italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Public Domain Pictures
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Italský plán obnovy a odolnosti (PNRR) umožní restartovat italské hospodářství

K dispozici je celkem 221 mld. EUR a 318 stran textu PNRR. Většinu prostředků představují zdroje EU. Z Fondu obnovy EU získá Itálie 191,5 mld. EUR (69 mld. Eur jsou granty a 122,6 půjčky), kterými bude financovat infrastrukturní a ekologické projekty a digitalizaci. Dále byl vytvořen doplňkový plán s prostředky ve výši 30,6 mld. na další konkrétní projekty. Předpokládá se také opětovné začlenění zdrojů z Fondu pro rozvoj a soudržnost ve výši 15,5 miliardy.

 

Řízením a koordinací Plánu bylo pověřeno Ministerstvo financí. Správou plánu a odpovědností za jeho provádění jsou pověřena ministerstva a místní správní orgány. 40% prostředků je určeno na boj se změnou klimatu, 27% prostředků je určeno na digitalizaci a 10% na sociální soudržnost. Celkový dopad PNRR na národní HDP do roku 2026 se odhaduje na přibližně 16 procentních bodů. Pro jih je očekávaný dopad přibližně 24 procentních bodů. V roce 2026 se předpokládá navýšení HDP o 3,6% a růst zaměstnanosti o 3%.

Součástí Plánu je i několik systémových reforem, jejichž cílem je zefektivnění státní správy, spravedlnosti, zjednodušení právních norem a podpora konkurenčního prostředí. Plán se zabývá absencí generační výměny, investicemi do lidského kapitálu a digitalizací. U soudnictví řeší dlouhou délku soudních řízení a posílení soudů, stejně jako zjednodušení procesních řízení. Součástí je i snaha o zjednodušení zákonů v oblasti veřejných zakázek a investic s cílem urychlit realizaci infrastrukturních projektů. Cílem je rovněž oživení trhu práce, zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení ohledů na životní prostředí a daňová reforma. Plán cílí především na ženy a mladé lidi a měl by rovněž podpořit sociální začlenění a snižování rozdílů mezi regiony. Zároveň představuje strategii na zastavení klesající porodnosti.

Významnou součástí plánu jsou investice na podporu jižních regionů s vědomím, že růst jihu je růstem Itálie. Do infrastruktury a udržitelné mobility v jižních regionech půjde 14,5 mld. EUR, což je 53% celkové částky. Částka 8,8mld EUR je určena na sociální začleňování a soudržnost v jižních regionech, což představuje 39% celkové částky a 14,6 mld. Eur na podporu vzdělávání a výzkumu v jižních regionech, což je 46% celkové částky.

Plán vytyčil 6 prioritních oblastí.

1) Digitalizace, inovace, konkurenceschopnost, kultura

Je přiděleno 49,2 mld. EUR, z čehož je 40,7 mld. z Fondu obnovy a 8,5 mld. z doplňkového fondu. Cílem je podpora digitální transformace, podpora inovací ve výrobě a investice do dvou odvětví, která jsou pro italskou ekonomiku klíčová – cestovní ruch a kultura. Investice přinesou připojení přibližně 8,5 mil. domácností a 9 000 školních budov na síť, zlepší mobilního připojení a akcelerují rozvoj sítí 5G. Dojde k digitalizaci státní správy, zavádění inovativních technologií a snazšímu přístupu k datům.

2) Zelená revoluce a ekologická transformace

Je přiděleno 68,6 mld. EUR, z čehož je 59,3 mld. z Fondu obnovy a 9,3 z doplňkového fondu.

Cílem je zvýšení udržitelnosti a odolnosti italského hospodářství a zajištění ekologické tranzice. Součástí Plánu jsou investice do oběhového hospodářství a nakládání s odpady tak, aby bylo dosaženo 65% recyklace plastového odpadu a 100% recyklace v textilním průmyslu. Jsou vyčleněny zdroje na posílení městské hromadné dopravy, nízkoemisní autobusy, vozidla s alternativním pohonem a obnova železničního vozového parku. Bude se investovat do využití vodíku a budování vodíkové infrastruktury. Součástí Plánu jsou investice do vodohospodářství a snížení ztrát v rozvodech vody o 15% ročně. Zároveň dojde k zavedení daňových zvýhodnění ke zvýšení energetické účinnosti soukromých i veřejných budov, které umožní renovaci až 50 000 budov ročně. Dochází k prodloužení ekobonusu 110%, kdy je ekologická rekonstrukce budov refundována částkou 110%.

3) Infrastruktura pro udržitelnou mobilitu

Je přiděleno 31,4 mld. EUR, z čehož je 25,1 mld. z Fondu obnovy a 6,3 mld. z doplňkového fondu. Cílem je rozšíření moderní a udržitelné dopravní infrastruktury do celé země. Součástí jsou investice do vysokorychlostní železniční dopravy, zejména ve středních a jižních regionech, modernizace železničních tratí a digitalizace logistických řetězců.

4) Vzdělání a výzkum.

Je přiděleno 31,9 mld. EUR, z čehož je 30,9 mld. z Fondu obnovy a 1 mld. z doplňkového fondu.  Cílem je posílení vzdělávacího systému, výzkumu, transferu technologií a zvýšení digitální gramotnosti. Investice půjdou i do školek a zařízení k péči o děti, kdy by mělo být vytvořeno 152 000 místo pro děti do 3 let a 76 000 míst pro děti od 3 do 6 let. Prostředky jsou určeny i na renovaci školních budov o celkové ploše 2 400 000 metrů čtverečních.

5) Začlenění a soudržnost

Je přiděleno 22,4 mld. EUR, z čehož je 19,8 mld. z Fondu obnovy a 2,6 z doplňkového fondu. Dalších 7,3 mld. EUR půjde ze zdrojů React-Eu  (investiční nástroj EU pro soudržnost a území Evropy). Cílem je snazší přístup na trh práce, zlepšení odborné přípravy, posílení aktivní politiky zaměstnanosti a podpora sociálního začleňování. Dojde ke zřízení fondu na podporu podnikání žen, dojde k posílení podpory autonomního života u osob se zdravotním postižením. Součástí jsou investice do infrastruktury ve zvláštních ekonomických zónách a revitalizaci předměstí velkých metropolí.

6) Zdraví

Je přiděleno 18,5 mld. EUR, z čehož je 15,6 mld. z Fondu obnovy a 2,9 mld. z doplňkového fondu. Cílem je posílení preventivní péče, digitalizace zdravotnictví a usnadnění přístupu k lékařské péči. Posiluje se síť místních nemocnic, operační střediska pro telemedicínu, obnovuje se vybavení nemocnic a jejich technologický park. Dojde k posílení technologií pro zpracování a analýzu digitálních dat.

Správa Plánu

Monitorovací, kontrolní a vykazovací funkce a kontakty s Evropskou komisí jsou svěřeny Ministerstvu financí. Vláda bude mít kontrolní funkci a zajistí komunikaci s příslušnými správami v případě kritických otázek při provádění Plánu. Plán také zavazuje vládu a parlament ke kontinuální úpravě současných pravidel, která mají negativní dopady a omezují hospodářskou soutěž. Vláda má v úmyslu přijmout pravidla zaměřená na usnadnění obchodních aktivit ve strategických odvětvích, jako jsou digitální sítě a energetika. Některá z těchto pravidel jsou již v Plánu uvedena, například dokončení zadávacího řízení pro koncesní režimy nebo zjednodušení povolení k výstavbě zařízení na nakládání s odpady.