česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová energetická strategie vlády volá po vyšší konkurenci a otevírá dveře pro firmy z ČR

V rámci strategického plánu „Agenda de Energía“ bude chilský stát investovat 650 milionů dolarů do rozvoje a modernizace energetiky.

Stručné shrnutí:

Dne 15. 5. 2014 chilská prezidentka Michelle Bacheletová zveřejnila program nové vlády pro rozvoj energetiky „Agenda de Energía“. Jedná se o strategický plán, který byl očekáván s velkou pozorností, protože obsahuje zásadní rozhodnutí chilské vlády, která změní podmínky podnikání v oblasti energetiky – jak pro chilské firmy, tak i pro zahraniční dodavatele a investory. V rámci strategického plánu „Agenda de Energía“ chilský stát bude investovat 650 milionů dolarů do rozvoje a modernizace energetiky. Za velmi důležitou zprávu pro české firmy z oblasti energetiky považujeme, že jedním z hlavních směrů nové strategie bude větší otevření možností pro konkurenci a více prostoru pro nabídky zahraničních firem.

Za pozitivní příznak považujeme skutečnost, že Energetická agenda vlády prezidentky M. Bacheletové se setkala s poměrně vstřícnou reakcí opozice (například strana bývalého prezidenta Sebastiána Piñery Renovación Nacional) a rovněž se dobrým ohlasem u podnikatelů. To naznačuje, že tato reforma má solidní naděje na úspěšnou implementaci.

Text:

Již předchozí vláda prezidenta Sebastiána Piñery došla k závěru, že prosperita a konkurenceschopnost Chile do značné míry závisí na tom, jak se země vyrovná s narůstajícím deficitem v oblasti energetiky. Souběh různých faktorů (politické soupeření, ohledy vůči ekologickým protestům, nedostatek vláhy atd.) vedly v důsledku k situaci, kdy Chile zaostalo ve výrobě elektrické energie za svými budoucími potřebami. Tato „časovaná bomba“ je o to nebezpečnější, že nejdůležitějším odvětvím chilské ekonomiky je těžba a zpracování nerostů, především mědi. Toto odvětví je velmi náročné na spotřebu energie, a pokud by Chile nepřikročilo k zásadním strategickým investicím a změnám, hrozilo nebezpečí, že začne klesat jeho konkurenceschopnost.

Energetická agenda nové chilské vlády je strukturována do sedmi kapitol:

1)     Posílení úlohy státu v rozvoji energetiky.Z částky 650 milionů USD, které chilská vláda bude investovat do rozvoje energetiky, připadá 400 milionů USD na posílení úlohy státní energetické agentury ENAP. To znamená větší podíl vlády při rozhodování o zakázkách. Následující grafika ukazuje hlavní oblasti činnosti ENAP:

ENAP

2)     Snížení cen energie prostřednictvím otevření trhu pro větší konkurenci a větší diversifikace trhu. Tato kapitola je samozřejmě nejdůležitější pro zahraniční dodavatele a investory – včetně firem z ČR. Chile je dlouhodobě napříč všemi mezinárodními ekonomickými institucemi a poradenskými firmami považováno za makroekonomicky nejstabilnější zemi Latinské Ameriky a Karibiku (LAC). Například podle hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF) je Chile osmou nejvstřícnější zemí vůči obchodu (před Švédskem a Německem). Nicméně v praxi se mnoho zahraničních firem, zejména střední a menší velikosti, setkávalo s těžko identifikovatelnými ale přesto reálnými mechanismy, které omezovaly konkurenci ve prospěch velkých domácích kapitálových skupin a jejich velkých zahraničních partnerů. To komplikovalo proniknutí na trh zvláště pro menší a vzdálené země a zejména pro ty, které nebyly schopny nebo ochotny investovat velké částky do lobbingu a vytváření špičkových kontaktů přímo v Chile. Nová Energetická agenda je „Game Changer“ na tomto poli. Hlavní těžiště boje o lukrativní kontrakty v oblasti energetiky se přenese do státní sféry. To dramaticky zvyšuje význam ekonomické diplomacie a její schopnosti navazovat a udržovat kontakty s osobami ze státní sféry, které mají právo rozhodovat o zakázkách nebo jsou schopny dát důvěrné informace o povaze výběrových řízení.

