english  latviski  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Opakované volby do Senátu Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 380/2016 Sb., s datem rozeslání dne 22. listopadu 2016, vyhlásil opakované volby do Senátu ve volebním obvodu č. 4 a stanovil dny jejich konání na 27. a 28. ledna 2017 (první kolo).

Nejvyšší správní soud usnesením č.j. Vol.4/2016-178 ze dne 10. listopadu 2016 konstatoval, že volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (první kolo) a ve dnech 14. a 15. října 2016 (druhé kolo) ve volebním obvodu č. 4 se sídlem v Mostě jsou neplatné.

 

Z tohoto důvodu se podle ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí nejpozději do 90 dnů poté, kdy soud shledal návrh  na neplatnost voleb opodstatněným, konat opakované volby od Senátu.

 

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod  č. 380/2016 Sb., s datem rozeslání dne 22. listopadu 2016, vyhlásil opakované volby do Senátu ve volebním obvodu č. 4 a stanovil dny jejich konání na 27. a 28. ledna 2017 (první kolo). Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno; za den vyhlášení je tak považován 22. listopad 2016.

 

Případné druhé kolo opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den  po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že případné druhé kolo voleb by proběhlo 3. a 4. února 2017 ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky  a   o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška), a vyhláška Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

 

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 4 se sídlem v Mostě. Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude. 

 

Zastupitelské úřady ČR plní v souvislosti s volbami do Senátu P ČR úkoly, které vyplývají z volebního zákona. Jednotlivé úkoly se týkají následujících oblastí:

 

  • vedení zvláštních seznamů voličů (přijímání a zpracování žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů (do 18.12.2016), uzavření zvláštního seznamu voličů  a jeho předání zastupitelským úřadem ústředí MZV, odstraňování duplicit  a vyškrtávání voliče, vydávání potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů na základě jeho žádosti, zasílání sdělení o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů na základě sdělení obecního úřadu voliči);

 

  • vydávání voličských průkazů voličům, zapsaným ve zvláštním seznamu voličů;

 

  • zajištění informování voličů, žijících ve zvláštním volebním okrsku ZÚ.

 

 

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 28. prosince 2016, a předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán. Po odstranění duplicit sdělí Ministerstvo zahraničních věcí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. 7. ledna 2017, konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra.

 

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu P ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

 

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

 

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 20. ledna 2017) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 25. ledna 2017 do 16 hod.); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

 

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 12. ledna 2017) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Doporučujeme vydávat voličské průkazy najednou pro obě kola voleb (jeden pro první kolo, druhý pro druhé kolo) bez ohledu, zda je v žádosti výslovně uvedeno, že volič chce oba průkazy vydat současně; tyto voličské průkazy je třeba opatřit řádnými daty a razítkem a uvést, pro které kolo jsou vydány.

 

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR.