english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání státního občanství ČR - nová právní úprava

S účinností od 1. 1. 2014 mohou některé kategorie osob (např. bývalí čeští občané) nabýt české státní občanství učiněním tzv.
„prohlášení" před kompetentním úřadem.

Pro všechny kategorie oprávněných osob (dále jen „žadatelů") platí následující pravidla:

1. Doklady vystavené orgány cizího státu  předkládané s prohlášením musí být opatřeny potřebnými ověřeními (v případě  lotyšských  dokladů  tzv. apostillou) a s úředními překlady do českého jazyka. Každý prohlašovatel vyplní formulář se svými osobními údaji.

2. K přijetí prohlášení jsou příslušné krajské úřady dle místa trvalého, resp. posledního trvalého pobytu žadatele na území ČR. Pokud žadatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, je k přijetí žádosti příslušný Úřad městské části Praha 1. Žadatelé žijící v Lotyšsku mohou prohlášení učinit u českého zastupitelského úřadu, který je příslušnému úřadu v ČR přepošle. Prohlášení je nutno učinit osobně, nikoliv např. v poštovním styku (a to ani  pokud je podpis na listině ověřen notářem) či v zastoupení jinou osobou na základě plné moci.

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství před 1.1.2014, nejednalo-li se o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině, nebo nejedná-li se o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto dni stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky narozené v období, kdy žadatel nebyl českým občanem. Formulář prohlášení dle § 31 s výčtem potřebných dokladů.

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která byla k 31.12.1992 státním občanem České a Slovenské Federativní Republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky; nabytí státního občanství České republiky tímto způsobem není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky. Fyzická osoba, jež je v přímé linii potomkem bývalého občana podle předcházející věty, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky. Do prohlášení lze zahrnout i dítě. Formulář prohlášení dle § 32 s výčtem potřebných dokladů.

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič byl českým občanem

Prohlášením o nabytí státního občanství ČR může nabýt státní občanství fyzická osoba, která se narodila v době od 1.10.1949 do 7.5.1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1.1.1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem. Toto prohlášení lze podat nejpozději do jednoho roku do 1.1.2015. Do tohoto prohlášení nelze zahrnout potomky. Formulář prohlášení dle §33 s výčtem potřebných dokladů.

přílohy

Obcanstvi___31 77 KB PDF (Acrobat dokument) 3.1.2014

Obcanstvi___32 77 KB PDF (Acrobat dokument) 3.1.2014

Obcanstvi___33 75 KB PDF (Acrobat dokument) 3.1.2014