česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace k volbám na velvyslanectví

(Archivní článek, platnost skončena 28.02.2018.)

Informace o podmínkách hlasování na velvyslanectví, zápisu do zvláštního seznamu voličů, o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, o vydání voličského průkazu a o průběhu hlasování.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile je volební místnost v budově našeho velvyslanectví na adrese El Golf 254, Las Condes, Santiago de Chile.

Na velvyslanectví je možno volit pouze ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nikoli ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, ve volbách do Evropského parlamentu či v komunálních volbách.

Hlasování na Velvyslanectví ČR ve Santiagu de Chile je při volbách umožněno

  1. osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů vedeného našim velvyslanectvím nebo
  2. osobám, které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem, příp. jiným k tomu určeným subjektem.

  

1. Zápis do zvláštního seznamu voličů

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí lze požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím.

Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Je třeba ji doložit těmito náležitostmi: 

A) Originál nebo ověřená kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR

Pozn. 1: Občan prokazuje totožnost platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií držitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem.

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů akceptujeme případně i úředně ověřené kopie dokladů potvrzujících totožnost a státní občanství ČR.

Pozn. 2: Státní občanství ČR volič pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokáže způsobem stanoveným § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, tj. občanským průkazem ČR, cestovním dokladem ČR , osvědčením o státním občanství ČR ne starším 1 roku nebo listinou o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku. Podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, se za cestovní doklad ČR považuje cestovní pas ČR, diplomatický pas ČR, služební pas ČR nebo cestovní průkaz ČR (tzv. náhradní cestovní doklad).

B) Doklad o bydlišti na území Chile

Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu (resp. ve zvláštním volebním okrsku) velvyslanectví by měl sloužit primárně úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu, osvědčující bydliště občana alespoň v rozsahu zapisovaném do zvláštního seznamu voličů.

Žádost musí být doručena nebo předána velvyslanectví nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

V případě písemné žádosti zasílané poštou Vás prosíme:

a) o přiložení adresy, abychom Vám mohli zaslat zpět potvrzení o zapsání do zvláštního volebního seznamu, případně zaslat zpět i originály přiložených dokumentů;

b) o sdělení, zda souhlasíte s pořízením kopie Vašeho občanského průkazu nebo cestovního dokladu pro evidenční účely našeho velvyslanectví (toto prosím uveďte v doprovodném dopise spolu se žádostí o zápis a dalšími výše uvedenými náležitostmi).

POZOR! Zápisem do zvláštního seznamu voličů v zahraničí budete automaticky vyškrtnut/a ze stálého seznamu voličů v ČR. Budete-li chtít v budoucnu volit na území ČR, musíte nejprve požádat naše velvyslanectví o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

POZOR! Pokud jste již ve zvláštním seznamu voličů zapsán/a, není třeba se před dalšími volbami zapisovat znova.

 

2. Voličský průkaz

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit na voličský průkaz. Voličský průkaz má jednorázový charakter a vydá Vám ho obecní úřad v místě Vašeho trvalého pobytu v ČR, v jehož stálém seznamu voličů jste zapsán/a.

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, nebo osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb. Průkaz úřad předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Vystavení voličského průkazu konzultujte laskavě přímo s Vaším obecním úřadem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Chile, bude mu průkaz předán (pokud byl doručen včas) ve volební místnosti. 

 

Jste-li již zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném naším velvyslanectvím a hodláte volit jinde, je možné postupovat následujícími způsoby:

1) Vyškrtnutí ze seznamu voličů

Jste-li zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném našim velvyslanectvím a nehodláte-li zde již volit, můžete požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a volit v ČR. Žádost je možno sepsat volně nebo využít připraveného formuláře. Žádost lze doručit osobně, poštou nebo faxem. Žádost prostřednictvím telefonu či e-mailu není dostačující.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí velvyslanectví vrátí voličský průkaz.

O vyškrtnutí Vám vydáme potvrzení, které je nutno odevzdat buď před volbami obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu máte trvalý pobyt, nebo v den voleb okrskové volební komisi.

2) Vystavení voličského průkazu

Jste-li zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném našim velvyslanectvím a hodláte volit jinde, můžete požádat o vydání voličského průkazu.

Velvyslanectví vydává voličské průkazy voličům, kteří jsou zapsáni v jeho zvláštním seznamu voličů. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů, vedeného velvyslanectvím.

Velvyslanectví předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle v poštovním styku, formou mající podle místních podmínek charakter doporučené zásilky. Pokud se volič dostaví osobně na velvyslanectví a požádá o vydání voličského průkazu, vydá mu velvyslanectví voličský průkaz na počkání.

 

Průběh hlasování - obecné informace

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile, a hlasovací lístky, které je při volbě nutno použít. Jiné volební lístky (např. ty, které si přiveze volič z ČR) nelze použít. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Podrobnější informace je možné získat na stránkách Ministerstva vnitra ČR či Ministerstva zahraničních věcí ČR.