english  latviski  česky 

Paplašinātā meklēšana
norāde par rakstu Drukāt Decrease font size Increase font size

Vispārīgā informācija

Līgumiskā bāze, augstākā un vidējā izglītība, projekti Comenius, stipendijas un čehu valodas mācīšana Latvijā, Čehijas univerzitāšu saraksts, čehu valodas kursi vasaras skolās Čehijā

 

1.1. Augstākā izglītība

a) Līgumiskā bāze

Sadarbības noteikumus izglītības jomā starp Latviju un Čehiju līgumiski regulē kopš 1999. gada noslēgtā Vienošanās starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrju un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes lietu un fizkultūras ministriju par sadarbību izglītības, jaunatnes un sporta jomā, ko laika posmam no 1999. līdz 2001. gadam parakstīja toreizējais Čehijas premjerministrs M. Zemans vizītes laikā Rīgā. Tādā pašā redakcijā to pagarināja laika posmam no 2002. līdz 2005. gadam, kad Čehijā 2001. gada novembrī viesojās toreizējais Latvijas izglītības ministrs K. Greiškalns. Jaunā, grozītā redakcijā. Vienošanos laika posmam no 2007. līdz 2010. gadam parakstīja 2008. gada augustā toreizējā izglītības un zinātnes ministre B. Rivža un toreizējais Čehijas vēstnieks Latvijā J. Finferle. Jauna redakcija laika posmam no 2012. līdz 2015. gadam bija pagarināta 2012.g. 31.janvārī LR Izglītības un zinātnes ministrijā ar ČR vēstnieka P. Šepeļāka un LR IZM ministru R. Ķīļa parakstiem.

b) Sadarbība izglītības jomā

Sakarā ar vienošanās parakstīšanu par sadarbību kultūras jomā prezidenta G. Ulmaņa vizītes laikā Prāgā 1999. gada maijā, Vienošanos par sadarbību starp Kārļa Universitāti un Latvijas Universitāti  parakstīja arī abu augstskolu rektori. Zinātnes vai izglītības jomā nav reģistrētas nekādas ievērības vērtas aktivitātes. Kultūras jomā var minēt, ka 2009. gada septembrī pēc Latvijas puses uzaicinājuma sakarā ar Latvijas Universitātes dibināšanas 90. gadu jubilejas svinībām Latvijā viesojās Kārļa Universitātes koris Gaudium Pragense (viens kopīgs koncerts ar Latvijas Universitātes kori Jubilate LU galvenās ēkas Lielaja aulā).

Vēl vienu vienošanos par sadarbību ir noslēgusi Prāgas Ekonomikas augstskola ar Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu RSEBAA. Ļoti auglīgi sadarbojas Rīgas Tehniskā universitāte ar Brno Tehnisko augstskolu. Eiropas izglītības maģistra studiju programmas ietvaros turpinās sadarbības starp Ostravas Universitātes Pedagoģijas fakultāti un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu.  2008. gadā ir iesākusies sadarbība starp Olomoucas universitāti un Vidzemes Augstskolu. Individuālo darba vizīšu līmenī turpinās apmaiņa starp Daugavpils universitāti un Dienvidčehijas universitāti. Pastāv arī regulāra studentu apmaiņa programmas “Socrates” ietvaros, kas iespējama tikai pamatojoties uz vienošanās noslēgšanu starp attiecīgajām institūcijām. Ir vairākas augstskolas, kam ir noslēgti līgumi ar čehu partneriem (piem. Banku augstskolai Rīgā ar Brno Tehnisko augstskolu, Brno Janāčeka Mūzikas akadēmijai ar Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmiju Rīgā, Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai (RSEBAA) ar Augstāko Tehnisko skolu, Rīgas Tehniskajai universitātei ar Brno Tehnisko augstskolu). Vispārīgi var teikt, ka šajā jomā no Čehijas puses visaktīvākās ir Brno augstskolas. 

Individuāli aktīvāk filoloģijas un vēstures jomā darbojas čehu speciālisti Pāvels Štolls un Lubošs Švecs no Kārļa Universitātes, kuri uztur aktīvus kontaktus ar Latvijas izglītības iestādēm un arhīviem un regulāri piedalās Latvijā rīkotajās konferencēs.

c) Stipendijas

Sakarā ar grozījumiem, kas izdarīti iepriekš citētajā Vienošanās par laika posmu no 2007. līdz 2010. gadam, stipendijas tiek piešķirtas šādi: bakalaura un maģistra studiju studentiem to ilgums pagarināts līdz divdesmit mēnešiem (no sākotnējiem desmit), turpretim doktorandu programmām samazināts uz desmit mēnešiem no sākotnējiem divdesmit, jo par tām neviens nebija interesējies. Pedagoģiskajam personālam stipendijas ilgums atstāts 3 mēneši.

