii) náhradníky, kterých může být až dvojnásobek řádně nominovaných, a doručí svou nominaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 31. března 2020.

Úspěšní kandidáti budou kontaktováni přímo pořadateli přidělené Letní školy.

Úspěšný kandidát je po kontaktování pořadatelem Letní školy povinen svou účast potvrdit. V případě, že se kandidát nebude moci Letní školy zúčastnit, ihned o této skutečnosti informuje MŠMT (kontaktní email: matus.ziga@msmt.cz) nebo kontaktní osobu příslušné Letní školy. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si vyhrazuje právo na umístění úspěšného kandidáta do jiné Letní školy, než jakou si zvolil na své přihlášce.

Omluva neúčasti na kurzech LŠSS

Pokud se některý z oficiálně nominovaných a přijatých účastníků LŠSS nebude moci z nepředvídatelných důvodů kurzů zúčastnit, je nutné, aby o dané skutečnosti neprodleně informoval odbor mezinárodních vztahů MŠMT na e-mailové adrese matus.ziga@msmt.cz, stejně jako příslušnou Letní školu, aby mohl být obratem kontaktován náhradník.

V případě nenaplnění kvóty stipendijních míst (nominovanými uchazeči i náhradníky), která jsou nabízena dané partnerské zemi na jedné z pořádajících škol, je možné poskytnout tato nevyužitá stipendijní místa zájemcům z řad náhradníků jiné partnerské země.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění NENÍ do stipendia zahrnuto. Úspěšným kandidátům je důrazně doporučeno sjednat si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu v České republice. Více informací může poskytnout zastupitelský úřad České republiky v zemi původu kandidáta.

MŠMT ani vysoké školy, které pořádají LŠSS, nenesou odpovědnost za hrazení jakýchkoli nákladů na zdravotní péči stipendistů, které mohou vzniknout během jejich pobytu v České republice, ani za hrazení případných nákladů na repatriaci.

Víza

Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ze zemí s tzv. vízovou povinností naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

MŠMT doporučuje, aby oficiálně nominovaní uchazeči o stipendium i náhradníci ze zemí s vízovou povinností požádali o udělení víza v dostatečném časovém předstihu.

Zpracování osobních údajů

Základní informace o způsobu zpracování osobních údajů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejich ochraně jsou zveřejněny na   http://www.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem

Účast na LŠSS jako samoplátce

Zájemci se mohou na Letní školy slovanských studií přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Informace o přihlášení jako samoplátce jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných pořadatelských škol.

Veškeré další informace naleznete na http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2.