english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Dovolujeme si informovat české občany, že prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 358/2017 Sb., s datem rozeslání dne 27. října 2017 vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově a stanovil dny jejich konání na pátek 5. ledna 2018 a sobotu 6. ledna 2018. 
 

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo  v pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 39 se sídlem  v Trutnově. 

Na zastupitelském úřadě ČR v  Rize tedy hlasování probíhat nebude.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu P ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území  České republiky, a to v jakémkoliv volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny, tj.  spadajícím do volebního obvodu č. 39 se sídlem v Trutnově.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Žádost o voličský průkaz může být podána v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 29. prosince 2017) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 3. ledna 2017 do 16 hod.).

Zastupitelský úřad ČR v Rize  předá voličský průkaz voličům, zapsaným v jeho zvláštním seznamu voličů nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 21. prosince 2017) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo může být voliči též zaslán.

Voličské průkazy mohou být vydány najednou pro obě kola voleb  nebo volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR (do 10. ledna 2018 do 16. hod.).

Informace o volbách do Senátu, jakož i informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/doplnovaci-volby-do-senatu-parlamentu-cr-ve-volebnim-obvodu-c-39-sidlo-trutnov.aspx