Prakse apliecina, ka stipendiju skaita palielināšana bakalaura un maģistra studijām ir bijusi pamatota, jo par tām ir liela interese, turklāt galvenokārt no abu valodu studentiem LU un Kārļa Universitatē, kā arī daļēji no citu specialitāšu studentu un pasniedzēju puses (Rīgas Tehniskā universitāte un Brno Tehniskā augstskola). Lai stipendijas varētu saņem mākslas augstskolu studenti, kuri šo iespēju labprāt izmantotu, Latvijā par šķērsli ir fakts, ka mākslinieciskās ievirzes augstskolas ir pakļautas Kultūras ministrijai, nevis Izglītības un zinātnes ministrijai, un tapēc Latvijas puse negrib vai nevar Vienošanos pielietot šāda tipa skolām. Tāpēc Latvijas mākslas skolas apmaiņai ar čehu partneriem izmanto stipendijas programmas “Socrates” ietvaros.

Kas attiecas uz stipendijām, kuras saskaņā ar Vienošanos tiek piešķirtas vasaras skolu kursu ietvaros, tās ik gadus tiek piešķirtas divas katrai pusei. Čehu puse piedāvā mēnesi ilgus kursus Slāvu studiju vasaras skolai Prāga un Pilzenē, kurus organizē Kārļa Universitāte un Rietumčehijas Universitāte, un Latvijas puse apmaiņā piedāvā stipendiju dalībai Baltijas vasaras skolā Vidzemes Augstskolā Valmierā un kopš 2009. gada arī Rīgas Tehniskās universitātes Vasaras skolā. Šīs stipendijas tiek abās pusēs pilnībā izmantotas.

 

1.2. Vidējā izglītība

Vidusskolu starpā par izcilu aktivitāti var nosaukt vienreizēju valodas projektu “...un dziesmas vieno”, ko, pateicoties programmas “Comenius” un Latvijas un Čehijas vēstniecību atbalstam 2006. un 2007. gadā bija noorganizējuši Blansko pilsētas ģimnāzijas un Ventspils ģimāzijas audzēkņi un skolotāji. Projekta mērķis bija praksē izmēģināt trešās valodas apguvi ar jau kopīgi apgūtās otrās valodas starpniecību. Abu ģimnāziju audzēkņi, kas pastiprināti apgūst vācu valodu, tādējādi iepazinās ne vien ar otras tautas valodu, bet, uzturoties šajās valstīs, arī ar to kultūru. Rezultātā notika kopīgi koncerti Livonijas ordeņa pilī Ventspilī 2006. gada 4. oktobrī un Blansko kultūras namā 2007. gada 1. martā, kuros piedalījās abu valstu vēstnieki, vietējo pašvaldību pārstāvji un skolēnu vecāki un kuri ierakstīti audio variantā Venstpilī un video variantā Blansko. Detalizētākas atsauksmes ir pieejamas skolu tīmekļa vietnēs, tostarp pateicība abu valstu vēstniecībām, kas bija patroni šim sarīkojumam.

Mēs esam regulāri saņēmuši informāciju par esošu vai rodošos sadarbību starp citām vidusskolām, piemēram, Rīgas dizaina skolu un Prāgas Mākslas un rūpniecības vidusskolu, pašlaik risinās aktīva sadarbība ar līdzīgas ievirzes vidusskolām Tāborā, Brno un Ostravā.

 

1.3  „Comenius“ projekti

2006.-2007. gadā risinājās valodas projekts „…un dziesma vieno”, kurā bija iesaistīta Blansko pilsētas Čehijā ģimnāzija un Venstpils ģimnāzija. 2007.-2009. gadā projektā piedalījās Čehijas pilsētas Vizovices pamatskola un Brocēnu pilsētas Latvijā pamatskola (vēl projektā piedalījās Turcijas pilsētas Okulu un Grieķijas pilsētas Papagosas pamatskolu skolēni), un tika sagatavots projekts, kam vajadzēja iepazīstināt ar partnervalstu kultūras mantojumu.

2009.-2010. gadā risinājās kopīgs divgadīgs projekts ar nosaukumu „Kopīgi tradīcijās – kopīgi nākotnē“, kura piedalījās Masarova pamatskola no Brno Čehijā, Balvu pamatskola Latvijā un J. Brehvas /J. Brzechwa/ pamatskola Dobranovicē /Dobranowice/ Polijā. Šajā projektā bija iesaistīti minēto skolu 6. līdz 9. klases skolēni un tā uzdevums bija iepazīties ar partnervalstu tradīcijām, folkloru, kultūru un mākslu, vēršot uzmanību uz to vēsturiskajam saknēm un vērtībām, uz kuram balstās tautas, veidojot moderno sabiedrību, un to uzturēšana arī ir viens no sekmīgas valsts attīstības priekšnoteikumiem nākotnē. Pēc čehu skolas direktora teiktā projekts tiks paplašināts un turpināsies arī nākamajos gados.

