česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2012

Prezident republiky vyhlásil dne 27. června 2012 volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

Prezident republiky vyhlásil dne 27. června 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb., volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října  2012.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80, v nichž  podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu České republiky uplyne volební období  zvolených členů Senátu Parlamentu České republiky.

Volby do Senátu Parlamentu ČR jsou upraveny ve třetím oddílu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “volební zákon”). Dle ustanovení § 56 volebního zákona má Senát 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému (§ 58 volebního zákona).

Za den vyhlášení  voleb se považuje den, kdy byla rozeslána  příslušná částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno.  Příslušná částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 29. června 2012 a tudíž za den vyhlášení voleb je považováno toto datum.

Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že  případné druhé kolo voleb  by proběhlo  v pátek a sobotu 19. a 20 října 2012.

Zastupitelské úřady ČR plní v souvislosti s volbami do Senátu P ČR úkoly, které vyplývají z volebního zákona. Jednotlivé úkoly se týkají následujících oblastí:

1.                  vedení zvláštních seznamů voličů (příjímání a zpracování žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů, uzavření zvláštního seznamu voličů a jeho předání zastupitelským úřadem ústředí MZV, odstraňování duplicit a vyškrtávání voliče, vydávání potvrzení o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů na základě jeho žádosti, zasílání sdělení o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů na základě sdělení  obecního úřadu voliči)

2.                 vydávání voličských průkazů voličům, zapsaným ve zvláštním seznamu voličů

3.                 zajištění informování voličů, žijících ve zvláštním volebním okrsku ZÚ.

Hlasování do Senátu P ČR probíhá pouze na území České republiky. Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 12. září 2012, a  předají je neprodleně Ministerstvu zahraničních věcí, které na případné duplicity v zápisech upozorní zastupitelské úřady, u kterých je volič zapsán. Po odstranění duplicit sdělí Ministerstvo zahraničních věcí nejpozději 20 dnů přede dnem voleb, tj. 22. září 2012, konečné znění těchto seznamů Ministerstvu vnitra.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu P ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 5. října 2012) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 10. října 2012 do 16 hod.); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

K rozšíření možností, jak požádat o voličský průkaz, došlo tzv. technickou novelou volebních zákonů (zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), která nabyla účinnosti dne 26. června 2012.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 27. září 2012) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Doporučujeme vydávat voličské průkazy najednou pro obě kola voleb (jeden pro první kolo, druhý pro druhé kolo) bez ohledu, zda je v žádosti výslovně uvedeno, že volič chce oba průkazy vydat současně; tyto voličské průkazy je třeba opatřit řádnými daty a razítkem a uvést, pro které kolo jsou vydány.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu P ČR (do 17. října 2012 do 16. hod.).

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev krajů. V souvislosti s volbami do těchto  zastupitelstev ZÚ neplní žádné úkoly. Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálem seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště nebo kterým byl  obecním úřadem vydán voličský průkaz ve volebním okrsku, spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístněny na níže uvedených webových stránkách:

Ministerstvo vnitra  www.mvcr.cz, logo “Volby 2012 do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu  P ČR”

Český statistický úřad  www.czso.cz, záložka  „Statistiky“ – „Volby“

Senát Parlamentu ČR  www.senat.cz

Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat ve dnech

12. a 13. října 2012volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
číslo volebního obvodu Sídlo volebního obvodu
-
volební obvod č. 2
-
volební obvod č. 5
-
volební obvod č. 8
-
volební obvod č. 11
-
volební obvod č. 14
-
volební obvod č. 17
-
volební obvod č. 20
-
volební obvod č. 23
-
volební obvod č. 26
-
volební obvod č. 29
-
volební obvod č. 32
-
volební obvod č. 35
-
volební obvod č. 38
-
volební obvod č. 41
-
volební obvod č. 44
-
volební obvod č. 47
-
volební obvod č. 50
-
volební obvod č. 53
-
volební obvod č. 56
-
volební obvod č. 59
-
volební obvod č. 62
-
volební obvod č. 65
-
volební obvod č. 68
-
volební obvod č. 71
-
volební obvod č. 74
-
volební obvod č. 77
-
volební obvod č. 80
Vymezení výše zmíněných

Sídlo: Sokolov
Sídlo: Chomutov
Sídlo: Rokycany
Sídlo: Domažlice
Sídlo: České Budějovice
Sídlo:Praha 12
Sídlo: Praha 4
Sídlo: Praha 8
Sídlo: Praha 2
Sídlo: Litoměřice
Sídlo: Teplice
Sídlo: Jablonec nad Nisou
Sídlo: Mladá Boleslav
Sídlo: Benešov
Sídlo: Chrudim
Sídlo: Náchod
Sídlo: Svitavy
Sídlo: Třebíč
Sídlo: Břeclav
Sídlo: Brno -město

Sídlo: Prostějov
Sídlo: Šumperk
Sídlo: Opava
Sídlo: Ostrava -
Sídlo: Karviná
Sídlo: Vsetín
Sídlo: Zlín

město

 

volebních obvodů je stanoveno v příloze č. 3 zákona

 

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.