português  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dotační program B2B České rozvojové agentury

Česká rozvojová agentura (ČRA) informuje, že se připravuje další kolo dotačního výběrového řízení programu B2B. Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích.

Vyhlášený dotační program je rozdělen na fázi Přípravy (Studie proveditelnosti, Podnikatelský plán) a fázi Realizace. Ve fázi přípravy je možné žádat o dotaci na „Podnikatelský plán“ a „Studii proveditelnosti“, zatímco ve fázi „Realizace“ žádají firmy o dotaci na podporu dlouhodobého podnikatelského partnerství (založení pobočky, joint-venture, dlouhodobé dodavatelské smlouvy apod.). Ve fázi přípravy i realizace lze žádat o dotaci do všech rozvojových zemí dle klasifikace OECD, pro které je zpracována Mapa globálních oborových příležitostí MZV ČR.

O dotaci může žádat každý český subjekt:

  • který je obchodní společností řádně registrovanou v ČR a provozující podnikatelskou činnost na území ČR po dobu nejméně tří let v době podání žádosti o dotaci;
  • který po dobu nejméně tří po sobě následujících účetních obdobích bezprostředně předcházejících termínu podání žádosti dosahuje každoročně obratu, který je minimálně trojnásobkem výše dotace, o kterou žádá;
  • který dle ust. § 21a odst. 1 a 2 zákona o účetnictví, v účinném znění, musí zveřejnit účetní závěrku v obchodním rejstříku ve sbírce listin;
  • vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů);
  • který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
  • na kterého nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
  • kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
  • který nepřesáhne za předpokladu získání dotace v rámci tohoto projektu limit pro de minimis (podpora malého rozsahu do 200.000 EUR za tři roky, dle pravidel evropské legislativy).

Uzávěrka podávání přihlášek: 4. prosinec 2020. Více informací na webové stránce České rozvojové agentury

Kontaktní osobou programu je Mgr. Barbora Žák Vlasová (tel: + 420 251 108 151, email: vlasova@czechaid.cz). V případě zájmu je též k dispozici obchodně-ekonomický úsek generálního konzulátu České republiky v São Paulu.