english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zvláštní seznam voličů

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů s českým státním občanstvím, kteří mají trvalé bydliště či dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, vedený zastupitelským úřadem ČR v zahraničí (dále jen „ZÚ“).

Zvláštní seznam je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu, pouze se aktualizuje. Aktualizaci provádí ZÚ průběžně, vždy na žádost voliče o zápis či vyškrtnutí ze seznamu.

Podle platné právní úpravy je možné v zahraničí hlasovat pouze v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a nově též při volbě hlavy státu. Hlasování při volbách do jiných zastupitelských orgánů se lze zúčastnit pouze na území ČR. Voliči, kteří jsou zapsáni do zvláštního seznamu ZÚ, se mohou voleb konaných na území České republiky zúčastnit pouze na základě voličského průkazu vydaného tímto úřadem, případně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu.

 

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Zápis oprávněného občana do zvláštního seznamu voličů provede ZÚ na základě písemné žádosti o zápis. Forma žádosti není přesně stanovena (příklad lze nalézt zde: Formulář žádosti o zápis (DOC, 33 KB)). Z obsahu podání musí být zřejmé, že žadatel projevuje vůli být zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ ČR v Rijádu.

Žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících:

a) totožnost žadatele - platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, popř. jiný platný úřední doklad, a to i cizozemský, opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození);

b) státní občanství žadatele – platný občanský průkaz, platný cestovní doklad, platný cestovní průkaz, aktuální osvědčení, popř. potvrzení o státním občanství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, a to i starší 6 měsíců, je-li v něm uveden údaj o státním občanství ČR, Listina o udělení občanství ČR vydaná podle zák. č. 88/1990 Sb., je-li v ní uvedeno, že občan nabyl státní občanství ČR;

c) bydliště žadatele v územním obvodu Velvyslanectví ČR v Saúdské Arábii – bydliště prokazuje žadatel úředním dokladem vydaným státním orgánem KSA příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana (potvrzení přihlašovacího úřadu, povolení k pobytu, identifikační karta, osobní průkaz). Pobyt lze doložit také jinými doklady, pokud je v nich uveden údaj o bydlišti (např. řidičský průkaz, karta sociální pojišťovny, průkazka zdravotní pojišťovny, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, ve kterém žadatel o zápis do zvláštního volebního seznamu voličů bydlí, korespondence s bankovním úřadem, účet za plyn, elektřinu, telefon). Potvrzení o bydlišti nelze nahradit čestným prohlášením žadatele.

 

Hlasovací průkaz

Oprávněná osoba zapsaná ve zvláštním seznamu voličů může požádat ZÚ o vydání hlasovacího průkazu písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem, doručeným v zákonem stanovené lhůtě před uskutečněním voleb. ZÚ předá hlasovací průkaz osobně oprávněné osobě nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem oprávněné osoby žádající o vydání voličského průkazu, nebo jej oprávněné osobě zašle v poštovním styku formou doporučené zásilky.

 

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů provede ZÚ na písemnou žádost (příklad lze nalézt zde: Formulář žádosti o vyškrtnutí (DOC, 32 KB)) voliče doručenou osobně, poštou či faxem. O provedeném vyškrtnutí ze seznamu vydá ZÚ žadateli písemné potvrzení, na jehož základě může být volič zapsán zpět do stálého seznamu voličů u obecního úřadu v místě svého trvalého bydliště na území České republiky.

 

Oprávněná osoba, která je zapsaná ve zvláštním seznamu voličů ZÚ, se může zúčastnit hlasování na území ČR pouze na základě hlasovacího průkazu nebo musí ve stanovené lhůtě požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.