česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

CHILE: Informace pro české vývozce a investory o podmínkách na chilském trhu energie a strategii chilské vlády v oblasti energetiky

Vzhledem k rostoucímu zájmu českých vývozců a investorů o oblast energetiky v Chile, s přihlédnutím k stoupajícímu významu Chile pro ČR jakožto vývozní trh (růst exportu ČR do Chile v roce 2015 o 173,3 %) a rovněž v souvislosti s podnikatelskou misí z ČR do Chile zaměřenou na energetický sektor, kterou připravuje MZV ČR a ZÚ Santiago de Chile na říjen 2016 – jsme vypracovali aktuální informaci o podmínkách na chilském energetickém trhu a strategii chilského státu v oblasti výroby, prodeje a rozvodu elektřiny. 
 

Výroba a rozvod elektrické energie jsou v Chile téměř výhradní doménou soukromých podniků. Nicméně v nedávné minulosti se ukázalo, že se nedostatečně rozvíjely nové kapacity instalovaného výkonu a rovněž rozvodová síť byla nedostatečně propojená (4 segmenty) a neměla dostatečnou kapacitu. Jedním z důsledků tohoto zaostání byly poměrně vysoké ceny elektrické energie (více než 131,- USD za MWh), což snižovalo konkurenceschopnost chilských podniků v důlním a metalurgickém průmyslu (60 % exportu) i v jiných oblastech ekonomiky. Proto se současná chilská vláda rozhodla pro aktivnější úlohu státu jakožto regulátora trhu a vypracovala a od roku 2015 uplatňuje strategii zaměřenou na prioritní strategický rozvoj energetiky a rozvodu energie.

V rámci této strategie se nepoužívají žádné dotace ani jiné materiální pobídky a dokonce ani výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů není nijak subvencována. Současně však chilská vláda vytvořila podpůrné orgány v rámci státních institucí, které mohou poskytovat orientaci a informační podporu zahraničním investorů. Jedná se například o Národní komisi pro energii (Comisión Nacional de Energia CNE), Ministerstvo energetiky (Departamento de Gestión de Proyectos) a Výbor pro zahraniční investice (Comité de Inversiones Extranjeras CIE). Zahraniční investoři jsou při podnikání ve výrobě energie zcela rovnoprávní s chilskými subjekty.

Výše zmíněné státní orgány jsou schopny poskytnout zájemcům o investice do energetického sektoru v Chile základní informace o podmínkách vstupu na tento trh.

Součástí vládní energetické strategie je tzv. neutrální energetický mix – neboli vyvážený přístup ke všem zdrojům a formám výroby energie. Nicméně největší dynamiku má momentálně výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, protože cílem Chile je dosáhnout v roce 2025 úrovně 20 % výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. (V současné době 12 %.)

Nejlepší podmínky v rámci obnovitelných zdrojů mají v Chile elektrárny fotovoltaické a větrné. Jak ukazuje následující grafika, má Chile nejlepší podmínky na světě pokud se týká intenzity slunečního záření pro výrobu energie.

 

 

Nicméně rovněž podmínky pro budování a provoz elektráren větrných jsou v Chile skvělé a tento segment se rovněž těší metodické (nikoliv finanční) podpoře státních orgánů pro vstup nových investorů.

 

 

V jižní části Chile existují skvělé podmínky pro hydroelektrárny. Největší příležitosti jsou momentálně v oblasti malých a středních vodních elektráren. Ve všech případech musí investoři předložit státním orgánům podrobné plány svých projektů, které musí být posouzeny z hlediska ochrany přírody a v případě větších projektů rovněž z hlediska sociálních dopadů. Pokud je projekt shledán vyhovujícím, existuje možnost, že Výbor pro zahraniční investice (CIE) vydá certifikát, s jehož prostřednictvím může zahraniční firma snáze získat financování a bude jít větší záruky při repatriaci zisků.

 

 

Pokud se týká repatriace zisků investorů z ČR je vhodné připomenout, že ČR a Chile podepsaly v prosinci 2015 Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která je nyní v závěrečném stadiu posuzování v Parlamentech a brzy by měla vstoupit v platnost.

Následující grafika detailně zobrazuje stávající energetický mix v Chile v rámci čtyř existujících rozvodných sítí.

 

 

Následující grafika ukazuje poměr podílu různých druhů obnovitelných energií v Chile a dynamický růst v tomto sektoru.

 

 

Pro investory v ČR je důležité, že celková důvěra zahraničních investorů v lukrativnost a bezpečí investicí do energetického sektoru v Chile je vysoká. Zatímco přímé zahraniční investice do důlního průmyslu v Chile v roce 2015 poklesly a tvoří jen 24 % celkových zahraničních investicí, pak investice do oblasti energetiky vzrostly a dosáhly podílu 32 %, což je nejvíce v chilské historii.