3)     Rozvoj výroby energie z domácích zdrojů. Důležitou informací pro české firmy je, že nová Energetická agenda sází na zvýšení kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů. Jedním z nových favoritů bude solární energie, která dosud není v Chile příliš rozvinutá. Nový strategický plán hodlá zvýšit podíl fotovoltaiky z nynější téměř nuly na více než 18% z celkové výroby elektrické energie v Chile. Významnou podporu bude mít rovněž rozvoj výroby energie z vodních zdrojů. Vláda slibuje odstranit „všechna úzká místa“, která bránila rozvoji výroby energie z obnovitelných zdrojů a zvýšení konkurence v této oblasti. Platí i pro větrnou a vodní energii.

4)    Zlepšené propojení energetické sítě. V Chile existují dva hlavní energetické systémy. Je to Sistema Interconectado Central (SIC), který pokrývá chilské území od města Taltal až zcela k jihu. SIC zásobuje elektrickou energií cca 90% obyvatel Chile. Dalším systémem je Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), který pokrývá severní část Chile a jehož hlavními zákazníky jsou velké těžební společnosti (90%).

Rozvodné systémy

5)     Zvýšení energetické efektivnosti a úspornost. Ze všech bodů nové strategie je tento nejméně zajímavý. Podobné strategie energetické efektivnosti předložily i předchozí vlády a jedná se svého druhu o „globální evergreen“. 

6)     Impuls v zájmu zvýšení investicí do energetické infrastruktury. Naopak tento bod nové strategie může být pro české podniky zajímavý, protože v ČR je poměrně významné množství podniků, které jsou schopny být konkurenceschopnými dodavateli i realizátory zakázek v oblasti rozvoje energetické infrastruktury.

7)    Participace občanů a místní rozvoj. Tato kapitola nové energetické strategie má sice poněkud záhadný název, ale je důležitá. Jedná se především o odstranění administrativních, byrokratických – ovšem i občansko/ambientálních překážek pro rozvoj chilské energetiky. Ve skutečnosti to byly právě tyto příčiny, které zejména brzdily povolení ke stavbě, stavbu či dokončení mnoha elektráren.

Přílohy z dokumentu „Agenda de Energía“

Považujeme za vhodné zvýšit výpovědní hodnotu této zprávy o několik faktických informací přímo z nového strategického dokumentu „Agenda de Energía“. První dvě tabulky ukazují rozdílnost systémů SIC a SING ve formách výroby energie podle přírodních podmínek a zdrojů a jejich celkovou stávající kapacitu.

Sistema Interconectado Central (SIC) – výrobní kapacita 2013

Výroba elektřiny v SIC

 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) - výrobní kapacita 2013

Výroba elektřiny v SING

 

Struktura kapacity SIC + SING podle druhu výroby energie

Struktura kapacity

Zajímavá je tabulka z nového strategického dokumentu „Agenda de Energía“, která deklaruje záměry chilské vlády – které druhy výroby energie a v jaké míře hodlá financovat. Bezpochyby je zajímavá je pro české firmy z oblasti solární energie skutečnost, že vláda hodlá financovat nárůst podílu fotovoltaiky ze současné téměř nulové úrovně na cílový podíl více než 18%.

Celkově lze konstatovat, že z pohledu vlády budou podporovány všechny druhy výroby energie z obnovitelných zdrojů. V oblasti fosilních paliv bude hlavní akcent na rozvoji výroby elektřiny z plynu a zkapalněného plynu (GNL a GN).

Plán na zvýšení výroby elektřiny