português  česky 

rozšířené vyhledávání

Studijní stáže na Generálním konzulátu ČR v Sao Paulu

Generální konzulát ČR v Sao Paulu v opodstatněných případech přijímá žádosti studentů či absolventů vysokých škol o studijní stáže.

1.         Účel stáže

Účelem studijní stáže (dále jen “stáž”) je umožnit stážistovi seznámit se blíže s posláním, úkoly a prací Generálního konzulátu v Sao Paulu, významnou částí pobytu stážisty je zapojení do řešení dílčích pracovních úkolů a aktivit úřadu.

2.         Základní podmínky

             Základní podmínky povolování a průběhu stáže lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Připomínáme, že stáž na Generálním konzulátě nezakládá pracovněprávní vztah mezi MZV ČR a stážistou. Nevzniká při ní proto nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění (po dobu stáže je stážista plně zabezpečen vysílající organizací, z jiných zdrojů, nebo si hradí náklady, včetně cestovních, ze svých prostředků).

             Generální konzulát ČR v Sao Paulu nemá k dispozici ubytovací kapacity a žadatelé si musí včas sami zajistit ubytování na dobu stáže.

Délka stáže se stanoví na základě dohody Generálního konzulátu s žadatelem, maximální doba stáže může činit 6 měsíců.

3.         Požadavky na stážisty

Vedle základních podmínek uvedených v předchozím bodě požadujeme:

 • české občanství
 • velmi dobrou znalost portugalštiny  
 • potvrzení o prezenční formě studia na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu
 • bezúhonnost
 • dobré komunikační  dovednosti

4.         Postup při žádosti o stáž

             Generální konzulát vyhodnocuje žádosti průběžně podle svých technicko-personálních možností zajistit stáž. Pokud o konání rozhodne,  informuje předběžně žadatele a dohodne/potvrdí s ním orientační  termín stáže. Poté zasílá návrh k souhlasu se stáží na MZV ČR. Teprve po souhlasu MZV ČR definitivně vyrozumí žadatele o souhlasu se stáží.

Uchazeč o stáž zašle na emailovou adresu saopaulo@embassy.mzv.cz vyplněnou a podepsanou žádost o studijní stáž na GK (viz příloha níže) a doplní ji požadovanými dokumenty (postačí scany).

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie OP či pasu se souhlasem s pořízením kopie
 • výpis z Rejstříku trestů
 • potvrzení o studiu
 • prohlášení o svéprávnosti
 • osvědčení pro stupně prověření "D", "T", nebo "PT", je-li zájemce jeho držitelem
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (viz seznam příloh uvedený v žádosti).

(fotokopie platného dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění stážisty bude požadována později)

5.         Závěr

Generální konzulát ČR v Sao Paulu má zájem v maximální možné míře pomoci žadatelům o stáž. Zároveň však připomínáme, že na stáž není právní nárok a vzhledem k omezeným provozním možnostem nemůžeme přijímat všechny zájemce.

přílohy

Žádost o studijní_expertní stáž na GK Sao Paulo 31 KB DOC (Word dokument) 12.1.2016

Souhlas se zpracováním osobních údajů 25 KB DOC (Word dokument) 12.1.2016

Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti 25 KB DOC (Word dokument) 12.1.2016