english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o biometrický cestovní doklad ČR

Cestovní doklady České republiky jsou vydávány s biometrickými údaji, které zahrnují digitální zobrazení obličeje a otisky prstů, jež jsou snímány žadatelům starším 12 let.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, stanovuje následující:

 • cestovní pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (dále jen "biometrický cestovní pas") se vydává s územní platností do všech států světa a s dobou platnosti 5 let občanům mladším 15 let nebo 10 let občanům starším 15 let,
 • žádost o cestovní doklad může podat občan starší 15 let. Pokud je žadatelem nezletilý občan (15-18 let), připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem (v případě, že zákonný zástupce není podání žádosti přítomen). Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, osobní účast občana mladšího 15 let při podání žádosti je však povinná,
 • žadatelům starším 12 let se při podání žádosti snímají otisky prstů,
 • děti školního věku dostatečně ovládající psací písmo podepisují žádost v rubrice "Podpis žadatele". Daný podpis bude zobrazen ve vyhotoveném cestovním dokladu,
 • je-li žádost podána u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, biometrický cestovní pas se vydává ve lhůtě 120 dnů; je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, biometrický cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů,
 • biometrický cestovní pas lze převzít u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. V případě, že je žádost podávána u zastupitelského úřadu, je možné převzít cestovní doklad i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu  nebo posledního trvalého pobytu na území ČR. Je rovněž možné převzít vyhotovený doklad prostřednictvím honorárního konzulátu ČR (převzetí u jiného orgánu, než u kterého je žádost podávána, je nutné předem stanovit při podání žádosti),
 • žadatel o vydání pasu musí podat svou žádost osobně, zastupování na základě plné moci při řízení o vydání biometrického cestovního pasu či o doplnění údajů v tomto pase je vyloučeno. V případech zvláštního zřetele může vyhotovený cestovní doklad převzít zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele,
 • zákon stanoví následující důvody skončení platnosti cestovního dokladu:

              a) uplynutím doby v něm vyznačené,

              b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení – občan je povinen neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu,

              c) uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

              d) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého,

 • držitel je povinnen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání nebo zastupitelskému úřadu.

 

K žádosti o vydání biometrického pasu je žadatel povinen předložit:

 1. doklad totožnosti žadatele (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, platný cizozemský identifikační průkaz),
 2. doklad o jménu a příjmení budoucího držitele pasu (občanský průkaz, cestovní pas, matriční doklad, v případě vdaných žen český oddací list),
 3. doklad o státním občanství ČR (platný občanský průkaz ČR, platný cestovní pas ČR, osvědčení o státním občanství ČR mladší 1 roku),
 4. doklad o rodném čísle (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, doklad o přidělení rodného čísla, nebo matriční doklad),
 5. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list), je-li důvodem pro vydání nového pasu změna některého ze zapsaných údajů,
 6. nepovinné - příslušný doklad o získaném  akademickém titulu, žádá-li občan o zápis tohoto titulu do cestovního dokladu
 7. při žádosti zákonného zástupce o biometrický pas pro dítě do 15 let – rodný list dítěte, doklad o státním občanství dítěte,
 8. 1 fotografie, 
  DŮLEŽITÉ: Fotografie musí splnit následující požadavky: barevná, odpovídající současnému vzhledu žadatele, rozměry 5x5 cm, minimální rozlišení 250 DPI, bílé pozadí, zobrazení tváře s neutrálním výrazem ve vysoké kvalitě s přirozenými barvami (nesmí být upravováno). Tvář nesmí vyplňovat celou fotku: nad hlavou musí být alespoň jeden cm bílého pozadí, ramena viditelná. Viz modelová fotografie (pdf, 68kB).

Dále musí žadatel při podání žádosti uhradit správní konzulární poplatek ve výši 1200 Kč u žadatelů starších 15 let a 400 Kč u žadatelů mladších 15 let (možno uhradit v SAR v hotovosti dle aktuálního směnného kurzu, nebo kartou v CZK).

Pozn: Není možné, aby občan současně s pasem žádal o vydání matričního dokladu z odd. Zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství.

 

Konec platnosti cestovního dokladu

Zastupitelský úřad České republiky v Rijádu upozorňuje, že cestovní doklad ČR, jemuž skončila platnost či je zcela zaplněn údaji, nelze v souladu s českou legislativou fyzicky zneplatnit. Pro účely převodu víza vystavuje zastupitelský úřad pro imigrační úřady Saúdské Arábie potvrzení o této skutečnosti, které podléhá konzulárnímu poplatku. V případě zájmu o vystavení potvrzení kontaktujte náš zastupitelský úřad prostřednictvím e-mailu consulate_riyadh@mzv.cz.

přílohy

Vzor fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 3.6.2016