 

2. Čehu valodas mācīšana Latvijā

a) Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte – akadēmiskais kurss studentiem

Vienīgā iestāde, kas piedāvā izglītību čehu valodas jomā, ir Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte. Tā radās 2010. gada sākumā, apvienojot divas fakultātes – Moderno valodu fakultāti un Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāti (agrāko Filoloģijas fakultāti).

Čehu valodu Humanitāro zinātņu fakultātē māca kopš 1997. gada (toreiz tā bija Filoloģijas fakultāte), kad valodas mācīšanu uzsāka vietējā bohēmiste, kas čehu valodu bija studējusi Sanktpēterburgā. Čehu valodas specialitātes vislielākais uzplaukums bija čehu valodas lektorāta darbības laikā no 1999. līdz 2004. gadam, kad mācības vadīja oficiāli pieaicināti čehu lektori. Lielu ieguldījumu čehu valodas mācīšanā deva Bohēmistikas un polonistikas centrs, ko atvēra pēc čehu un poļu valodas lektoru iniciatīvas 2002. gada oktobrī. Kopš 2006./2007. mācību gada čehu valodu māca vietējā bohēmiste Nadežda Kopoloveca, kas ir docētāja un Bohēmistikas un polonistikas centra vadības locekle. 2018. gadā docētāja veiksmīgi aizstāvēja promocijas darbu, tajā salīdzinot čehu un latviešu politisko diskursu, ir ieguvusi filoloģijas doktora grādu un 2019. gada janvārī tika ievēlēta arī čehu valodas docenta amatā.

Čehu un poļu valodas Latvijas Universitātē tiek pasniegtas krievu filoloģijas programmā kā galvenās sekundārās slāvu valodas valodniecības specializācijas studentiem. Katru otru gadu pavasaras semestrī studenti (parasti no 8 līdz 15 studentiem) izvēlas mācīties čehu valodu un kopējais akadēmisko stundu skaits divu gadu laikā sastāda 224 stundas. Šāds stundu skaits kopā ar patstāvīgo darbu pēc diviem gadiem parasti ļauj studentiem sasniegt B1 līmeni atbilstoši Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvei. Čehu valodas nodarbības arī izsauc lielu interesi viesstudentiem – katra semestra laikā nodarbības apmeklē no diviem līdz pieciem studentiem, tostarp no Čehijas, parasti ar nolūku iepazīties ar čehu valodas kā svešvalodas mācīšanas tradīcijām Latvijā. Latvijas studentiem katru gadu arī tiek piedāvāta iespēja braukt uz Čehiju mācīties čehu valodu kā svešvalodu gan Erasmus līgumu, gan divpusēju līgumu pamatā. Bohēmistikas un polonistikas centrs aktīvi sadarbojas ar Čehijas Republikas vēstniecību Rīgā, ar Čehijas un Latvijas augstākas izglītības iestādēm, un pateicoties tam studentiem ir iespēja regulāri apmēklēt ar čehu kultūru saistītus pasākumus Latvijā.

b) Firma Skrivanek Baltic – kursi fiziskām un juridiskām personām

Kopš 2008. gada februāra čehu valodas kursus fiziskām un juridiskām personām piedāvā Čehijas tulkošanas uzņēmuma filiāle Skrivanek Baltic, kas Latvijā veiksmīgi darbojas kopš 2003. gada. Diemžēl interese par čehu valodu nav tik liela, lai varētu izveidot grupas, tāpēc apmācība notiek individuāli.

 

3. Čehijas Republikas univerzitāšu saraksts

lasīt šeit

 

4. Čehu valodas kursi vasaras skolās Čehijā

LŠSS (Slāvu studiju vasaras skola) Masarykovy univerzity v Brně, LŠSS Univerzity Palackého v Olomouci, LŠSS Západočeské univerzity v Plzni, LŠSS Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, LŠSS Univerzity Karlovy v Praze, LŠSS Univerzity Karlovy v Poděbradech

 

Pielikumi

seznam_ceskych_univerzit 16 KB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2012.16.4

Brno_information 353 KB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2010.22.3

Plzen_information 253 KB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2010.22.3

Ceske_Budejovice_information 161 KB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2010.22.3

Praha_information 104 KB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2010.22.3

Podebrady_information 165 KB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2010.22.3

Letni_skola_Olomouc 1 MB PDF (Adobe Acrobat dokuments) 2013.26.3