english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání

Podání žádosti o vydání cestovního dokladu ČR

Od 1. 1. 2016 v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 318/2015 Sb. se mění zákon č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech v následujících bodech:

 • zrušení vydávání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pas blesk),
 • rozšíření okruhu oprávněných osob k převzetí cestovního pasu a umožnění převzetí cestovního pasu žadatelem nebo jinou oprávněnou osobou u vedoucího honorárního konzulárního úřadu ČR (dále „HKÚ“) v zahraničí nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu občana nebo posledního trvalého pobytu na území České republiky, a to i v případě, že občan podal žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.
 • Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává s územní platností do všech států světa
  • občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let,
  • občanům mladším 15 let s dobou platnosti  5 let.
 • Žádost o vydání cestovního pasu, diplomatického pasu a služebního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji lze podat u všech ZÚ s výjimkou honorárního konzulárního úřadu. Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu, diplomatického pasu a služebního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti, pouze předloží doklady potřebné k jeho vydání, které budou stejné jako dosud. Na žádost žadatele lze doplnit nepovinné údaje (tituly). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nebude možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství.
 • Cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána u ZÚ s výjimkou honorárního konzulárního úřadu, se vydává ve lhůtě 120 dnů. Cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Kdo může žádost podat:

 • občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu nahradí projev souhlasu zákonného zástupce a jeho podpis na žádosti před příslušným orgánem při podání žádosti,
 • zákonný zástupce občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu nahradí projev souhlasu zákonného zástupce a jeho podpis na žádosti před příslušným orgánem při podání žádosti,
 • zákonný zástupce občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena,
 • je-li zákonným zástupcem rodič, postačí souhlas jednoho z rodičů.

 

Žadatel o vydání cestovního pasu se musí dostavit osobně.

 • Držitel cestovního dokladu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou honorárního konzulárního úřadu, požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

Právní úprava:

 • zákon č. 318/2015 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 329/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů,
 •  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.