 

 

Zahraniční investor, který vybuduje v Chile elektrárnu, má tři volby komerčního využití svého podniku. Může uzavřít přímý kontrakt s odběratelem (podnik, důl, farma, obchodní centrum, město atd.). Podmínky kontraktu jsou exkluzívní doménou prodejce a kupujícího. Dále může soukromý výrobce energie (bez ohledu na to, zda je chilský nebo zahraniční) prodávat energii v rámci „spot market“ s proměnou cenou v návaznosti na poptávku. A jakožto nejspolehlivější varianta existuje možnost uzavřít s chilským státem dlouhodobý kontrakt na 20 let. Takovýto kontrakt může výrobce energie získat prostřednictvím úspěchu v licitacích, které se pravidelně vypisují a jejichž garantem je Národní komis pro energii (Comisión Nacional de Energia CNE).

Do licitací mohou vstoupit také investoři (včetně zahraničních), kteří nemají dosud žádnou kapacitu ve výstavbě – pouze s projektem. Do začátku dodávek mají 5 let na vybudování elektrárny.

Nejbližší licitace na dodávky elektrické energie se státem garantovanými dlouhodobými kontrakty má označení 2015-02 a termín pro přihlášení zájemců končí 27. 7. 2015. Dále budou průběžně vypisovány další licitace.

 

 

Od roku 2017 se budou rovněž uskutečňovat licitace na garantované smlouvy typu „Short-term“

 

 

Strategie umístění projektu:

Pro výstavbu fotovoltaických elektráren jsou z důvodů intenzity slunečního záření nejlepší podmínky na severu Chile. Rovněž na severu jsou snáze dostupné pozemky k výstavbě elektráren, protože se jedná převážně o neúrodné písčité prostory, které většinově vlastní stát. V případech, kdy jsou nabídky na výstavbu slunečních elektráren vyhodnoceny chilským státem jakožto zvláště strategicky výhodné, může zahraniční investor dokonce dostat zdarma pozemek od státu na 35 let. (Uděluje Ministerio de Bienes Nacionales)

Nicméně na severu jsou větší problémy s přenosem vyrobené energie a existuje tam rostoucí nebezpečí nadbytečně koncentrace instalovaného fotovoltaického výkonu, které může vést k nucené regulaci výkonu pod maximální kapacitu. Ve střední části Chile je sice hůře dostupná půda a o něco menší radiace, avšak je snazší získat zákazníky a lepší jsou i přenosové podmínky a napojení do gridu.

V rámci licitací stát odkupuje v podobě kontraktů energii v blocích, které mají stanovený minimální objem. Proto se musí majitelé malých elektráren spojovat do skupin, které pak mají větší naději na úspěch v licitaci. Z hlediska složitosti a počtu povolení je však naopak výhodnější budovat menší fotovoltaické elektrárny pod 3 MGW výkonu, které mají zjednodušené povolovací řízení.

Příležitosti pro zahraniční investory v Chile nejsou jen v oblasti generování elektrické energie, ale rovněž při modernizaci a posilování rozvodů. Podle údajů chilského Ministerstva energetiky se momentálně uskutečňuje v tomto segmentu 33 projektů s celkovými náklady 2,5 miliardy USD. Předpokládá se, že podobná úroveň zakázek se bude udržovat i v příštích 4 letech.

 

 

Velmi dobré podmínky pro zahraniční investory v oblasti energetiky v Chile již naplnily očekávání státu. Významně se zvýšila nabídky a tím se rovněž podařilo snížit ceny. Jak ukazuje následující grafika, musí současní a budoucí investoři počítat se skutečností, že nabídka nadále poroste a s ní konkurence a tlak na snižování cen.

 

 

Další doporučení pro zájemce o investice do chilské energetiky:

Aby zahraniční investor dosáhl úspěchu, je nutné si zřídit v Chile alespoň minimální identitu právnické osoby. Touto cestou totiž zahraniční firma získá daňové číslo (RUT) bez kterého není možno například otevřít účet v bance, najmout kancelář a nelze uskutečnit většinu důležitých operací, které jsou zapotřebí k podnikání a k účasti ve výběrových řízeních. Ideální je vytvoření místní pobočky zahraniční firmy, což však přináší poměrně značné finanční výdaje. Pro počáteční etapu vstupu zahraniční firmy na chilský trh je doporučitelná levnější varianta. Kvalitní advokátní kanceláře v Chile mají schopnost po určitou dobu suplovat úlohu pobočky zahraniční firmy a dokáží tak vytvořit potřebnou místní právní identitu včetně RUT.

V každém případě je nutné pro zahraniční firmu vstupující na chilský trh mít jakožto konzultanta kvalitního právníka. ZÚ ČR Santiago de Chile je schopen českým firmám navrhnout vhodné advokátní kanceláře.

Pro úspěšné podnikání a tím spíše pro investice v Chile je naprosto nutné mít reprezentanta, který velmi dobře ovládá španělštinu. I když některé státní instituce a většina právníků dokáží komunikovat v angličtině, je velmi dobrá znalost španělštiny vždy důležitou komparativní výhodou.