italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů, vedeného Velvyslanectvím ČR v Římě

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze nyní podat prostřednictvím honorárních konzulátů v Itálii, přímo na Velvyslanectví ČR  v Římě nebo na Generálním konzulátě ČR v Miláně - pouze do 29. srpna 2021 do 16h.

AKTUALITA: Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možno předat osobně nebo doručit na Velvyslanectví v Římě, Generálnímu konzulátu  v Miláně, pokud svým bydlištěm v Itálii spadáte pod jeho působnost, nebo, nově, také prostřednictvím honorárních konzulátů. Skutečný zápis do seznamu provede na základě dokumentů ověřených HK pouze Velvyslanectví v Římě nebo GK Milán. Pro zápis do zvláštního seznamu budete potřebovat:

1.) písemnou Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (viz příloha níže), vlastnoručně podepsanou - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen

2.) doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský - opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození)

3) doklad prokazující státní občanství České republiky (občanský průkaz ČR, cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR, cestovní průkaz ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku)

4) doklad potvrzující bydliště na území Itálie (Za doklad potvrzující bydliště na území Itálie se považuje především úřední doklad vydaný orgánem příslušným k evidenci obyvatel (např. carta d´identitá). Pokud takový doklad nemáte, lze akceptovat i jiný úřední doklad s uvedením údaje o bydlišti (např. technické osvědčení vozidla, potvrzení vydané majitelem nebo správcem objektu, faktura za elektřinu či telefon ap.).

Shora uvedené doklady musí být v originále nebo ověřené kopii.

Žádost musí být předána nebo doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb.

Za zápis do seznamu se neplatí žádný poplatek.

K osobnímu podání žádosti na Velvyslanectví ČR v Římě je nutné se předem objednat na tel. čísle: 0039 0636095739, 0636095745 nebo e-mailu: consulate_rome@mzv.cz

 

Podání žádosti poštou

Pokud budete podávat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů prostřednictvím pošty, je třeba nám zaslat ověřené kopie výše uvedených dokladů. O ověření kopie lze požádat na místně příslušné comune či u notáře. Vzhledem k tomu, že se kopie dokladů ukládají do volební dokumentace, prosíme, abyste na ověřenou kopii občanského průkazu ČR či cestovního pasu ČR uvedli vlastnoručně podepsanou poznámku "Souhlasím s pořízením kopie dokladu".

Žádosti zašlete s poznámkou VOLBY na adresu:
Ambasciata della Repubblica Ceca
Via Dei Gracchi 322
00 192 Roma

 

Pozor! Nově vznikl i zvláštní seznam voličů vedený Generálním konzulátem ČR v Miláně, a to pro občany ČR, kteří mají bydliště v těchto regionech: Ligurie, Piemont, Valle d´Aosta, Lombardie, Benátsko (Veneto), Trento – Horní Adiže (Trentino – Alto Adige) a Furlánsko-Julské Benátsko (Friuli Venezia Gulia).  Za bydliště se považuje takové místo pobytu, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, a to bez ohledu na jeho účel a dobu trvání. Bydliště je nutno doložit písemným dokladem.

 

Zápisem žadatele do zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, dojde k jeho vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů, vedeného na území ČR, viz samostatná informace.

K tomu, aby byl volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů, vedeného na území České republiky, by musel písemně požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, a předložit obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu, potvrzení zastupitelského úřadu o jeho vyškrtnutí z jím vedeného zvláštního seznamu voličů, viz samostatná informace.

Totéž platí, stěhuje-li se volič z jedné cizí země do druhé; je-li zapsán do  zvláštního seznamu voličů, vedeného  zastupitelským úřadem České republiky ve státě, z něhož se stěhuje, a chce-li být zapsán do zvláštního seznamu voličů, vedeného  zastupitelským úřadem České republiky ve státě, do něhož se stěhuje, je třeba, aby před přestěhováním písemně požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v němž je aktuálně zapsán, protože bez potvrzení o vyškrtnutí, jež následně obdrží, ho nemůže jiný zastupitelský úřad do svého zvláštního seznamu voličů zapsat. Žádný volič nemůže být zapsán současně ve dvou seznamech.

Žádost českého občana o zápis do zvláštního seznamu voličů (DOC, 26 KB)