italiano  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: xx

Vydávání cestovních dokladů ČR na zastupitelském úřadě

I N F O R M A C E k žádosti občanů České republiky o vydání cestovního pasu Vzhledem k problémům s vyhotovením skutečně kvalitních a přísným technickým požadavkům odpovídajích fotografií doporučujeme, aby žadatelé o biometrický pas kontaktovali konzulární oddělení velvyslanectví nejprve telefonicky (06/36095739). Žádost je možno podat osobně v úředních hodinách na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Římě (ZÚ Řím): Via dei Gracchi, 322; 00 192 Roma; tel. 0636095739/-41/-45, fax 06 36095744. Prosím, konzultujte níže přiložený vzor "foto na pas".

Agenda cestovních pasů ČR

Od 1.9. 2006 Česká republika vydává cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (biometrické pasy). Od 25. 4. 2008 se biometrické pasy vydávají i občanům mladším 5 let. Od 1.4.2009 jsou do biometrických pasů ukládány i otisky prstů jejich držitelů starších 12-ti let.

Povinnost vydávat cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji vyplývá pro všechny členské státy Evropské unie z Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, přijatého dne 13. prosince 2004, a to pro cestovní doklady vydávané na dobu platnosti delší než 12 měsíců. Tento předpis je pro členské státy Evropské unie přímo aplikovatelný, a tudíž se bez dalších legislativních kroků stal součástí právního řádu členských států, tedy i České republiky, která pro vytvoření jeho aplikačních podmínek ještě přijala zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů.

1.         Kde je možno o cestovní pasy požádat?

 • vydání biometrických pasů lze v zahraničí požádat na kterémkoliv velvyslanectví nebo generálním konzulátu ČR (v Itálii tedy na Velvyslanectví ČR v Římě a Generálním konzulátu ČR v Miláně). Pro samotné řízení o vydání biometrického pasu není rozhodující, ve kterém státě občan ČR trvale žije. Předkládají se totiž vždy pouze české doklady, nikoliv např. italský rodný list. Občan si tedy může zvolit zastupitelský úřad, který je nejblíže místu jeho bydliště. Oproti dřívějšku, však biometrické pasy nevyřizují konzulární úřady vedené honorárním konzulárním úředníkem. Ty budou i nadále vyřizovat cestovní průkazy.
 • V ČR lze žádost podat u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle místa (posledního) trvalého pobytu v ČR. Nemá-li občan v ČR přihlášen trvalý pobyt, žádost vyřizuje Magistrát města Brna. V ČR se žádosti vyřizují v podstatně kratších lhůtách než je tomu v zahraničí.  Biometrický pas vydá občanovi ve lhůtě 30 dnů.

2.         Jak řízení probíhá?

 • Naše velvyslanectví žádosti o vydání biometrických pasů pouze přijímá a elektronickou cestou je zasílá k vyřízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do ČR.
 • Žadatel o vydání biometrického pasu se musí na zastupitelský úřad dostavit osobně jak k podání žádosti, tak poté k převzetí biometrického pasu. Osobní přítomnost platí pro všechny držitele biometrických pasů, zákonné zástupce nezletilých dětí nevyjímaje (nezl. dítě však k převzetí dokladu se již dostavit nemusí). Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání biometrického pasu, včetně jeho převzetí, je vyloučeno.
 • Žadatel o vydání biometrického pasu nepředkládá žádnou písemnou žádost. Veškeré administrativní úkony spojené se zpracováním žádosti provádíme na místě s žadatelem my, a to s využitím IS EO a evidence cestovních dokladů, ve kterých se ověřuje správnost údajů zpracovávaných v žádosti.

3.         Co je k vyřízení pasu potřeba a jak dlouho to trvá?

 • Základní je povinnost žadatele předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas, popř. jiný obdobný doklad k ověření jeho totožnosti a občanství ČR, nebo předložit listiny k ověření případně zjištěných pochybností ve zpracovávaných údajích. Žadatel je rovněž povinen doložit své rodné číslo.
 • Korektní fotografie je pro úspěšné vyřízení žádosti velmi důležitá. Rozměr fotografie má být 5x5cm (nebo mírně větší). Pokud systém předloženou fotografii vyhodnotí jako nepřijatelnou pro pořízení biometrických údajů, nebudeme moci žádost o vydání cestovního pasu ukončit do doby, než budete mít k dispozici vyhovující fotografii.

Kritéria pro fotografie malých dětí jsou o něco benevolentnější. Na  fotografii dítěte nesmí být vidět doprovázející osoba a její ruce. U dítěte není přípustná pokrývka hlavy, obličej dítěte nesmí být zakryt částmi oděvu ani jinými předměty (např. dudlíkem) a nesmí být vidět ruce dítěte. Oči dítěte by měly být otevřené. Jsou povolena pootevřená ústa a není vyžadován přímý pohled do objektivu.

 

 • Od 1.4.2009 se při podání žádosti o cestovní pas pořizuje (kromě fotografie) další biometrický údaj, a to otisky prstů. Elektronické snímání otisků prstů je prováděno u osob starších 12 let.
 • Je-li žádost o vydání biometrického pasu  podána  u zastupitelského úřadu, vydá se tento cestovní pas ve lhůtě 120 dnů (v ČR 30 dnů). Biometrický pas lze převzít pouze u toho úřadu, u něhož byla žádost o jeho vydání podána.

 

 • Doba platnosti biometrických pasů je obecně 10 let; pokud jsou tyto cestovní pasy vydávány občanům ve věkové kategorii 0 až 15 let, vydávají se na dobu platnosti 5 let.
 • Upozorňujeme, že žadatelé ve věku 15 – 18 let musí předložit souhlas svého zákonného zástupce (typicky jeden z rodičů) s podáním žádosti o vydání nového cestovního pasu. Tento souhlas může rodič učinit přímo na úřadě. Pokud je souhlas podepsán mimo úřad, musí být podpis ověřen notářem..

 

4. Zápis dětí do pasu rodičů

 V souladu s ustanovením zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., se s účinností od 1. července 2011 ruší zapisování dětí mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů a provádění změn a doplňování údajů o dětech v cestovních dokladech rodičů.

            V souladu s uvedeným zákonem zároveň sdělujeme, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena dnem 26. června 2012. Od uvedeného data musí mít každý občan České republiky pro účely cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad.

5.         Kde najdete více informací?

Podrobné informace o agendě cestovních dokladů naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx